20.1 C
Nador
Lexmis 20 Yunyu 2024

Tḥajit n Ella d uyis iṭṭawen ɣer tmurt i wer yudisen.

Deg ijjen tmurt i yeggʷjen, di ẓelmeḍ n umaḍal, din ijjen tegzirt d tameẓẓyant aqqa-tt deg wammas n lebḥer, mani i tettɛic ijjen tbabbaḥt n tḥenjirt umi qqaren Ella. Nettat aked uma-s maẓuẓ Nils d imarawen-nnsen.

Lwalidin n Ella, ttuɣa-ten d imɣaren n ubilaj, d ijjen tnayen n iterrasen i yettwaqqaren midden, maca deg ijjen llilet i yessullsen, ijjen umeddukel-nnsen i x-asen iɛizzen inneqleb x-asen, yenɣ-iten s ijjen uxedmi, uca derrɛen i lmewt deg yiḍes-nnsen. Wenni i ten-yenɣin qqaren-as Deltef, uca yedwel d netta d amɣar n ubilaj deg wemkan-nnsen, awerni i manaya iɛlem-d s ca n ussan sullsen gguren-d.

Snejmen-d Ella d uma-s maẓuẓ, d nitni ɛad ttuɣa-ten d imeẓẓyanen, maca ḥma ad yejj Ella d tanecruft di tegzirt, ad yerr lḥarr x Nils, ilaɣa-d amcum-nni n Detlef x yijjen tmegzunt i yeggin ijjen umutten x Nils.

Terra tamegzunt-nni aḥenjir-nni ameẓẓyan ɣer ijjen uyis yekna, d aberkan yejhed, maca ila ixess-as ad yexdem lebda deg ufital n Detlef, maḥend ɛemmer-s ad senni innufsel.

Kul ass, kerrfen Nils agellin, ttuɣa ixess-as ad iwwet ttamara di lxedmet. Ttuɣa ixess-as ad ijerr aṭṭas n ddqel, ccaten-t s lmecɛed i yeqqsen, wer day-s ttenhellin ca di macca. Yedwel d azdad; yewreɣ merra.

Kul nnhar, tettru Ella, teqḍeɛ layas zeg uma-s, yeqqes-as aṭṭas mamec i kid-s ittemsurrufen. Wer tessin ca mamec i ɣa tegg ad d-tessnjem zi lḥal-nni i di yella.

Ijjen wass, ttuɣa teqqim x weftas, teḥzen, txeyyeq. Imeṭṭawen-nnes weṭṭan-as-d x igemmiẓen-nnes am tarya n waman x yejdi i icuqqen abrid ɣer lebḥer. Awerni i waṭṭas n tminutin, yemsar zzat-s ijjen leɛjeb. Bdan-t tesfay n lebḥer ttenhezzant zzat i waṭṭawen ittbeḥḍen n Ella, uca ijjen teslit n lebḥer i yecnan ad teḍhar.

Taslit-nni n lebḥer ila teɛlem ca n ucewwaf yegga am leḥrir, d ijjen ujeɛniḍ d azegza i d-yusin aked ukulur n waṭṭawen-nnes.

S waṭṭas n leḥnunniyet i zi tessiwel ɣer Ella, s ijjen lxezrat isserḍiben ul, lxezrat-nni wer tent-teẓri Ella zeg wami mmuten lwalidin-nnes.

“Terẓid amutten-nni i ileqfen lebḥer amen yekmel s imeṭṭawen-nni nnem. Terrid-as-d i lebḥer tamellaḥt-nnes s imeṭṭawen-nnem, manaya yewca-as tudert. Agdud n lebḥer amen yekmel isskkʷaḍ-am-d sslam-nnes. Maca, mayemmi i tettrud a taḥenjirt-a?”

Tɛawed-as i teslit n lebḥer mamec nɣin lwalidin-nnes, mamec yedwel uma-s d yis, ixeddem am yesmeɣ. Mamec teqḍeɛ layas zeg wenjam-nnes.

Iqqim day-s lḥal aṭṭas di teslit-nni n lebḥer, maca umi i d-tendel tallest, tewca-as awal i Ella ḥma ad teɛqeb tiwecca aked ufessay i tt id ɣa isnejmen.

Tiwecca-nni nnes, ufint ayawya tibabbaḥin-nni xef weftas.

“X ugeddim-nneḍni n lebḥer, din ijjen tmurt d tasebḥant tettraja-kenniw. Tamurt n lejdud-nnwen, tamurt n familiya-nnwem manis d-usin. Tamurt n tlelli, tamurt n tfuyin, tamurt mani cem d uma-m tzemmrem ad tɛicem di lehna. Maca tammurt-nni teggʷej, yeqseḥ ad din tfetḥem. S wadday i waman, din agdud-inu i yessnen ijjen ifri adu ijjen waḍu yegga am leɛjeb. Maca ixess-ayi ad tettawyed aṭṭas n tzeyyatin: ad tent-nɛemmer s lhawa uca ad tent-nesselseq ɣer-wem, xenni cem d uma-m tzemmred ad traḥem ar tmurt-nni i tetturjam. Yallah, ayur i d-igguren a nemlaf da. Ameddukel-nneɣ asemmiḍ ad aneɣ-iɛawen.”.

Tegga s min das-tenna taslit n lebḥer. Lebda tleqqeḍ tizeyyatin i tettawi ɣer lebḥer. Tesrusa-tent x yejdi kul tameddit. Ɛad aer teẓri ca taslit-nni n lebḥer, maca kul ssbeḥ, wer din tettif ca tizeyyatin-nni.

Umi i d-yusa wayur, tuzzel ɣer ufital. Tewta aɛessas-nni din s ijjen tefḍist, uca tfekk sslasel i wuma-s ameẓẓyan. Uzzlen s tnayen idsen ɣer uftas.

Da, deg waman, tufa din aṭṭas n teslatin n leb$her i ten-ittrajan. Kul icten zzag-sent ksint aṭṭas n tzeyyatin i yeṭṭawen di leɛwin, qqnent s tseɣwin i yellan d arrbiɛ n lebḥer. Tizeyyatin-nni ṭṭawent deg ujenna am am ca n uglubu, am tirja ittwissigen s nnej i waman.

Tudef deg waman, d teslatin-nni n lebḥer qqnent tizeyyatin-nni ɣer-sen s arrbiɛ n lebḥer. Aked manayenni, yekker Nils, uca slesqent tislatin n lebḥer tizeyyatin-nni merra x-as, uca ɛawnen-t s min ɣer-sent d jjehd.

Ixeddamen n Detlef ufin belli Nils wer din illi deg ufital, uca uzzlen-d ɣer lebḥer ḥuma ad t-ṭṭfen, maca zegga i d-xeccen, ufin ijjen teslit n lebḥer tesselseq x-as tazeyyat tameggarut.

Tenya Ella x weɛrur n uma-s, uca ḍelqent tislatin-nni n lebḥer i tseɣwin-nni, xenni ɣeḍsent di lebḥer.

Bdan Nils d weltma-s ṭṭawen deg ujenna d waṭṭawen n ixeddamen-nni ttbehḍen, waxxa sekken ɣer-sen flitcat-nnsen maca walu, iwta day-sen ṭṭya n tfuct s minzi wer neyycen ca mliḥ.

Ẓwan lebḥer llilet amen tekmel d waḍu-nni n yefri iɛawen-iten, ttuɣa ttsellamen-d x-asen iselman n lebḥer, minzi ssnen ila d Ella i d-yerrin lemleḥ ɣer lebḥer s imeṭṭawen-nnes.

Wami i d-yuffu lḥal; yebda waḍu-nni ineqqes cwayt cwayt, uca Nils yegga ad ires x tmurt n jjdid. Ila tislatin n lebḥer ɛelment iwdan n tmurt-a ila awmaten ad d-asen, xenni reḥḥben zzag-sen aṭṭas, raḥen ɣer Nils sgenfan-t zeg iyezzimen i dag-s. Weyyen-d ijjen umegzun-nnsen ijehden, uca ikkes x-as amutten-nni i day-s, al mani i yeɛqeb d ijjen uḥenjir d ameẓẓyan, yedder di lehna aked weltma-s.


Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt