26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Tnayen n idlisen s Tmaziɣt iggur ad d-ffɣen di ladas

Deg ussan-a i d-ittasen, iggur ad d-yeffeɣ ij n usuɣel d amaynu ɣer Tmaziɣt. Asuɣel-a ibedd x-as Ɛebdelmajid Ben Ḥemmadi, ig ixeddmen deg yiger n uselmed, mamec netta ɛawed d amrezzu deg yiger n usuɣel.

Tamezgunt-a tamaynut yura-tt « Térence Afer», i ttuɣa yellan d ijjen umari d Maziɣ d ameqqran i ttuɣa ittarin s Tlatinit. Ɛebdelmajid, yexḍar-as i tmezgunt-a tanita isem n “amcum”, mamec i ila s-izwar isturjem ijjen tmezgunt d tamezwarut n Afer beɛda qqaren-as « taḍeggʷalt » i d-yefsar azzɣat.

Zeg ij n uɣezdis-nniḍen, deg ussan-a i d-igguren, iggur ad issufeɣ Ḥasan Benɛaqiya ijjen udlis d amaynu qqaren-as « Amawal Arifi n usuɣel ». Adlis-a i yeksin jar ibeḥrar-nnes ca n 1000 n tesniwin. Min ɣa iɛemmren ijjen lxawi i ttuɣa yellan deg yiger-a.  

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt