23.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Umi i tezzelz Susan Lindauer taɛejjajt x tidet n uḍuqqeẓ n 11 cutanbir 2001. (2/2)

1/2

Susan Lindauer, texdem di CIA. D tasaḥafit, d tamarit. Tettwassen s ubeddi-nnes kunṭra i girra di Lɛiraq. Tettwakref aseggʷs n 2004, ttahmen-tt s usufeɣ n lexburat i lmuxabarat n Lɛiraq. Deg yijjen wemsawal-nnes aseggʷas n 2013 aked utilibizyun RT, tesserɣ aṭṭas n tfawin x mamek temsar i uḍuqqaẓ n 11 cutanbir aseggʷas n 2001. A dd-nessers timsarin timeqqranin i tenna Susan Lindauer, ḥuma a nbedd ɣer tidet n min yemsaren nican.

Tettwala Susan Lindauer belli min yemsaren ass n 11 cutanbir 2001, ggin deg-s ṭṭrames i yewdan. Lxezrat rsint x wemkan mani ḍḍuqqẓent ṭeyyarat, maca tidet ttuɣa-tt deg wesḍuqqez i di ttḥekkamen zeg waggʷaj. Ṭeyyarat i yeḍḍuqqzen di tnayen-nni n lfuqawat, ttuɣa-tent am ca n tduli i zi dlin aẓḍuqqeẓ n lmeɛqul. Xedɛen agdud, bac a dasen-ittɣil aqa ttwaxeḍfent ṭeyyarat, udfen zeg-sent di lfuqawat, uca redlen-dd ɣer tmurt. Maca drus wi yessnen aqa zi 31 ɣuct 2001, ar 3 cutanbir, Ttuɣa ttadfen-dd ikumeyya ɣer tlata n llilet ɣer lebni n wammas n tsebbabt amaḍlan, wer yessin ḥedd wi ten yilan.

Richard Fuisz

Zegga i teḍḍuqqeẓ ṭeyyara di lfuqi amezwaru, Susan ttuɣa tḍeffer s utebheḍ atlibizyun, txezzar min ittemsaren, cwayt, uca a das-isuna utliffu. Ilaɣa-tt-dd Richard Fuisz, teqqar Susan belli yenzelq-as wawal, yenna-s: “Mamec tettwalid a Susan? Zeɛma d ssudfet waha, a dd-iban yij uterras x tma n webrid, aked kamira tfiksa x wemkan i ɣa yeḍḍuqqẓen?” zi ssenni -teqqar usan- , yerra x yexf-nnes nnit: “manaya ɛemmers ad yili!”.. Mli i dd-yeɛdu ca n yijjen s lɣeflet, ɣer-s kamira, ttuɣa wer yessin min ɣa yemsaren, waxxa isewwer, ad yerjij, wer ittɣimi bu ifiksa kamira. Dinni wi isewwren ṭeyyara tamezwarut umi i tudef di lebni, iban illa d iwdan n lmusad. Ttuɣa swejden kamirat, ttrajan ad ggen lxedmet-nsen, ad sewwren aḍuqqeẓ i ɣa yemsaren. Richard Fuisz, yiweḍ-as lexber ala argaz d temɣart-nni i isewwren ṭeyyara tamezwarut umi i teḍḍuqqeẓ di lebni n tsebbabt tamaḍlant, xeddmen aked lmusad.

Teqqar Susan belli iwdan n lmusad, umi i sewwren ṭeyyara tamezwarut teḍḍuqqeẓ, ssekken-tt lexdenni i CIA, zi ssenni, yiweḍ ɣer arayes Umarikan awarn i xemsa n tminutin. Ttuɣa ɛad wer yezri ula d ijjen deg wetlibizyun min yemsaren, maca netta ttuɣa yeẓra abidyu.

Teqqar Susan, belli umi i das-yenna Richard Fuisz aqa ixeddamen n lmusad i isewwren ṭeyyara tamezwarut, terra x-as: “texsed a dayi-tinid belli necc cliɣ ttazzleɣ ɣer iɛiraqiyen a dayi-wcen tidet n uḍuqqeẓ i ɣa yemsaren, seɛɛa israyiliyen ttuɣa ssnen! xenni qqaren aqa aqqa-ten akid-neɣ tarwa n walu!”

awarn-as, tessen Susan ila aqa manaya swejden-as aked yinni ineddhen tamurt-nnes Amarikan, bac a ten-ssidfen deg yij n wemsiqḍi d abuhali aked iɛiraqiyen! Teqqar Susan aqa Amarikan ttuɣa wer ɣer-s bu yemxumbal di Lɛiraq, walli mayemmi amsiqḍi akid-s.

Deg wawal-nnes ɛawed, teqqar aqa AIPAC ɣer-s ij n ulubi yejhed, ttuɣa-ten ttɛanen ɣer wadaf n lɛesker di Lɛiraq. Saqaren-dd 11 cutanbir bac ad ggen min xsen. Aṭṭas n txessura i dd-yiwi umarikan di manaya, mayemmi? Minzi dewlen imirikaniyen ssegguren-ten-dd zi berra (ɛla ḥsab min tenna Susan).

Di llilet n 12 kṭuber 2000, Amarikan ttuɣa yessen illa ad yili usugi x uɣerrabu USS Cole d lmers n Ɛadan di Lyaman. Ttuɣa yiweḍ-dd lexber zi lḥukuma n Lɛiraq. Lɛiraq ttuɣa yuzzel x yijjen ujihadi d asaɛudi, wer zmiren ca a t-ggen di lḥebs bac wer dd-jebbden ssdeɛ aked Ssaɛud. Wer ɣer-sen bu tewwurt i ɣa kken illa a t-aɣen, ad xebbren Amarikan s min yellan. Zegga i yeffeɣ ujihadi-ya tamurt n Lɛiraq, iruḥ ɣer lmers n Ɛadan. S uya, Susan Lindauer tnaked nnayeb n wareqqas n Lyaman ɣer NU, tenna-s belli Lyaman ittxessa-t ad yemɛawan aked Umarikan di manaya. S uya, amen tenna Susan:
Susan Lindauer

Awarn i uḍuqqeẓ i yemsaren, yemsawaḍ Seddam aked Umarikan, yenna-sen belli mala teqqarem aqa d Lqaɛida i yellan awarn i manaya, aqa necc ɣer-i ddwasa n leḥsabat-nsen di lbanku, ssneɣ merra manis i dd-ssadafen tinɛacin. Yenna-sen (ɛlaḥsab min teqqar Susan); sqadem-dd ixbarjiyen n CIA, a dasen-mmleɣ ddwasa.

Maca Amarikan yugi ad yeṭṭef ddwasa-ya zi Lɛiraq, Awarn i manaya, Israil wer texs ca ad iban illa Lɛiraq ittbarra zi Lqaɛida. S uyenni, msawaḍen yewdan n lmusad aked Susan i ttuɣa yellan di Lɛiraq, ɛerḍen x-as cḥal ma texs n tenɛacin, bac ad sɣen asusem-nnes, ad mmlen ila Lɛiraq ttuɣa wer ittemɛiwin ca aked Umarikan, ila ttuɣa ittḥama Lqaɛida. Maca Susan amen tenna deg wawal-nnes: ittɣil-asen deɣya a dayi sɣen s ttmenyat, maca necc wer dayi zemmren. waxxa ɛlayen merra ixeddamen n CIA tteṭṭfen ttmenyat x lmusad, ula d isiyasiyen n Umarikan, tteṭṭfen zi AIPAC, i yellan d alubi yemɣar.

Ɣer ɛawed: Umi i tezzelz Susan Lindauer taɛejjajt x tidet n uḍuqqeẓ n 11 cutanbir 2001. (1/2)

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt