24.1 C
Nador
Larbeɛ 24 Yulyu 2024

Tuɣa tesnem?

Iwdan yessawalen Taglanzit di Ccinwa ktar zeg inni it yessawalen di Wmarikan.

Taddart tacemlalt (Amarikan) dag‑s 13092 n lemwas, Furcitat, d tiɣenjayin.

Aslem n wureɣ itedwir d acemlal di ṭlam.

Triyyat n lebḥer wer ɛrimen alli.

Ilef wer izemmer ad yexzer deg ujenna.

Serraq zzit itedder tesɛa n wussan bla ma yecca.

Neɛɛama ɣers tiṭṭ tujar alli.

Mala tekkid 6 n iseggusa d 9 iyyuren tessufuɣed lgas uɛeddis bla ma tsbedded (tkeffafed), Ad tgirwed igazen anict n lbumba n waṭum.

Amquṭṭes aqudad deg umezruy teggit Zanjibar d uglanzi degʷ 1896, Zanjibar tessers lesnaḥ awarni 38 Minut.

Aslem n wureɣ iɛeqqel x 3 isikunden

Wer tzemmerd ad tegged deɣdeɣ (herrherr) i yixf‑nnek.

Iles d wenni d muskulu ijehden di taddut nneɣ.

Wer tzemmerd ad tɛeḍsed s tiṭṭawin arzment.

Marra wenni umi ɣa tinid “wer tzemmerd” wer ittehni ar ɣa iɛayar.

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt