18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Tasekla tarifit tlellec s wamud amaynu n Ɛebdelḥamid Lyenduzi

Aɣlaf n wamud n Ɛebdelḥamid Lyenduzi “Tala i yeffuden”

Le Rifain

Awarn i “Fitu” i dd-yessufeɣ aseggʷas n 2011, yessijj-dd x-aneɣ wezlawi Ɛebdelḥamid Lyenduzi zi jjdid s yijjen wamud n yezlan isemma-t: “Tala i yeffuden”.

Amud-a ad yili jer ifassen n imeḍfar d imeɣra n usefru Arifi deg wussan i dd-yusin. Tamessizwarut-nnes yura-tt Muḥemmed Farsi. Tbedd x usufeɣ-nnes tmesmunt n Ayt Sɛid. Ittwaḥsab d tafsart wiss tenɛac i dd-tessufeɣ tmesmunt-a.

Ɛebdelḥamid Lyenduzi, i yellan zeg ipilaren n usefru Arifi. Yettwassen ɣer yinni i itterran taynit i tsekla tarifit s tqessisin-nnes i ɣa yeqqimen zedɣent tawengimt. Asurif-a n usufeɣ n wamud wiss tnayen, d ijjen usurif i ɣa ilellcen iger n tsekla di Arif. D ijjen usurif i ɣa yejjen asefru asebḥan yezdeɣ tasedlist n tsekla tarifit i lebda.

Timaynutin

Fser-itt