25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Tmuɣri deg weḍlis n usefru “Taqessist taneggart” n wezlawi Majid Aqelɛi

Yura-t: Ɛebdellah Lmencuri

Ɛebdellah Lmencuri

Rid yeshel, ḥuma a nelḥem ɣer usefru, a xaf-s nessiwel, a nini min itteɛna, d min irennu i yewdan n tmura merra،,mala ur dd-nenniḍ mseqqem x min x-s yettwannan  d min x-s yuran deg wakuden amuk dd-usin di zik, wa iḍfer wenneḍḍen.

G yij n tidet, ḥemri ufiɣ ili ssiwleɣ drus x manaya, maca rid d asentel mix nrezzu a nessiwel, anect n daneɣ-yecqa a nessiwel x yij usentel nneḍni, a negg ij n tmuɣri deg yij n tqessist n yij n wezlawi i itelɛen berra i tmurt mani ilul (Arif), azlawi-ya immi ttlaɣan Majid Aqelɛi n yuran taqessist mix nrezzu a nessiwel: “Taqessist taneggart”.

Zdat ma a nadef ɣer weḍris, ittif a nessenta zeg wezwel, a nexzer min ixes ad yini, azwel-a n yeksin tnayen n yesmawen: “Taqessist” “Taneggart”.

Amuk ittban wezwel s berra, yeshel a t-yefhem imeɣri deɣya, maca mala nusi-dd a nxemmem g wallaɣ-ines, nettaf-it rid amenni.

 A nejj min yesnuffer wezwel gi dixel, atiɣ a x-s neɣri deg wammas n weḍris zi ɣa nender ij uxezzar x waddud-ines, zi ssin a nernu a nefsu ci n yezlan zeg-s, atiɣ a naweḍ cwit a nessen min ittarja wezlawi gi tqessist n yellan zdat-neɣ, d min deg-s ixarres.

Addud n tqessist:

“Taqessist taneggart”, addud-ines yusi-dd d azegrar mseqqem, imɣar gi tiddi, yebḍa-t wezlawi x rebɛa n igezzumen:

Deg usenti n ugezzum amezwaru, nettwala azlawi am mala issawar ag ḥedd, ittemcetka akid-s x min das-yemsaren ag ten mix yessawal. Manaya nkessi-t-idd zeg yezli-ya:

D awal aneggar, amya i dayi-tenna..
D aqesses aneggar, ammu i das-nniɣ…

Mara nudef ɣer wallaɣ n yezli-ya, nexzar-it mix yessawal, nettaf-it yessawal x yij n tewtemt, maca ur yessin ḥedd min teɛna, minzi ur das-yewci bu wudem. Ur tt-yessin ḥedd ma d tamɣart, ma  d tilelli, ma d tudert, ma d tamurt, ma d ci nneḍni…?

Zi ɣa nerni a nessurf deg weḍris, nɣelli x wezlawi ixes ad yemsebḍa ag ten mix yessawal, maca nettwala-t iḥeḍḍar-dd ussa cḥal d timeslayin ixes a tent-yessezgur, ɛad i ɣa yegg min ixes ad yegg.

 D tamezgarut, ixess-as ad yesfugla s waṭṭas d timeslayin n dinni jer-as-dd d nettat; ad yesfugla s merra min ira tteggen jer-asen zeggami dd-urin zi temẓi..

S-ubeḥḥer d tirart, d tmeslayin minzi ira tteɛyaren, d merra min tesmun tmagit. Manaya nettaf-it aqa mani di manis yessenta ugezzum-a amezwaru:

D awal aneggar, amya i dayi-tenna..
D aqesses aneggar, ammu i das-nniɣ..

(………………………..)

Maca qbel ma a nemsebḍa
Ar njeyyef aẓuyyet, wer ittɣimi yedder..
A negg ij n tfust niɣ d fus d aneggar..
A nirar pisu x teslatin n wenẓar..
Niɣ d fuleɛleɛ gi tɛejjajyt n yetran..
A negg afus deg ufus, a negg aḍar x uḍar…
A nengez a nessurf, wer nweṭṭi di ci n tenda n nda..

(…………………………)

Ad yeqqim  wezlawi ammen yesqada awal ɣer ten mig irezzu ad imsebḍa, yemmal-as min ɣa ggen d tamezgarut zdat ma ad msebḍan, ɛad i ɣa yekk mani ɣa yekk. Yeqqim ammen yesbana-s-dd timeslayin-nni i ṭṭfen jer-asen, alami yewweḍ ɣer yij n tmeslayt deg yezli aneggar deg ugezzum-a mix nessawal; tameslayt-a, tusi-dd d allaɣ qqaɛ ujar deg yezlan n yeɛdan:

Sserwal-inu d ubistidu-nnem..
A zeg-s negg waf d lexyal ibawen..

Izli-ya minzi yessigra bab n tqessist agezzum amezwaru, ɣer-s ij n wallaɣ yemɣar s waṭṭas, qaɛ ujar zi min das-yenna gi min yeɛdan. yewweḍ akid-s ad kksen xelli d arruḍ-nsen, ad qqimen zbeṭ, ḥma a zeg-s ggen waf/lexyal ibawen, a zeg-s ssiggʷden wen dd-ɣa yasen ad iḥewwes, ad yawi agla-nsen..! Mala iruḥ-asen wagla, min dasen-yeqqimen ɛad?

Zi nessiwel drus x ugezzum amezwaru, neẓra min dd-yessers deg-s wezlawi, a nernu a nessurf, a nemmutti ɣer ugezzum wiss sin, a nexzer min deg-s dd-yewwi Ɛawed, mani yewweḍ ag ten mix dd-yewwi awal:

Zi ɣa nnunec deg ugezzum wiss tnayen, nessuzuz tiguriwin-ines, nettemsagar twalat nneḍni ag wezlawi ɛad ittɛawad i yezli-nni minzi yessenta taqessist. Nettaf-it yessenta zeg-s xelli deg umezwaru n ugezzum-a mix nessawal:

 D awal aneggar, amya i dayi-tenna..
D aqesses aneggar, ammu i das-nniɣ..

Mala neffeɣ zi tmeɣruṭ, nudef ɣer min tt-idd itteḍfaren, nɣelli x min yenna deg ugezzum amezwaru ɛad d wenni d netta, ɛad yessawal x wemsebḍi, maca deg yezli-ya n dd-ittasen, nettaf-it yerni-dd ij n ccerṭ, am wen yexsen ad yini aqa ur dinn bu wemsebḍi s tidet.

“Maca” qbel ma a nemsebḍa..
A “nemquṭṭus” ar ɣa nweddar.
.

Deg yezli-ya, d yezlan n t-idd ɣa iḍefren, nkessi-dd azlawi ila rid ixes s tidet ad yemsebḍa ag ten immi isqada awal, anect irezzu ɛad akid-s yeqqim minzi qaɛ min yenna amya zdat ma a t-issiweḍ ɣer wemsebḍi, ataf netta iweḍḍar, yekka manis yekka, ur yeqqim ɛad ittali yeṭṭar deg-s wanfus, i muk-as i wemsebḍi n kid-s ɣa yemsebḍa..?

“Maca” qbel ma a nemsebḍa..
A “nemquṭṭus” ar ɣa nwedder..
A dayi-iwedder yisem-nnem jer yismawen..
A dayi-iwedder ula d necc yisem..
Ar dayi-ɣa tweddred cem deg yisem
A xaf-i taẓeɣ tmaziɣt mala yidar-icem
A dayi-icedd yiles mala ssiwleɣ day-m.
A dd-ɣer-i terzef tudact mala dureɣ-dd ɣer-m
A xaf-i teqleɛ trumit mala jjin demɛeɣ day-m
A xaf-i tesxeḍ Buya mala nniɣ dag-m ca n yezli
A day-i twedder tɣuri mala waridɣ-am ca n yetri

Deg yezlan-a n yeɛdun, nettaf ameddukkel-nneɣ azlawi ittḥejjer, niɣ ineṭṭar x ten miɣer yessawal, ci n tmeslayin qqnent jer-as-dd d nettat, yesseggʷad-itt zag-sent, ittegg-itent d “Ḥucṭella” niɣ d agmir akid-s, ixes ad yini aqa mala yewweḍ yegga-tent rid ɛad a tt-iẓer twalat nneḍni. Timeslayin-a mix yessiwel, atigg/ttaman-nsent yiɣla aṭṭas ɣer-s netta, ujar merra zi min ittmulluɣen x ddenya; yerni-dd ɣer qaɛ manaya, ij n tmeslayt nneḍni ur telli gi mani ilul, yessiwel x-s deg ugezzum-a,   iswellef-dd (tekki-dd zi twellaft) ixf-nnes am ara imlek ag ca n trumit ( maca atiɣ rid ammen, tenni d tamurt nneḍni) uxa iggʷed zeg-s a kid-s temsebḍa mala s tidet yeɛqeb ɣer tenni n yetxes gi min iɛdan. Manaya, ittawey-aneɣ ad neṭṭef, niɣ a nessen ila azlawi rid ixes s tidet ad yemsebḍa ag ten mixef yessawal, anect ittegg x-s “Ḥuctellah” ad qqimen ṭṭfen deg wayawya i lebda.

 Timeslayin-a i d yewwi umeddukkel-nneɣ deg ugezzum wiss sin, d ca n tmeslayin jehdent s waṭṭas, ɣer-sent ij n jjhed idqel  jer n rrimet-ines d rrimet n ten immi yesqada awal; yerni ɛad yewwi-dd ij n tmeslayt nneḍḍen -ira nessiwel x-s gi min yeɛdan- rid yuri-dd akid-s gi mani ilul, maca zi kid-s imun/imlek, yufa-tt la d nettat d azgen zeg-s, la d nettat ɣer-s ddqel-nnes gi ssarj, teṭṭef deg-s mseqqem rid yeshel lḥal a zeg-s terxu, a zeg-s teḍleq deɣya, a t-tejj ad yeɛqeb manis yekka.

Zi dd-nenneḍ cway x ugezzum wiss tnayen, nessekk-dd axezzar x min deg-s dd-yewwi wezlawi deg ixarrisen-ines, a nesmutti asurif Ɛawed ɣer ugezzum wiss kraḍ/tlata, a x-s nesserɣ tfawt, ad nesmuqqel min yesnuffar ugezzum-a waniti:

 S teɣri tamezwarut n usenti ugezzum, nkessi-dd azlawi yekkes, niɣ yejja tameɣrut minzi yessenta igezzumen n yeɛdan, qaɛ ur yessenti zeg-s gi wiss tlata. Nettwala-t yudef nican ittegg tizemmar ar ixarres, ad yawi min ɣa yegg ag ten deg-s yejjin amnus, ittjalla ittḥellaf, issezgur min das-ɣa yemsaren, mani ɣa isar, mani ɣa yekk, mala ur yeggi min t-itxessan ad yegg, ḥma ad yeqqim lebḍa yeqqen ɣer ten yejja, niɣ ɣer ten t‑yejjin, msebḍan wa ur ittwili wenneḍḍen, Nkessi-dd azlawi gi tisit ila ixes ad yegg ḥta min ur yelin,/ ad idwel d min ur yelin, ḥma ad yeqḍa niɣ ad ineɣ min t-yejjin ur ittwili tifraz n ten ittxes. Manaya, nettaf-it deg yezlan imezwura zeg ugezzum mix nessawal:

 Ca n wexbuc d aberkan a dayi-yesreḍ..
 Niɣ ca n yesfeḍ deg ujenna ad yefreḍ..
 Ca n uɛeqqa n uranyum akid-i dd-yeḍḍuqqeẓ..
 Niɣ d ca n wamun n yeɣyayen a dayi-yeffeẓ…

Deg yezlan n dd-itteḍfaren izlan-a n yeɛdun, nettekkes-dd zeg wezlawi Majid Aqelɛi, mayemmi ixes ad yedwel ɣer min d-ifarreɣ ammen, min d-igerreɛ, min yenna ammen, d mixef? Manaya, nettaka zeg-s aqa mani:

 Mala mmuteɣ uca wer dwileɣ d aɣemmuy.
I dd-ɣa iɣemyen d ca n nnewwac ittefruruy .
Niɣ d tiḥjijat x-am ɣa yeggen di ssmayem leɛwin..
D lḥiḍ das-ɣa xelqeɣ, wer ttejjiɣ asuḍ-nnes ad yeɛdu ajemmaḍ-in..

 Deg yezlan-a ina, nrennu nettefham belli rrimet n wezlawi waxxa a nini tewwi-t tmettant, ammen ɛad trezzu ad teɛqeb, a dd-tas gi lewsifet nneḍni, ḥma a das-tewc, a das-tessiɣ i ten yexsen timarnit gi tudert, a t-tejj lebda teddar. Nettwala-t da, waxxa netta aqa-t gi laxert, maca ɛad irenni gi ḥeṭṭu n rrimet d tefraz n tenni ig ittxes. Nkessi-t-idd gi tisit ila yeqqim ammen itteḥbaba, ittraḥ ittas-dd, ittḥerrab-as xelli d leɛwin mala ittwala x-s leḥmu, ibenna-s-dd lḥiḍ ɛad ḥma ad yeqqim leɛwin-nni x-s weḥd-s ur ittriḥ mani nneḍḍen.

 Ɛad dinn ci n tmeslayin ɣer-neɣ ma a x-asent ncuc, timeslayin-a n d-yewwi wezlawi d anfarar n ugezzum-a waniti:

 Zi yegga tizemmar a das-yegg afrag i ten-ixes, nettaf-it deg yezlan n dd-ittasen ɛad irenni yessawal ɣer-s, ittgama ad yenfarar ad isala min ixes ad yini. Nettaka akid-s ila ul-ines ɛad yeccur, ɛad ixes a dd-iɛuqq, ad iferreɣ merra min deg-s ixebbcen. Haqa mani nettaf manaya:

 Qaɛ manaya i dd-nniɣ, wer zemmreɣ a cem-kerheɣ.
 Qaɛ min dayi-teggid, tariyya n udipanim tugi ma ad tazeɣ..
 Qaɛ min dayem ggiɣ ul yugi ma a x-am yenẓemm
 Yenẓemm-ayi uḍir di mummu n tiṭṭawin..
 Mli ɣir yessens a t-ccureɣ di tzeyyatin..
 Mli arqun ineqq ili yenɣa aẓuyyet jer-ayi-dd akid-m…

 Deg yezlan-a n yeɛdan, nettbedda ag wezlawi x uɣezdis, n twalat mani yeswiẓẓeḍ, mani yessenɛat, mix ittsijja ixes a t-idd-yeksi jer n tiṭṭawin mseqqem. Nettwala-t gi qaɛ min izemmem x ten miɣar yessawal, d min das-yenna zeg uɛayar, maca neṭṭef-it ila yeɛqeb deg wawal am wen irezzun ad yetter awadem, ad indemm x merra min das-dd-yeffɣen deg uqemmum.

Manaya nettaf-it deg yezli-ya:

Qaɛ manaya i dd-nniɣ, wer zemmreɣ ar cem kerheɣ..

 Mala nemmutti ɣer yezlan i dd-iḍefren izli-ya, nettaf azlawi ij n twala ineṭṭer awal x tmexsut-ines, twala neḍni ittegg am ara yessawal ag yexf-ines, ittɛawad min ira din jer-asen amezwaru, min das-tegga nettat, min das-yegga netta, iḥla niɣ ur yeḥli, ammen ittɣima dinn uwadem lebda, s tnayen idsen ttgaman ad sxan zeg wayawya. Manaya nkessi-t-idd deg yezlan-a:

 Qaɛ min day-teggid d tariyya n udipanim tugi ma ad taẓeɣ..
 Qaɛ min deg-m ggiɣ, ur yugi ad x-am yenẓemm..

 Mala neɛda ɣer yezlan n yeqqimen zeg ugezzum-a, nettaf ameddukkel-nneɣ ɛad irenni ittfekker-as i ten immi yesqada awal, ittɛawad-as min das-yemsaren zi min iqesḥen bla nettat, waxxa ammen ittgama a tt-yettu, teqqim ammen deg wul-ines tettali teṭṭar, tugi ad ters g yij n uraq. Deg yezlan-a, nettaf min nenna:

 Yenzemm-ayi uḍil di tiṭṭawin..
Mli ɣir yessens, a t-ccureɣ di tzeyyatin..

  Deg yezli aneggaru, nettwala azlawi yejja-neɣ drus n tfawt a nadef a nessen tamexsut-ines mi ɣer yessawal min teɛna. Netteṭṭef-it da deg yezli-ya, yessawal xelli x tsessi n yeksin d weṭṭu ittetter zeg-s atiɣ ad yemmet ḥma ur ittxarris gi ten yeẓẓuyet ad iẓer. Deg yezli-ya nkessi-dd azlawi ila yessawal nican ɣer tmurt-ines n yejja, uxa itleɛ ɣer tmurt n midden n dd-yewwi d tarumit deg yezlan n yeɛdan. Nettemsagar ag wezlawi ila teqqim deg-s d tifeqqeḥt wami yetleɛ mani nneḍni uka yejja awaren-as tamurt-ines n t-issegmen, yejja merra min deg-s tessgem.

Zid nennuqer cwit x ugezzum wiss krad/tlata, neẓra deg-s drus n ixarrisen mig ixarres Majid, a narnu a nugur ɣer zdat a nadef ɣer ugezzum wiss rebɛa, a nexzer min deg-s yeswingem, min deg-s dd-yewwi zeg uxarres:

 Deg yezli amezwaru  zeg ugezzum-a, zdat ma a nessiwel x uxarres, netterra taynit belli azlawi idwel ɣer tmeɣruṭ-nni n dd-yewwi deg ugezzum amezwaru d wiss sin zira yejja-tt gi wiss tlata; maca twalat-a nettwala-t ibeddel-as cwit timawin tineggura. ḥumataf ad nestidet min neqqar, haqa mamek tt-id-yewwi:

 D awal aneggar, [ qaɛ d cem i yexsen]
 D aqessis aneggar, [ i ɣa ggeɣ x ucal-nnem ]

 Mala nejja awal x tmeɣruṭ, a nesserɣ tfawt x yezli-ya, a nexzer min dd-yewwi deg weltma-s/lefhamet n rallaɣ-nnes, nettwala  azlawi zi ila yeɛqeb drus a deffar x wemjanan-nni ila ittegg ag tmexsut, nettaf-it daniti yedwel ittdemmam x-s twalat neḍḍni issagal-as ssibbet n wemsebḍi, manaya nkessi-t-idd ssa:

 “Qaɛ cem i yexsen”.

Deg wezgen aneggaru n yezli, netteṭṭef‑it s uqebbiḍ, ira tamexsut ines d tamurt, rid d taḥenjirt ula d ca nneɣni. Tamurt-ines ig yejja awaren-as zig imlek ag trumit/tamurt neḍni. Nkessi-dd manaya aqa manis:

 “D aqessis aneggar, i ɣa ggeɣ x  ucal-nnem”.

Deg wezgen-a n yezli, netteṭṭef azrawi ila yessawal x tmurt waxxa deg umezwaru yuḥḥel ma ad yesnuffar mixef.

A nernu a nemmulleɣ cwiṭ, a nugur, a nexzar min ixarres wezlawi deg yezlan n dd-iḍefren izli-ya yeɛdun:

 Izlan n dd-ittasen awarn i yezli n yeɛdun, nettaf deg-sen ci n tmeslayin nneɣni ixarres deg-sent Uqelɛi, ci n tmeslayin yeksi-tent-idd am ara qaɛ ur tent-ixis, am ara yemmexs-itent yugi a tent-yegg ɛad, maca tidet rid ammen. Nettwala-t am wen yexsen ad yini aqa safi ur yeqqim ɛad ittegg minzi ira ittebla amezwaru, am ara ixes ad iwwet x kulci ad yettu, ad yemḥa zi twengimt-ines, ad yenti, ad  iswedder tira-nni ira ittarri, ra min yellan n zik, la min yellan n yiḍa. Ha mani nettaf manaya:

 Wer yeqqim ssemselqiɣ awalen..
 Wer zi ttmunen, wer ttemsebḍin wulawen.. 
Ad mezzqeɣ tenni n yiḍa..
Ad netyeɣ tiqdimin..

Deg yezlan-a n yeqqimen zeg ugezzum aneggar, nkessi-dd ameddukkel-nneɣ ɛad irenni yesneɛmil yemmexs min ila yennum ittegg, min ila itteɛjiben-as ad yegg, yesneɛmil am ara ixes ad yewwet qaɛ x tmeslayin n usneflul, a zeg-sent yerwel, ur ittɣimi ɛad ittxarres deg-sen, ekk-as zeg wemsar n ucal ḥta ɣer min ɣer-s yuglen nneɣni deg imunas ira izedɣen-t. Nettaf-it ixes ad iqess amuni ag merra min ila yeṭṭfen jer-as-dd d tmurt-ines, a t-indar deg ujenna am ci n tɛejjajt, a tt-yeksi waḍu, a tt-isweddar Manaya nettaf-it deg yezlan-a ina:

 Ad fetleɣ ula d necc icaren, ad wezneɣ awalen .
 Ad ffareɣ deg yezlan, i yeqqareqcen s benneɛman..
 Ad ssemselqiɣ taziri aked ṭṭya n yetran..
 Ad ariɣ deg weẓru x yiles iweddren..
Tameɣruḍt d taɣruṭ i umedyaz d lmizan..
Ad izehhed di lwesṭ n ddcar aked iḥenjiren..
Tayri, taziri, alili, tili, ifri, d anuri..
Arrima a tt-ggeɣ d asɣun deg yiri..

 Zi min yeqqimen zeg yezlan i dd-ittasen deg ugezzum-a, nettaf azlawi idwel ɣer yexf-ines, ittseqsa-t x min t-ikellfen ad yali qaɛ act uyenni n tsawent, ḥma ad yegg qaɛ act uyenni d tizemmar, ad yeksi qaɛ act uyenni d imunas, ad yernu ddqel-nsen. Nettwala-t am wen ittdemmimen x yexf-ines, itseqsa mayemmi yudef gi ddeqq-nni n tmeslayin n das-irennin iɣufan? Ittif ataf yaggʷej x-sent, min xaf-s icedden ad yerbu qaɛ act uyenni n ddqel, ad yerr taynit i ta d tin n das-irennin ɣir axeyyeq x wenneɣni?

 Nettwala-t Ɛawed, rid ittdemmim ɣir x yexf-ines, maca irennu ittdemmim ula x yen ittwala ggin-as ccan, ḥesben-t yemɣar, ccaten-as deg wuru, ittseqsa min x-asen icedden a das-ggen qaɛ manaya?

Min nenna amya nkessi-t-idd ssa:
  Min xaf-i icedden?
 Min x-asen icedden?
 A dayi-wten deg wuru, ad kkren ad bedden..
 A dayi ggen ra d nec ccan jer n yen yetteccan..
 Ad dewleɣ jer-asen d ajellid n yezlan..
 Min xaf-i icedden..?
 Min x-asen icedden..?

 Zi nenfarar zeg wennaḍ x weḍris n “Tqessist Taneggart”,  n ibedden x rebɛa n igezzumen, d min deg-sen ixarres wezlawi, min yeqqnen jer-as-dd d tenni mix yenna qaɛ act uyenni d timenna, d wemsebḍi ig ittarja lebda imsebḍa akid-s, luxa/lexxu a nexzar tutlayt minzi yura, minzi yebna Majid Aqelɛi taqessist-a?

 Mala nedwel ɣer ” Tqessist Taneggart”, ad nerzu, a ncuc deg wawalen niɣ tutlayt minzi dd-yessili wezrawi Majid addud n weḍris, nettaf-it d ij n tutlayt d Tarifit teqqur, tizdig, maca tulleɣ, rid d tutlayt-nni minzi nessawal lebda. Nkessi-t-idd, d ij n tutlayt teccat ɣer laggʷaj, tesskan, rid temyadj. S manaya minzi nezmer a nini aqa azlawi ɣer-s ij n tgamit temɣar gi mamek i yesrusa awalen n usefru, mamek ten-ibeṭṭa mkul ijjen s waraq-ines d min ixes ad yini gi lwesṭ n yenneḍni.

 Ij n tmeslayt nneɣni ɣer-neɣ ma ɣer-s neswiẓẓeḍ gi manaya, nxes a nini aqa azlawi, yejja ixef-ines ɣir deg umawal arifi, yugi a das-yegg mamek das-tteggen ḥedd nneɣni zi yen ittarin, gguren mani nneɣni ttawyen-dd awalen deg imukan nneḍni netnin aqqa-ten deg umawal arifi. Majid lebda nettaf ɣer-s tutlayt-nni minzi iṭṭeḍ gi temẓi deg yedmaren n Arif, minzi yegma, waxxa dinn ci n wawalen kkin-dd mays nneḍni, maca netta yuli-dd akid-sen zeggami i dd-ilul.

 S tidet nettaf deg weḍris ci n wawalen yewwi-ten-dd s berra, maca awalen-nni d ci n wawalen n umusnaw, ur ɣer-s minzi ten-ɣa ibeddel niɣ a ten-dd yessuɣel.

Nettemsagar Ɛawed deg weḍris ag ci n imataren/les symboles, yewwi-ten-dd wezlawi maḥend a das-yerni i tqessist deg weẓri, a tili d asefru nican, imataren-a d timeslayin-nni minzi yettwassen weydud arifi, merma isell-itent ittcukuḍ-as uzellif, irennu-as ittxecciɛ. A nessenta zeg ismawen n tirat, uxa a neɛdu ɣer ci nneɣni amuk: pisu, fuleɛleɛ, rnu ɣer manaya ismawen n imataren nneɣni amuk: Amedyaz, Tmaziɣt, Buya, uka araḥ x-s ammen di min dd-yewwi wezlawi izeyyen zeg-s aḍris ḥma ad yaweḍ ad yeksi tifraz n usefru mseqqem.

D manaya ig nezmer a nini x tqessit-a n uma-tneɣ Majid Aqelɛi n ittɛicen s ujemmaḍ n yilel, deg yict n tmurt rid-ines. Azgen ameqqran, d manaya i t-yejjin ad yari aklasi-ya n tqessist, aẓuyyet n yezzuyet mseqqem tamurt-ines mani ilur, yejja-t ad deg-s ixarres, a zeg-s dd-yeksi merra min das-yeccuren tawengimt, a das-iɛawed a t-iggʷ menda, a t-idd-yawi d taqessist,  atiɣ ad yeggenfa cwiṭ zi min ikessi d imunas x uẓuyyet n tmurt n yessegmen, d min ikessi deg yemxumbal n ittijjan tarwa-ines a zeg-s rewlen, ad uguren mani nneɣni.

 X uneggaru,  ssitimeɣ atiɣ wwḍeɣ ad adseɣ cwiṭ, min dd-yewwi wezlawi d min ixarres gi “Tqessist Taneggart” mix neɣri ila rid d Taneggart act tella ɣir d asniɛmel.

‑‑‑‑‑‑

Taqessist taneggart: Youtube
Ɣer ɛawed: Lmencuri: Asinag imxumbar n dinn jar-as-dd d yen ittarin mɣaren s waṭṭas

Timaynutin

Fser-itt