33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Tanfust n Sebɛa n wawmaten d weltma‑tsen | zi LES MERVEILLES DU RIF

Ḥajitkum 

Ij n temɣart zik ila ɣer-s sebɛa n tarwa-ines. D iwetman s sebɛa, qqaɛ meɣren-dd dewlen d irgazen. Ij n nhar teksi ddqel, teṭṭef asɣun ad taru. Nnan-as tarwa-ines:  “necnin a nraḥ a ddhar n wayeflani, mala turweḍ taḥermuct egg-aneɣ-dd bandu d acemlal a dd-nedwel. Mala turweḍ-dd aḥermuc egg-aneɣ-dd bandu d azeggʷaɣ a nugur a nennɛerq ». Tsell-asen temɣart n ɛzizi-tsen.

Iwa tekkar yemma-tsen tejna. Texleq ɣer-s tḥermuct. Traḥ temɣart n ɛzizi-tsen tegga-sen bandu d azeggʷaɣ. Wami t-ẓrin, nnan-as «qa yemma-tneɣ tarew-dd afrux ɛawed!» iwa uguren ɛerqrn.

Tebda tḥermuct-nni tettemɣur, teffeɣ cwit ɣer berra. Qqarent-as tḥermucin nniḍen:
– kker ssa a mezleɣ n sebɛa n ayetma-as.
Ad traḥ a das-t-tɛawed i yemma-s. Teqqar-as:
lla a tsa-inu, lla.
Wami dd-temɣar d taḥudriyt, tebda tetteffeɣ tzeddem-dd. Qqarent-as tḥarmucin:
iwa rux ra d ccem tessawaled a mezleɣ n sebɛa n ayetma-s!

Traḥ ar yemma-s tenna-s:
A yemma ixessa a dayi-temled minzi lliɣ d zzleɣ n sebɛa n ayetma. Mux i dayi-tewqeɛ necc?
Tenna-s yemma-s:
-A yelli ḥennu! Qa ɣer-m sebɛa n ayetma-m. Wami ɣa kkerɣ s ddqel-inem, ira ttnaḍureɣ a dd-arweɣ taḥermuct. Nnan-ayi ayetma-m: mala d taḥermuct egg bandu d acemlal a dd-nedwel. Mala d aḥermuc egg-aneɣ bandu d azeggʷaɣ a nenɛarq. Wami ɣa txelqed cem d taḥermuct, traḥ temɣart n ɛzizi-m tegga-sen bandu d azeggʷaɣ ɛerqen. 
Aya yemma ḥennu! Ixessa ad awḍeɣ ayetma-nni gi mani ma llan.
– iwa aya tsa-inu, wi ɣa cem-issiwḍen ar ci n ayetma-m?
Iwa a ralla yemma! Ad awḍeɣ, ad awḍeɣ ar ayetma-nni. Ad ugureɣ ag tesmeɣt-nneɣ a x-asen rzuɣ.
Iwa a yelli ma a tettiqed gi tesmeɣt-nneɣ?
Lla, ad nyeɣ x uyis niɣ x userdun, uxa ad ugureɣ.”
Luxen tesseqsa tismeɣt, tenna-s:
-Ma aki-s traḥed?
Terra x-s tenna-s :
yih.

Iwa tesserbu-yas yemma-s anina. Tessugur-itt ag tesmeɣt. Ugurent wcint i ddenya. Tafruxt-nni tenya x uyis, tismeɣt teggur x iḍarn. Ad ugurent ad ugurent….
A das tini tesmeɣt:
‑Ḍḍer  ad nyeɣ!
Ad yegg unina nni:
‑Ttrenn ttrenn… !
A das-tini nettat:
‑Ad xeḍleɣ a t-inniɣ i lalla-m.

Ikker iwḍa-yas unina-nni. Ad tugur ad tugur, a das tini tesmeɣt:
Ḍḍer ad nyeɣ, ḍḍer ad nyeɣ!!
ur ssa manis idd-yegga cwit: ttrenn!  Tenna-s tefruxt-nni:
‑Ad xeḍleɣ a t-iniɣ i ralla-m.
Tugur, tugur… tɛawed-as ɛawed. Tenna-s:
‑Ḍḍer ad nyeɣ!
Anina issɣed, walu lḥess-ines. Safi tekker tesseḍḍer‑itt. Luxen tenya tesmeɣt. Tafruxt-nni teqqim teggur x iḍarn. Ggurent,  ggurent… Ḥetta wami ufint tnayen n taliwin n waman. Ij n tala ssiriden g-s tcemlalin, ijten ssirident g-s tberkanin. Iwa tekker tesmeɣt tessird-as i tefruxt-nni gi tala n tsemɣin, nettat i yixef-ines tessird gi tala n tḥurriyin. Iwa tafruxt-nni, ten-illan d taḥurriyt d weltma-tsen i yebriɣen-nni tedwel d taberkant. Tismeɣt-nni tedwel d tacemlalt. Tenya x uyis. Aqa lux ɛlayen ad xeḍlent. 

Wami ɣa xeḍlent. Ufint sebɛa n tudrin. Sebɛa n yergazen, sebɛa n temɣarin: d ddcar yekmel! Iwa lqant-idd, ferḥen zeg-s, bbuhelen s weltma-tsen. Maca qa terra-sen-tt d tismeɣt. Nettat teqqar-as:
Aḥ! Qa mala tesseḍher-dd azerkuk¹ inem a dam-ɣerseɣ.
ad tesmun azerkuk-ines tefruxt-nni. Qa teggʷed, uxa a x-s teqqen takembuct. Iwa nhar-nni qa temmunsu akid-sen din. Tiwetca-ines, tenna-sen tesmeɣt:
‑ Lla ay ayetma ḥennu! Ta ad traḥ a terwes a berra iksan. Ad tecc ag yiṭan, ad teṭṭes ag yenyan².

Tafruxt-nni walu tugi ad tessiwel. Iwa ammen i das-ggin. Sserwasent i yeksan, sseccan-tt ag yiṭan, ssuḍusen-tt ag yenyan. Ten ig illan d weltma-tsen s lmeɛqul. Iwa zid, zid ad tugur ad tesreḥ meskina. Sebɛa n yeksan, qa sebɛa n yergazen. Cmi ɣa texḍel ar ij n wemkan, a tesɣuyyiw a das-teqqar: 

“Ɛulla, ɛulla a taẓrut-a!
Mani-s d ɣa ẓerɣ taddart n baba d yemma?
Ɣer-i sebɛa n ayetma
Sseccan-ayi ag yiṭan
Ssuḍusen-ay ag yenyan”.

Din ij uyis d aḍehcur, wenni qa iferred. Setta nneḍen, trewwaḥen-dd qewsen ar taddart. Uxa neqqen-tt s weɛmud. Qqaren-as :

‑ A yelli-s n leḥram! Mani ten-trewsed? Mani ten tewwid?!”
Teqqar-asen nettat:
‑Lla, lla qa wwiɣ-ten ar wemkan-nni i dayi-tennim.” QQaren-as netnin:
Lla, i maɣar Qewsen ammin?
Ccaten-tt meskina. Ikker ij n nhar ag ij ikesbaḥ, traḥ ad tesreḥ iksan-nni am lebda. tuli x terẓut tebda tesɣuyyiw: 

Ɛulla, ɛulla a taẓrut-a!
Mani-s d ɣa ẓerɣ taddart n baba d yemma?
Ɣer-i sebɛa n ayetma
Sseccan-ayi ag yiṭan
Ssuḍusen-ay ag yenyan”.

Teqqim tekkes‑dd ad temceḍ. iɛda-dd ssin ij n wemsebrid. ittwala ɣer-s aceɛwaw immut-as gi tɛewwadṭ. tgerru-it g uḥsi. iwa safi isell qqaɛ min teqqar. Iraḥ inna-sen i yewdan-nni:

Tismeɣt-nkum qa u telli bu d tismeɣt.

‑maɣar?

‑ɣer-s Aceɛwaw ittnus-as x ifadden. Qa ha min teqqar, ha min teqqar, ha min teqqar.

raḥen ar teẓrut-nni, ufin teqqar:

Ɛulla , ɛulla a taẓrut-a!
Mani-s d ɣa ẓerɣ taddart n baba d yemma?
Ɣer-i sebɛa n ayetma
Sseccan-ayi ag yiṭan
Ssuḍusen-ay ag yenyan”.

Sellen-as yenni s sebɛa. Iraḥ ɣer-s umeẓẓyan-nsen yenna-s:
‑maɣar teqqard amya a yelli?”
tenna-s:
qa necc d weltma-tkum. Wami i dd-xelqeɣ d ralla i kum-dd-iggin bandu d azeggʷaɣ, tugurem-dd tɛerqem-dd. Iwa bdant qqarent-ayi tḥermucin a mezleɣ n sebɛa n ayetma.  Uxa sseqsiɣ yemma mizi lliɣ necc d zzleɣ n sebɛa n ayetma. Uxa tɛawed-ay mux temsar. Wami idd-usiɣ ag tesmeɣt-nneɣ a x-kum rzuɣ, nexḍel‑dd ar tnayen n  taliwin. ijt n tberkanin, ijt n tcemlalin. Necc tessired-ayi gi ten n tsemɣin, dewleɣ d taberkant. Nettat tessird i yixef-nnes gi ten n tḥurriyin, tedwel d tacemlalt. Qa d necc ig illan d weltma-tkum n senniyet. Mala ur tuminem nnaḍurt man ten miɣa yella uceɛwaw: ma d necc, ma d nettat?”

Iwa yugur irewweḥ, inna-sent i temɣarin-nni: “Xayellah nhar-a ɣersent i iyaẓiḍen ggent seksu. ɛedlent cway amensi, aki-neɣ tecc tesmeɣt-nneɣ meskina. Zeg wami idd-tusa ur ki-neɣ tecci ci, ur ki-neɣ tefriḥ ci”

wami d-swejdent temɣarin-nni amensi, ɣrint-as-dd i tefruxt-nni. Nnant-as: “araḥid a Mbarka-nneɣ aki-neɣ temmuneswed. Teqqar-asent tesmeɣt-nni:
-Lla ay ayetma ḥennu ahdam-tt a teccc g umkan-ines.
Nnan-as:
-Lla nhar-a ad dd-tas a tecc aki-neɣ, qa zeg wami i dd-tusa ma tecca aki-neɣ. Negga g-s lfuṭer⁴ gi tesmeɣt-nneɣ.
Nettat tettennirid⁶:
Lla, lla ay ayetma!
Nnan-as:
-Lla walu ad tecc aki-neɣ nhar-a:
Iwa ḥeḍḍrent mmunswen, qessarn. Nnan-asent:
– Xayellah a tibriɣin awwent-idd a nẓer izerkuken-nkent nhar-a! Tenna-sen tesmeɣt:
ay ayetma ḥennu! min ɣa tẓerm lux g zerkuk?

Tafruxt-nni tekkes takembuct, immers-as-dd uzerkuk g ifadden. Nnan-as:
I cem a flana?”
Tenna-sen:
-Lla, lla!
-Iwa kksen-as takembuct, ufin azerkuk n tesmeɣt iqejjeɛ-dd iqejjeɛ-dd. Nnan-as:
-Xyar d ccem ig llan d tismeɣt! Ih ya weddi! uxa texlid-aneɣ gi weltma-tneɣ. xẓer min txxedmed! cem d tismeɣt n baba-tneɣ, tusid-dd ɣer-neɣ zeɛma tewwid-aneɣ-dd weltma-tneɣ. teggid lxir. Uxa amux ɣer-neɣ dd-tusid d tismeɣt n baba-tneɣ, ammen iɣa ki-neɣ tirid. Ad tecced, ad teswed, ad tersed, ad tegged muxx texsed. I weltma-tneɣ immi i das-teggid amya?”

Iwa safi nnan-as i tefruxt-nni:
A weltma! mux tuced a das-negg i ta lux?
Tenna-sen:
-ay Ayetma ḥennu ur xiseɣ ulah. Xseɣ a x-s tessekkem act n x-i tessek nettat: a tt-tceddem zeg uẓerkuk ar ddrir³ uyis-nkum, a tt-tḥerrkem gi tteḥrik uɣanim, ad ksiɣ iɣess a t-ggeɣ d taslit, a zeg-s ɛyareɣ”
Nnan-as:
waxxa!

Iwa amen i das-ggin. Cedden-tt ɣer ddrir uyis, ḥerrken-tt gi tteḥrik uɣanim. Kul aceqciq iwwi aksum-ines. Iqqim ufus tegga-t d taslit tetteɛyar g-s. Qa ɛad d tameẓẓyant.  Iwa ixleq.
weltma-tneɣ d ta! Lux a nrewweḥ ar tmurt a nẓer baba-tneɣ d yemma-tneɣ. Iwa kkren uguren. Sebɛa n yeksan, sebɛa n yergazen, sebɛa n temɣarin d iḥermucen. Qqimen gguren, gguren iwḍen ar lwesṭ n webrid tenna-s i ɛziz-s:

-Aya ɛzizi ḥemmu! aya ɛzizi ḥemmu! 
aya ɛzizi ḥemmu ttuɣ taslit-inu!
ugur lux aya weltma, a nrewweḥ a nexḍel uxa a dam-ggeɣ ten n neḍen
lla, lla, necc a ɣer-s dewleɣ!

iwa tedwel ar teslit-nni. Wami teswiẓẓeḍ a tt-idd-teksi, tedwel-as d tamẓa. Teṭṭef-itt, uxa tewwi-tt-idd ag ufus. Teqqim tefruxt-nni teqqar:

“Aya yis aneggaru!
Aya yis amezgaru!
Ini-as i ɛzizi ḥemmu:
taslit-inu teddwel-ayi d tergu!”

Yis-nni qa d aḍehcur, yeggur ur ittesli ci. Yen nneḍen sellen-as tesɣuyyiw ḥernen. Iwa ixleq: “a wlay llah! weltma-tneɣ yuɣa-tt ci!” Wami ɣer-sen texḍel, teddwel tamẓa-nni d akecccuḍ. Teṭṭef-itt tefruxt-nni g ufus amux mala tetteɛyar g-s. Iqqar-as ɛzizi-s

-A weltma nḍer-itt!
Lla, a ɛzizi ḥennu! ad tt-ksiɣ, a g-s ɛyarɣ

iwa tegga-tt deg uḥsi-ines. Teqqim teggur, nettat teddem-itt g uɛeddis. Teqqar-as:

-Aya ɛzizi ḥennu teddem-ay!
Aya weltma nḍer-itt
-Lla, a ɛzizi ḥennu!

Wami ɣa xeḍlen cerfen x ddcar-nsen, x yemma-tsen d baba-tsen. ufin dduniyt tefreḥ. Iɣres baba-tsen i ifunasen. Igga-sen ficṭa i tarwa-ines. Sebɛa n temɣarin, sebɛa n yergazen, sebɛa n yeksan d iḥermucen. Ij n lefraḥet d tameqrant. Iɛreḍ-dd jjmaɛet-nsen qqaɛ. Ccin, swin, ag tmeddit, tenna-s tefruxt-nni:
– A ɛzizi ḥennu, akid-i ssuḍseɣ taslit-inu.
Egg-itt a weltma arawan⁵.
Lla, lla! ad teṭṭes akid-i

iwa safi iwdan-nni qqaɛ rewwḥen. Kkren netnin ad ṭṭsen, tessuḍes-itt akid-s. Kkren-dd ag ikesbeḥ ufin tjiyyef-itt. Tamẓa tenɣa tafruxt-nni.

ha necc kkiɣ-dd ssiha d ssiha!

___

¹acewwaf
²Aklasi n yeẓra
³Anewwar
⁴Lɣalaṭ
Laggʷaj
⁶telseq deg wawal‑nni

___

Yessufeɣ-itt-idd, iɛdel-as tira : Majid Akalai
Zi : « Les merveilles du Rif: contes berbères narrés par Faṭima n Mubeḥrur» n Mohamed El Ayoubi P 130-140.

Publications of the: M. Th. Houtsma Stichting Utrecht 2000

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt