25.1 C
Nador
Ssebt 22 Yunyu 2024

Takadimiyt Tamaziɣt tḥeyyeḥ di Frankfurt.

 

Deg wass n ssebt 25.05.2024 Tegga takadimiyt Tamazight – Ammas n Kultura d Tiɣri/Tutlayt (Amazigh Akademie e.V. – Zentrum für masirische Kultur und Bildung/Sprache.) ij n ficta temlussen deg-s aked imaziɣen n Uliman, zeg-s temsawad aked imaziɣen i tteddren deg uliman, zeg-s ssiwel ipilaren n tmesmunt-a x min ɛnan nitni, d min xsen ad awḍen. Mamek tessewjed tmesmunt-a ij n weprugram yemɣar i inujiwen-nnes.

Ficta-ya ttuɣa deg-s aṭṭas n “Tewwura” amek tent-semman ayt n tmesmunt. Inewjiwen n Takadimiyt Tamaziɣt ass n ssebt i yeɛdan, ufin mani ɣa lemden allun, mani ɣa ksin ij n lxezrat x yeklusa n tira n Tmaziɣt, Amec dewlen aṭṭas zeg-s ɣer temẓi, s tirarin n zik.

Tawwurt-nniḍen tessidef inewjiwen ɣer ij n wexxam mani ufin tiwlafin irsem-itent artista Sam Khayari, i yeggin ij wescan i lxedmet-nnes umi isemma Ddcar-inu. Deg-s aṭṭas n tewlafin qqnent ɣer Ddcar-nnes di Arif

 

Awarn-i manaya, yebda uprugram ameqqran n tmesmunt, mani tessiwel Samira Beleyouaou Tameqqrant n tmesmunt, d Khadija Larabi timcawart n tmesmunt, x mamek tebda tmesmunt-a d mani-s dd-tekka.

Mass dr. Mohand Tilmatine asniles d uprufissur n tutlayyin timaziɣin di tesdawyt n Cadiz, d netta yewcin awal amezwar n tmesmunt, yessiɣ afus-nnes i beddu n lxedmet n tmesmunt. Deg wawal-nnes, yessiwel cwayt x umezruy n tmesmunin timaziɣin deg uliman, mamek yessiwel x lxezrat-nnes i yeccuren s layas ɣer Takademyt tamaziɣt, i yettwala s wawal-nnes “tbedd x ipilaren d imaynuten, tasatalt n 2.0 tzemmar ad tewc kṭer zeg yenni yeɛdun, minzi ɣer-s aṭṭas n tzemmar ila wer llint cḥal uya” Dr. Mohand Tilmatin ikemmel awal-nnes s “Tarifyt tecna, Tarifyt d tussna”

 

 

Awarn-as yeɣra-dd Majid Aqelɛi cwayt n usefru zeg wamud-nnes amaynu “Merwes-iwdan” uca teḍfar-it-idd tmusikt s tnixt n Amine Dio i ked neccṭen inewjiwen aked iɣennijen-nnes, d yenni n lwalid Mimun, teḍfar-it-idd tseḍma n Anwal, i yeẓrin tfawt di ttesɛinat di temdint n Frankfurt, tɣennej iɣennijen am Taẓrut n Buɣriba, d wemnus n lebda.

Tamesmunt n “Amazigh Akademie” tzemmem azzɣat deg izref aliman, Tamɣart-nnes d Samira Beleyouaou, ittnuba x-as Majid Aqelɛi. Iswi-nnes, ad tili d ij n tewwurt i marra wi yexsen ad yessen kultura-nnes d yiles-nnes, amek txes ad terr taynit i kultura tamaziɣt, ad tesselmed tmaziɣt (awal d tira) i imaziɣen d tarwa-nsen. I yellan deg uliman beɛda, mayemmi lla deg urupa amen tekmel d umaḍal, di min dd-yusin n iseggusa”

 

Timaynutin

Fser-itt