25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

TAG

Tamazɣa

Imaziɣen, ad munen deg ijjen tekli di Paris

Deg wass n ssebt 20 i d ɣa asen (20 abril 2024), iggur ad tmun dyaspura n tamaziɣt zi merra timura n Tmazɣa, di...

« Taqerfit » niɣ lḥubb asemmaḍ jar iḥudriyen deg idurar n waṭlas.

Aṭṭas i yettɣilen ila amlussun jar wewtem d tewtemt axmi ttuɣa wer yelli di ledcur qbel ma ad dd-banent traccwin tinamunin, minzi amun ila...

Kahina Bahloul, Tmaziɣt-nni ixsen ad tẓall s yiwdan

Kahina Bahloul, tlul di 05 mars 1979 di Paris, d ijjen tesnislemt (islamologue) d tafra-dzayrit. Teḍfar Tasufiyt, nettat tettwaḥsab d tamɣart tamezwarut i yerrin...

“Afilem-inu d asemɣar i twengimt n Imaziɣen”

Muḥemmed Zeɣɣu, yenna-d belli isala asewwer n ufilem "Dakirat Al jassad". Afilem i yeqqazen di tnettit n tiggaz, d wemzruy n setta n temɣarin...

“Jar uḍiqqi d ulaɣi” d adlis wis tnayen n Ḥalim Lmadani.

Zegga i d-issufeɣ amud-nnes amezwaru umi i yegga isem n "addriwen n uẓuyyet" deg useggas n 2020, iggur ad immerni ɣer Ḥalim Lmadani, adlis-nnes...

Tiẓirt n tapulisistimt/wagraw abarru deg usuɣel (Polysystem Translation Theory)

Yura-tt: Butekmant Mohamed Tapulisistimt d ict  n tseṭṭa zi tɣuriwin n usuɣel, tessers tirsal (llsas) n tmassant tatrart n usuɣel, tban-dd tiẓirt-a deg uzyen...

Itri n Tmazɣa ireqqen i lebda

Ɛebdelmuṭṭalib Zizawi (Tasdawit Ibn Zuhr, Agadir) D awardi i yiman n uselmad-inu Ḥasan Benɛaqiya Tout ce que l’Amazigh porte comme ethnicité n’est pas susceptible de lui signifier...

Zzuhra Lxemlici tettzemmam ideqqi n Arrif d agla amaḍlan ɣer Unesco.

Ayenni tiweḍ taselmadt-tamarezzut Zzuhra Lxemlici (x Facebook : Zohra El-Khamlichi) di tesdawit n Ɛebdelmalek Sseɛdi ig issɣuran tasusyulujit, tettegg tizemmar-nnes bac ad tessujed ijjen ddusi...

Mayemmi ca n lefquyat wer ḥemmlen timɣarin timaziɣin?

Azgen ameqqran n Imaziɣen teṭṭfen mliḥ di leɛwayed-nnsen d tussna-nnsen; i ssemɣarant zi tudert. Tinamitin-a dag-sent amsedder d umsumuḥ. Tamɣart ittili ɣer-s ijjen wazzareg...

🔊 Aseggʷas amaynu Amaziɣ

https://open.spotify.com/episode/1KqDpy56XjE12SV6REFOVv Nnayer, niɣ min yettwassnen jer yewdan s useggʷas amaynu. Nnayer d ij n tnamit ssnen‑tet lejdud-nneɣ,  maca mala nesseqsa tiḥennatin‑nneɣ, mant aseggʷas i di...

Timaynutin