20.1 C
Nador
Lexmis 20 Yunyu 2024

Timenɣiwin s ccaqqur d uneccab: Sseḥet tanfsit n Epsen Andersen Bråthen rezzun deg-s yeḍbiben

tira n : Ɛebdessamad Zaryuḥi

Argaz-nni i yenɣin ass n larbeɛ 13 ktuber 2021, xemsa n yewdan s ccaqqur d uneccab, ssiwden-t ɣer seppitar n ibuhaliyyen.

Lfusina Tanurwijit tegga a t-ḥebbsen 4 n simanat di seppitar-a. Minzi din aṭṭas n iseqsan yeqqnen ɣer lḥal n tnefsit-ness.

Ass n lexmis ssekken-t ɣer yimassanen i ɣa ixezren mamek tegga sseḥet n tnefsit-nnes. Imassanen-a ad xezren mamek tella lḥala-ness d mamek issegura ixf-ness.

Xsen ad ssnen ma ila aqqa-t di leɛqel-nnes niɣ lla umi yenɣa 5 ni n yewdan. Mala ufin ila wer yelli ca di leɛqel-ness a t-ṭfen ij n lweqt d tazegrart di seppitar-a.

Andersen Bråthen issexdem ccaqur d nneccab ḥuma ad ineɣ iwdan zi ṭṭerf zzat ij n tḥanut d ca n imukan nneɣnit di dcar umi qqaren Kongsberg.

Ɛad wer ssinen lesbab i yejjin aterras-a ad yegg manaya. Tarezzut tapsykiatrit tebda iḍennat, maca tarezzut-a tzemmar ad tek aṭṭas n churat.

Reḥbes niɣ seppitar

Bråthen iḍher-d jjemɛa 15 ktuber di lfusina. Minzi lqadi ila yexs ad yini awal-nnes x ma ɛad ad t-jjen di lḥebs niɣ lla.

Inni i t-idɛan tettaren-as ad iqqim 4 n simanat di lḥebs mala walu qaɛ, maca 2 simanat timezwura ixessa ad ilint deg useḥjeb weḥdes. Lqadi igga min das tettren inni i t-yedɛan, yuca-as 4 n simanat n lḥebs, 2 timzwura zeg-sent deg useḥjeb weḥdes.

Maca ar lux wer yedher ca ma ad ssekken aterras-a s 37 issegusa ɣer lḥebs niɣ ad t-ṭṭfen di seppiṭar n ibuhaliyyen.

Timaynutin

Fser-itt