26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

« Taɣarrabut n Nuḥ » d tilifilem d amaynu iggur ad yeffeɣ di remḍan i d-igguren

Taziri prod, aqqa-tt ayenni tiweḍ tessujad tettsewwer ijjen tilifilem qqaren-as “Taɣarrabut n Nuḥ”, s wecrak aked waṭṭas n artistat di Arrif. Afilem-a iggur ad t-id-tesseɛda tbadut n Tmaziɣt.

Tilifilem-a iggur ad t-id-issufeɣ Muḥemmed Buzeggu, issawal dag-s x iḥudriyen i wer ixeddmen, ttexsen ad ḥergen x webrid n ikamuyten imeqqranen ɣer berra. Mamec ɛawed iggur ad issreɣ tifawin x “tɣarruba n llilet”.

Buzeggu inna i Nadorcity belli tilifilem-a dag-s “isegbaren d tsegbarin… zi Arrif, dag-sen udmawen d imaynuten dag-sen udmawen-nniḍen i ttuɣa nessen, ttuɣa ttiraren mliḥ wcin liɣillet d tasebḥant di min nesseɛdu d iseddiyen d ifilmawen”.

Afilem-a isrusa-d iseqsan x mamec temsar iwdan zekkʷan ɣer berra? Mamec issawal ufilem x tiḥuja-nniḍen qqnent ɣer tameslayt n wetlaɛ. Buzeggu irni inna belli zeg utilifilem-a nxes a zzag-s nemmel belli ɣer-neɣ ca n isseqsan qqnen ɣer iwdan iẓekkʷan ɣer berra, d mamec iwdan neṭṭaren ixef-nnsen, zemmren ad mmten niɣ ad nɛeḍben

Aked manaya inna belli nitni itteɛjib-asen ad ssiwlen x “tmeslayin i yeqqnen ɣer yiḍ-a, ɣer imxumbal itteddara wegdud di lweqt-a tanita, s uya i d-yusa ufilem bac ad issiwel x iḥudriyen i d-ittasen manis mma bac ad cebbren deg ikamyuten maḥend ad telɛen”.

Taziri Prod tegga aṭṭas n lexdayem d tisebḥanin, zzag-sen iseddan d itilifilmen i ttuɣa i d-yeɛdun x ttlibizyu n Tmaziɣt deg iseggusa i yeɛdun.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt