16.1 C
Nador
Letnayen 4 Mars 2024

Tudert x tma n yiles… Niɣ aseqsi n “awern i” tmaziɣt?

Nettilhat di tudert-a i zeg-neɣ itteqnunnuyen s wahnaci, am ca n tcamma n wedfel, tesmuna-dd x-aneɣ min aneɣ-imeḥḥan, alami ɛlayen nedwel wer nessenhemmi i wergab, ula i utemsex, alami nedḥa, nexs niɣ wer nexs, nettlul-dd kul ass, bezzaf n imuren… S bezzaf n tefraz… Maca qeɛ iluliten-a, ttemrusan d udem ixezzar arendad-nnes deg wudem i das-dd-yetterra wudem n tisit, lexdenni, ttefruruyen-dd iseqsan n min din “awern i” …?!
Awern i tkulunyalit, awern i tmetrart, awern i tdimuqratit,…

“Awern i”-ya, urid d tarewla zi lexxu, niɣ zeg wazzɣat, anict n min yella d amcumbeḍ aked tjerrat n zzman i di nettenneḍ, ittnufsul zeg-neɣ yexf-nneɣ cwayt s cwayt, nqeṭṭa, itteɛjib-aneɣ lḥal a neqḍa… Tijerrat tettenneḍ, d useqsi n “awern i” ittnexbaḍ, jer iɣendan n jjehd n tesmaḍalt, d tuɛɛefna n tsertit…

“Awern i” – ya, netta d awern i tmaziɣt… Wah! Awern i tmaziɣt!
Tessnem min din awern i tmaziɣt? Din unuḍ x tma n yiles, xwansu wer netteḥruṭṭuf di tmijja n uweḍḍer, a nessexsi tcumɛet taneggarut deg wemrabeḍ i di newca afus, zegga i daneɣ-teffeɣ nneyyet, nedwel wer deg-neɣ bu lbaraka… Zegga i nejja leḥyuḍ-nneɣ ad hruran, nessemtan leḥyuḍ n midden.

Awern i tmaziɣt?

Min din awern-as ? Awern-i xmi ɣa yemɣer umaziɣ-nni i ked yessawal baba-s ddarija, ḥuma ad yeɛdu pplaka n rebɛin aḥeqqa… Wah… Ad yeɛdu pplaka n rebɛin, a dd-yenneḍ qeɛ timura n dduneyt, maca ad yaf ixf-nnes, wer t-ittif…

Awern i tmaziɣt, i ssɣaran amen wer tt-ssɣirin… I ttarin axmi wer tt-ttirin… Tamaziɣt xef ttgarenzen… , i sseftuttusen x pplayek, d aɛessas x mezri n yinni yeffuden tanettit… Ayeqqa-tt dinni tebrurez, tissraw, temmut… Temḍel di lxecbet n yij usekkil d aqerqac, itteɛjib-aneɣ aḥeqqa!…

Yecna usekkil… Maca mala d buḥbel tleddu deg-s tutlayt, ileddu deg-s ula d netta… Ma mala d lxecbet waha, a deg-s tejmed cwayt n tmaziɣt am yexxuc,… minumi?!


Awern i tmaziɣt! D weswiẓẓeḍ s meqqen-ṭuṭṭu ɣer “yij umuni” yugi a dasen-imun… Am wi yexsen ad yesmun imuccwen d iɣilasen d wayyraden d… Di tezribt d ict, a dasen-yin: kenniw merra d imuccwen!…

Di txuxxatin mani ittemsagar wemsebḍi-nneɣ, din, i ittnunuc cciṭan… Ssenni i dd-yessajja wergab, d uweḍḍer, s meqqren ṭuṭṭu… Din i ngeyyel, nettɛeyyad s tmaziɣt x tmaziɣt… aqqa-tt deg udustur, nessawal x-as deg utilibizyun… Nettɛayan-itt a tergeb, ḥuma a x-as nru, s uḥeydus d wallun… D cwayt n tfinaɣ nnuɣent di leḥyuḍ… D waṭṭas n yemxumbal…
Awern i tmaziɣt…
Tudert i tmaziɣt…
Aseggas d amimun d amesɛud…

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt