18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Tnayen n tyuyawin n ttqacer

Yura-tt: Juan José Millas

Asmezzeɣ : Andic Cahid

Aḍris s tespanyut : dos pares de calcetines

Ggiɣ laksiḍa deg uzabuq. Tewt-ayi ijjen ṭṭumubil wami wḍiɣ, wtiɣ azellif-inu aked tmurt. Umi d-faqqeɣ, tuɣa-ayi deg ijjen qama deg usegnaf. Ssneɣ manayenni qbel ma ad reẓmeɣ tiṭṭawin-inu, itɛin zi rriḥet n uxxam n uparasyu, itɛin ɛawed zeg uwecwec n yeḍbiben, niɣ zeg ymesli n tsira n teḍbibin. “nec aqq-ayi di spiṭar”, nniɣ i yexf-inu, xenni fekkreɣ ila umi i d-ffɣeɣ zi taddart yirḍeɣ tnayen n tyuyawin n ttqacer.

Lebda tteffɣeɣ s tnayen n tyuyawin, ict tyuya n taḍuft d ict tyuya n llaylu. Tinni n llaylu yirrḍeɣ-tent x tinni n taḍuft. S tebridt-a tanita ḥerrweɣ ḍar-inu ikmel. Wer din bu mayemmi i zi tteggeɣ ammu, s uya wer lli ad t-ssefruɣ ɛad. Day-i tnamit-a tanita zeg wami lliɣ deg ijjen lantirna d tasemmaḍt aṭṭas, uca tedwel d tnamit d talebdant[1]. Mala wer yirḍeɣ ca n ttqacer, ttffɣeɣ s lweswas belli ca n ḥajet ad tuqeɛ, mli tuɣa yirḍeɣ deg wass n laksiḍa ijjen tyuya waha tili tenɣa-ayi ṭṭumubin-nni.

Tuɣa-ayi s-nnej i qama n usengaf d aɛeryan, mayen ixsen ad yini ila d ca n ijjen i dayi-ikksen arruḍ-inu, ad yili yerra taynit i tmezdit-inu[2]. Qqneɣ tiṭṭawin, tteggeɣ ixef-inu axmi ɛad sexfeɣ, d nec rezzuɣ x ca n ussefru[3] i manayenni. Ittsemma mala ca n ijjen ṭṭfen-t iyreḍ tnayen n tyuyawin n ttqacer ixess-as ad asen-issefhem maɣer i tt-yegga s ca n tebridt niɣ s tenneɣni. Reẓmeɣ tiṭṭawin uca ufiɣ taḍbibt tesfernnin-d ɣer-i, wer dayi-tezzem x walu:

– Mayen yemsaren? nniɣ-as maḥend ad rebḥeɣ lweqt.

– Ma wer teɛqiled a mass?

Uciɣ axmi trezzu ad tessen ma ticti-nni tejja day-i ca n later d ameqqran ma lla, uca nniɣ-as tidet s tiggwdi ḥma wer day-i tteggen ca n uparsayu.

– Tewta-ayi ijjen ṭṭumubin.

– tettɛqaled isem-nnec.

Nniɣ-as isem-inu, nican udarebbi, uca tessers zzat i tiṭṭawin-inu tlata n iḍuḍan ḥuma ad tfitcar ma wer ttwiliɣ rebɛa niɣ xemsa. Zewɣeɣ s usedḥi d tiggwdi. Ggwdeɣ ad tessers zzat i wudem-inu tnayen n tyuyawin n ttqacer ḥuma ad asen-d-ɛawdeɣ s ijjen imesli s jjehd. teggwed teḍbibt ad tili tezweɣ n wudem-inu zeg uṭansyu. Uɣul[4] n ticti ipudar ad iban awern-i i laksiḍa s ijjen lweqt.

– Ma aqqa-ayi deg usegnaf n “la paz”? niɣ di “Ramon y cajal” niɣ di “Gregorio Marañón”?Sseqsiɣ ḥma mmleɣ tussna-inu s spiṭarat. Fekkreɣ ila s tebridt-a zemmreɣ ad snuffreɣ asentel n ttqacer.

– Di man temdint i di llan spiṭarat-a? tesseqsa la d nettat.

– Di Madrid.

Rriɣ-d s ucaci, lebda s ict teggwdi ḥuma ad yili useqsi nniḍen x ttqacer. Nec d ameẓẓyan, tuɣa tteffɣeɣ ɣer uzabuq, yemma tuɣa tettseqsa-ayi ma yirrḍeɣ ca n warruḍ n dixel d amezdag. Tuɣa teqqar: “mala temsar-ac ca n laksiḍa, lḥajet d tamezwarut i dac ɣa ggen ad ac-kksen arruḍ. Ttxayaleɣ ila tiḍbibin wer ttexsent bu ad ẓrent arruḍ-nnec n dixel wessxen”.

Ahelwes-a imun akid-i tudert-inu amen tekmel. Xmi ttraḥeɣ ad sɣeɣ ca n uɣemis tuɣa yirḍeɣ arruḍ n daxel d amezdag. Waxxa amenni, ɛemmers ma nniɣ-as ad ayi-iṭṭfen d nnec yirḍeɣ tnayen n tyuyawin n ttqacer, tyuya x tenniḍen, nniɣ-as ad tili d ijjen tmezdit tettegg-itt tiferɣi n iwetman, wer ssineɣ mamec tegga tiferɣi-ya.

– Texsed ad nsneɣmes ḥedd? Tesseqsa ɣer umeggaru.

– Ma iggur ad teggem ca n uparsyu niɣ ca n ḥajet ammu?

– Lla, lla, tenna d nettat tḍeḥḥek, kulci aqq-t mliḥ, maca ixess-ac ad kid-neɣ tensed tameddit-a da, adu taynit-nneɣ.

Awern-i umi d-tusa yemma, tfitcar ila aqqa-ayi mliḥ, tesseqsa-ayi ma yirḍeɣ ca n warruḍ n daxer d amezdag umi day-i tewta ṭṭumubin.

– Tuɣa beddleɣ-ten qbel. i das-nniɣ, d nettat teccur s uɛeffar, wer din bu di dduniyt man-wen imejjren agemmu[5] n useymi-nnes s tebridt-a tanita.

– Maca tuɣa yirḍeɣ tnayen n tyuyawin n ttqacer. Rniɣ-as s usedḥi.

– Mamec tuɣa teggid tyirḍed tnayen n tyuyawin n ttqacer? Mayemmi zeɛma?

– Amenni waha. Ggwdeɣ ad ayi-temsar ca n lḥajet mala ffɣeɣ s ijjen tyuya n ttqacer.

Texzer-d dag-i yemma s uksan[6], uciɣ axmi uciɣ-as ticti iqsḥen di tudert-nnes amen tekmel.

– Ya lɛurret! i tenna, umi i d-tudef teḍbibt tenna-as belli nec di tidet d ijjen uḥenjir trebba-t waha.

[1] Quotidienne

[2] Étrangeté

[3] Explication

[4] La conséquence

[5] Fruit

[6] Haine

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt