25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Twafit n yijjen n temdint n imettinen di Spanya

Zegga bdan imussnawen di ca n tmeɣziwin di 2013. Ufin ijjen temdint n imettinen d tameqqrant di ẓelmeḍ n Spanya. Dag-s ca n 100 n tmeḍlin.

Ggin-as i temdint-a “Necropolis” i dd-yusin zi Tegrikt, lmeɛna-nnes “tamdint n imettinen”. Twafit-a temsar deg ubilaj n Granon di jjihet n La Rioja, i di zeddɣen ca n 300 waḥedd.

Alaḥsab imussnawen, imettinen-a ittwafen di tmeḍlin-a ttɛaqqaben ɣer wakud aqdim d beddu n wakud anammas. Di tmeḍlin-a ttwafen belli imawaḍ d iḥenjiren ttwamḍlen deg ijjen temḍelt. Akid-sen ca n igelwan. D manaya ig ittwafen ula di Arrif, minzi bnadem aqdim, ila yettɣil ad dd-yedwel ɣer tudert.

Yenna amussnaw n warkyulujiya, Luis Villanueva (49 issgwasen) ila deg useggʷas n 2013 ufin tmenya n tmeḍlin, zi senni i yessnen mani i dd-tusa tameḍlet i di ɣa rzun. Ar mani lexxu, ufin ca n 103 n tmeḍlin s kulci.

Merra timeḍlin i yufin dag-sent imettinen, ca zzag-sent ttwaggent x-asent ca n tfelwin, tina aqqa wwyen-tent ɣer ulaburaṭwar maḥend ad tent-sfesyen.

Tenna taseḍma n lxedmet, ila nitni ssitimen ad afen ɛad timeḍlin nneḍni. Maca Luis Villanueva, inna, belli timeḍlin-a nitnti : “D timeḍlin d tirumyin mmersen izellifen n imettinen jjihet n usammer. Azgen ameqqran-nnsen ttwammersen di ca n tḥufar d timeẓẓyanin ttwamḍlen s tfelwin”.

Timeḍin i yufin dag-sent imettinen rrin s wudem ɣer s-nnej iggur ad tent-awyen maḥend ad ggen ca n tɣuriwin nneḍni d tinṭrupulujiyin x-asent. Aya ad yili d twiza aked ijjen tebridt n tɣuri tanṭrupulijit di ca n tesdawit ɛad wer nnin mayen teɛna.

Tala: RT

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt