13.1 C
Nador
Lḥed 14 Yebril 2024

Tjarest teggur-d, ha min ɣa tecced maḥend ad tilid mliḥ

Aṭṭas n twalatin, bnadem ittaḥel aṭṭas deg wussan n tejrest. Iddakkʷal wer ixeddem bu mliḥ. Maca bnadem mala issen min ɣa yecc, izemmer ad yexdem mliḥ. Manaya nnehla aterras ma iswa lqehwa. D manaya ig iqqar usinag n Focus Aliman.

D amezwaru : ɣebba Ikarbuhidraten

Hi min di illa ikarbuhidraten

Tamkant tanifasit deg wadji n bnadem tetteḥwaja ikarbuhidraten maḥend ad texdem mliḥ. Ikarbuhidraten-nni nzemmer ad ten-naf di tmensixt, niɣ deg imendi. D yina ig itticen i wadji bnadem aṭṭas n tezmart. Maca aqqa aren acemlal waxxa ittic cwayt n inirji, maca weridummi ca aṭṭas.

Wis tnayen : Tisemmamin n Umiga 3

Umega3

Umiga3 ittɛawan-aneɣ aṭṭas ɣer welmad n deɣya. Adji ad yili yefsus. Bnadem ad itteɛqal mliḥ. Ɛawed qa ttɛawan ul ad yexdem mliḥ. Umiga 3 aqqa-t deg iselman, aqqat ɛawed deg weɣzaz (taɣyayt, lluz…).

Wis tlata : Cc lxuḍret mliḥ.

lxuḍret

Ibiṭaminen aqqa-yen aṭṭas di lxuḍret. Imeggura-ya tejjan ssekkʷar ad yeqqim deg uswir-nnes deg idammen. Tejjan aterras ad yili mliḥ di tdusi-nnes. Minzi lxuḍret shekkwan akulistirul zi arrimet. Leɛdes d ijjen macca d tasebḥant ig izemmer bnadem ad t-yecc.

Ameggaru: Wer tceṭṭar deg waman  .

Aman ikessi 75% zeg walli n bnadem. Mala tesessed drus n waman ataf wer tzemmared ad tfekkred mliḥ. Bnadem itteḥwaja zi tnayen ar tlata yetru n waman deg wass. Maḥend alli-nneɣ ad iksi min iḥwaj.

ɣer ɛawed : Setta n yeklusay n macca !!
 

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt