25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

🔊 Tizizwa messlent leɣber.

Ɛebdessamad Zeryuḥi

Audio 1:06

Tizizwa n tamment di Byitnam messlent leɣber i teɣrasin‑nsent ḥuma ad ḥḍant  ixf‑nsent zi yaẓẓa ameqqran azyatik.

Yaẓẓa-ya ameqqran ihejjem aṭṭas x tzizwa n tamment. Neqqen tinni timeqqranin uca kessin tikeccawin‑nsent ḥuma a tent‑sseccen i tarwa‑nsent.

Tala: tokyo.nl

Ibyulujen n tesdawit n Kanada qablen 339 n imucan mani teddrent tzizwa di Asia. Ufin belli tiɣrasin i di yella leɣber, ineqqes x‑asent wehjam n yaẓẓa.

Maca ɛad ibyulugen wer ssinen minzi yaẓẓa wer ɣer‑sen dd‑tas ca aṭṭas xmi temsel taɣrast s leɣber. Ittɛin lefwaḥ n leɣber yesnuffara mani llant tizizwa uca suyeni yaẓẓa wer izemmar ad tent‑yaf.

Ca n tmesnawin:

  • Yaẓẓa ameqqran aziatik yujer yaẓẓa Uruppawi s 5 n twalatin.
  • Deg 2019 twalat tamezwarut I ttaffen yaẓẓa-ya berra i Asia, uffin‑t lexdenni di Kanada d USA. 
  • Yaẓẓa-ya aziatik d ij n lxaṭar d ameqqran i tzizwa‑nneɣni i wer yessinen mamec ɣa ḥdant x ixf‑ nsent.

Tala: https://www.quest.nl/

Timaynutin

Fser-itt