25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Ula d Lmeɣrib: Melqeḍ-taggut ad yeqḍa x tzawa

Spiegel.de

Deg Wuruppa, attas n tmura n tfellaḥt i yeẓɣen, aseggʷas-a, tẓawa telqef ɛlaḥal azgen n Wuruppa. Xmi treqq ca n tmessi, tettaf mani ɣa tirar fuleɛleɛ. Di seppanya, Fransa, niɣ Purtugal, rɣin aseggʷas-a lektari n leɣwabi, rni ɣer-s leqsuḥḥiyyet i idewlen di tfellaḥt.

Qeṭṭu x tzawa, yeḥwaj ixarrisen n yewdan marra, di wadday n Wuruppa, xsen imussnawen n tesdawiyt n Barsiluna, xsen ad wcen tuffet n i tmurt s ca n tebridin sehlent. Pruji-nsen umi qqarn Life Nieblas, tbedd x-as tmunt n tmura n wuruppa (EU), ad yettwag di tegzirin n Kanarya.

Ad sbedden tiracciwin n plastik meḥḍent. A deg-sent ittek usemmiḍ. Tixubac n tracca ad ṭṭfent aman-nni idd-yeksi. Ad uddumen deg iqudaḥ i das-ɣa-swejden di tisi. Manaya maḥend ad yesḍeq, ixess-as taggut, d usemmiḍ. Manaya nettaf-it di Purtugal, d tegzirin n Kanarya. Lexxu qa rezzun imussnawen di  Vicenç Carabassa man ccuruṭat qaɛ i zi ɣa yesḍeq upruji-ya.

Imussnawen aqqayen ɛawed ttɛayaren ij n wufuɣ nniḍen, D ibidawen ggin am ssfenj, qqaren-as Kokon. Ad yeḥḍa iɣemmiyen zeg ibeɛɛac d rrbiɛ yeḍḍarran, ikessi al 25 litru n waman, a zeg-sen itessu cwayt cwayt. Aman nni a das-dd-ttasen zi melqeḍ taggut. Deg ij n trezzut, ufin belli nnqali ittwaẓẓun deg ikokonen, nejjḥent xir zi tinni ittwaẓẓun bla. Asitem-nsen, a ten-tɛawen tettiknulijt ad fehmen deɣya, ad awḍen deɣya ad snejḥen pruji-ya. Maci al ḥama ɛdun ɛecrayat n i seggusa.

Melqeḍ taggut ttɛayarent di tmura nniḍen, am Lmeɣrib. Ssitimen la d nitni a dasen yenjeḥ.

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt