22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Xmi ttejjan ungalen irumantikiyen sini tnewwec s ifilmawen

Tasekla d sini d tnayen n wudmawen n ijjen wedrim xmi ssawalent x teycatin n yewdan, s minzi inni ittfabrikan sini, lebda ttexsen ad rren wungalen ɣer ifuṭuten n sini, maḥend fuṭu ad ikemmel i tira, ula kṭar wungalen issawalen x tḥuja tirumantikiyin, tina wwḍent ɣer waṭṭas n wulawen n yewdan, zzag-s dewlen ifilmawen d ikunen (des icônes) n tmexsa d trumantikt.

Tanezbayt s teycatin

Timexsa ittegg imiraklen (des miracles), d manaya i daneɣ-d-immal ufilm n “the Fault in Our Stars” i yellan d wungal n John Green, i d-yeffɣen aseggas n 2012. Ungal-a idwel d ijjen lxedmet n sini, temmers di ssuq aseggas n 2014 zegga iṭṭef “Studio Fox 2000” lḥeqq bac a t-yerr d afilem.

Zeg wungal ar Sini, nettɛic 126 n tminutin zeg ijjen tḥajit d tarumantikt tejhed, temxumbel, da, timexsa nettat i yellan d tabridt i zi ittbedda bnadem kunṭra i lehlak.

Shailene Woodley tirar tilalt n ijjen tḥenjirt qqaren-as Hazel, ijten i yuḍnen s uxenzir, ittejja-tt baba-s ad teḥḍer s uɣil deg ijjen wegraw n ubeddi aked imehlak, tettemselqa din aked Augustus (Ansel Elgort) i ttuɣa yellan d amirar n tcamma n basket s ijjen uḍar n plastik zegga i das-kksen ḍar-nnes.

Deg ufilem-a nẓarr mamec tedwel tmexsa tɛarren-iten s tnayen idsen ad xsen tudert kṭer, waxxa qqaɛ min x-asen ittekken d tifeqqaɛ, maca tḥajit n ufilem i yecnin, tejja afilem-a ad yili zeg ifilmawen isebḥen qqaɛ deg umaḍal.

Timexsa x tnayen n tmewwa

Ijjen tḥajit x tnayen n tmewwa, kul tma d mani tneddeh, Louisa Clark i yettexsen tudert tettmselqa aked William i ɣa iggen laḥedd i tudert-nnes.

Waxxa kul ijjen zzag-sen d man tma i di ittɛic, tma n lmewt d tenni n tudert, manaya wer t-ttuɣi ca d aɛenkrif maḥend wer ttexsen ayawya deg ufilm n « Me before you », i d-immeksin zeg ijjen wungal n Jojo Moyes, mani wungal-nnes immenz s waṭṭas ar mani idwel d afilem deg useggas n 2016.  

Emilia Clarke tiweḍ ad tirar mliḥ awrik (personnage) n Louisa ; s warruḍ-nnes i yeccuren s ikuluriten, d tefras-nnes n iḥenjiren, tettrirar zzat i Sam Claflin i yiraren ijjen uḥudri d bu wagla, wer izemmer ad inhezz zegga igga ijjen laksida. Louisa ; tettbeddal zeg umelli i di ittɛic, wami i d-tusa akid-s texdem, minzi nettat ila teḥwaj ttmenyat.

Zeg ijjen uɣezdis-nniḍen, William ittxes ad ibeddel imal n tanita i ɣer-s d-yusin bac ad taf ixef-nnes, waxxa zegga ɣa yugur, ad immet.

Waxxa tiweḍ tamssufeɣt Thea Sharrock bac ad terr aḍris-a aseklan (ce texte littéraire) ɣer ca n ifuṭuten d irumantikiyen, xelli tḥajit-a ismunan tnayen-a wer ɣer-s qqaɛ ca n yimal, waxxa amenni tesmutti-aneɣ-d ca n ifuṭuten ccuren s lefraḥet d tayri, ggʷjen x udiprisyu. Ar mani iwweḍ William ad igg laḥed i tudert-nnes, i zi ɣa nefhem xmi ɣa yewḍa ijjen wafar zeg ijjen tcejjart.

Arriḍa waxxa din tamara

Tiḥuja n arriḍa d tmexsa urid ssawalent x tudert i yehnan waha, d manaya min xef issawal afilem n “The Light Between Oceans” (Tfawt jar lebḥurat) i d-immeksin zeg ijjen wungal i tura tamarit Tawsṭralit M.L Stedman, idewlen d afilem I d-issufeɣ Derek Cianfrance.

Tḥajit n ufilem ismunen jar Tom Sherbourne d Isabel di beddu n wemsagar-nnsen, tayri-ya  ad tbeddel zi tecli n tudert-nnsen. Maca ɛawed ẓrin ca n tmeslayin i x-asen iqesḥen s tnayen idsen.

Timsarin (événements) deg wungal-a niɣ deg ufilem xeddment deg umeggaru n umenɣi amaḍlan wis tnayen, mani amaḍal ila ireddej, iweḍḍer. Deg umseksi-nni nɣin uma-s n Isabel, deg wul n ttrajidiya ta, ad tedder ijjen tenfust n tmexsa ad tkemmel s lemlak aked Tom Sherbourne.

Maca xmi ɣa taru, tarwa-nnes ad as-mmten, maca argaz-nnes yufa ijjen uḥenjir iggur a t-ssegmen.

Waxxa afilem-a yeccur s ddrama, maca qa istextix s teycatin icnin.

Ma d tiddukla ma d timexsa?

Afilem-a ibedd x wungal n « One day » n umungal David Nicholls, iraren(t) dag-s Anne Hathaway, Jim Sturgess d Patricia Clarkson , imeggura-ya ssersen xirebbi n iseqsiten x min ismunan iwdan jar-asen, min txes ad tini tiddukla d tmexsa di tudert-nneɣ, mamec tzemmer tiddukla ad aneɣ-tewwec lehna n tidett min xef nrezzu.

Ittban-aneɣ-d axmi neẓra mani ca beddu n ufilm, ijjen tḥenjirt qqaren-as Emma Morley d umeddukel-nnes di tesdawit, Dexter, deg wass mani ksin idiplumen-nnsen, xsen ad jjen ass-a d ass n wemsagar-nnsen, ad t-tteggen kul aseggʷas, ḥḍan-t i ɛicrin n iseggusa.

Jarkṭer kul ijjen d abrid i yeṭṭef di tudert-nnes, taḥenjirt-nni qa tettegg tizemmar bac ad taweḍ ɣer min txes, amenni ula d aḥenjir-nni.

Maca aked ubeddel n tudert, ttafen ina qa waxxa amenni ɛad qqimen ttexsen ayawya waxxa yeɛda ɛicrin n useggas, xelli kul ijjen zzag-sen d man tudert i yebna i yixef-nnes.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt