16.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

Rafiqi: ixess ddin wer ɣer-s ittili bu amxumbel aked leɛwayed

Yenna Muḥemmed Ɛebdelwehhab Rafiqi, amerzu din ddin, belli ficta itteggen Imeɣrabiyen s tɛacurt wer ɣer-s bu tɣuni aked ccerq. Yenna ɛwed ila tɛacurt ɣer-neɣ wer tessmɣir la s tmenɣiwt n Lḥusayen niɣ ula s usenjem n Musa zeg waman n lebḥer.

Yerni yenna, belli imeɣrabiyen senɛen i yixef-nnsen ijjen marka n ficta nnsen, wer telli mani nniḍen. Ficta-ya dag-s aṭṭas n leɛwayed msebḍan. Azgen ameqqran n leɛwayed-a ttuɣa tteɛqaben ɣer mayen illan qbel i lislam.

Amerzu di lislam, iqqar ila taɛicurt, dag-s i tesnufsul tamɣart ixef-nnes zi jjehd n iwetman. Mamec aman d tmessi ɣer-sen inumak d imeqqranen di tussna-nneɣ iwtin iẓuran-nnsen deg umezruy. Iwekked belli manaya wer dag-s qaɛ amxumbel bnadem ad t-igg d ficta.

Mamec i d-ihjem x Isalafiyen, yenna x-asen belli lebda tteggʷden zi mayen illan d amaynu. Kter zi manaya, iqqar Rafiqi ila ddin ixess-as ad iḥaw leɛwayed d tnamitin wadji ad tent-imḥa.

Ɣer ɛawed: Taɛacurt ɣer Imaziɣen: Maci d tasunnit ula d taciɛit.

Timaynutin

Fser-itt