25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Tanfust d taquḍaḍt: Ddez ḥaram, ddef ḥalal!

Mostafa Ettalmouti

“Anhezzi n wadjun ɣer zznayar n tudert!” d ameqqar n yijj n wedlis iffeɣ-dd d amaynu.

Bellegleg d ijj n utarras ittexs tussna-nnes ittexs ad xaf-s iɣar, zggʷami yeẓra adlis-nni, idwel ittxarras mammec ɣa yegg ad t-iseɣ ataɣ ad nhezzen wussan n tudert-nnes ra d ntta.


Ismun tizemmar-nnes, iṭṭef abrid ɣer tinidlisen ad yawi adlis-nnes i xef tuɣa yarzzu, amen yeggur aked webrid, imsagar aked yijj n umedyaz issen-it aṭṭas zeggʷami, iqeṭṭu zznayar n wadjun-nnes s wekεa d ujefjef!

Bellegleg iṭṭebhet deg umedyaz d min ittegg! ibed ɣar-s, isseqsa-t:

– Maɣar i das-tgged amenni i wadjun-nni?
ma teɣli xaf-k tfuct-niɣ?!!
Irra xafs s ijj n tnixt teqqes inna as:

-Minzi lefqi ass-a inna-neɣ qa areqqas n rebbi yenna ddez ḥaram ddef ḥalal, s uya qa ttekseɣ-as ddez i wadjun-a, ad idwel itteg ddef waha xenni ad tafed ḥalal ad day-s wteɣ.
Iqqim bellegleg ijeεεar di min das-inna umedyaz, uca isseqsa ixf-nnes:

– Umi ddez n wadjun ḥaram la d adlis irzzuɣ ad sɣeɣ ad yili ḥaram?!!!!
Amen yeggur ɣar tinidlisn, iqqar aked yexf-nnes:

-Ddez n tudert yujar wnni n wadjun a ssi lefqi!!

Timaynutin

Fser-itt