21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Sexxer Google yiwi-dd lexber!

Cwayt n wekmaz drust deg uɛeddis, niɣ ca n tbeqqiḍ di telmect, uca a nebda a newwet di Google, a nesseqsa Dr. Google. Isiten i daneɣ-dd-ɣa-yewc, d inni  daneɣ ɣa yinin ma a nraḥ ɣer weḍbib ma lla.  Maca, nzemmer a nettkel x imuṭuren-a n trezzut?

Trezzut x min wer nessin, tedwel d ij n tmeslayt nurmal: Wi yukan ak ca n ḥajet d jjdid x-as, irezzu x lesbab n min deg-s. Leḥsabat qqaren belli di dduniyt amen tekmel 70% n yewdan -zeg yenni ɣer yella wantirnit- umi ɣa yeqqes ca, ttadfen ɣa Internet rezzun x min deg-sen, d min zi ɣa ggenfan.

Min xef nettseqsa lḥaj google?

Maca min nettaf di tirezzutin-nni, ma ineffeɛ ma walu? Tzemmar trezzut-a a dd-tkemmel x bnadem, ad tesbuhli?  Alexander Bondarenko zi tseddawit n Halle-Wittenberg yerzu di manaya mliḥ. D amezwaru yexs netta d ugruppu-nnes, ad ssnen beɛda min xef ttseqsan yewdan, di min yeqqnen ɣer sseḥet. Ifren 1,5 milyar n trezzut in deg umuṭur n trezzut Arusi Yandex, d Google.

Ca n 4.400 n lehlakat d taycitin idd-yulyen di listat n Data, d 1000 n leɛcub n ddwa, d ddwawat n taddart. Azgen ameqqran ttseqsan x tmeslayin i ked ttakan mkul nhar, niɣ min ittawyen lweqt i ugenfi. Am ddiset, niɣ timeslayin i zi ttsedḥan yewdan, -lehlakat n aḍu webyas-. Aseqsi x ddwa n ḥebb cbab yujer aseqsi x uxenzir (Cancer). Aṭṭas n yewdan ttseqsan ɛawed x mamek ɣa ggen ddwa i min deg-sen, d yisem n lehlak-nni deg-sen s qaɛ minzi ttakan.

Ddwa n wayeflani i lehlak n wayeflani ?

Iban zi tirezzutin-nni, belli qaɛ txes ad teggenfa s ca n lɛucbet, niɣ s ddwawat n taddart waha, amecnaw : Atay n tejɣult (mansaniyya) ma yesgenfa tilmect? Ticcert ma tneqq ibirusen?  S iseqsan-a d yenneɣni, ɛayaren imussnawen-a ij n tmeslayt. Xzren ma Google d Yandex, zemmern ad rren x iseqsan nican.

Ucin-as i Google 30 n iseqsan, 15 uran deg-sen ddwa yeqqen aked lehlak, aseqsi direkt, twarrit-nnes s “wah niɣ lla” waha. Ɛad bla twerrit n taynit i min qqarn yeḍbiben. 32% n iseqsan, wer deg-sen iḥiki Google, yerra-dd x-asen s wah, am wer din la d ij n ddsas di tussna yeqqar belli ddwa-nni izemmer ad yesgenfa lehlak nni.

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt