25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Rabiɛ Lablak: “Wer tettuɣ wer semmḥeɣ”

tala: Noonpresse

Deg ijjen wemsawal yegg-it anecruf n Lḥirak n Arrif Rabiɛ Lablak s ubidyu. Iɛawed dag-s aṭṭas n tmeslayin n min x-as ikkin di leḥbes d tikkest-nni x macca i ttuɣa ittegg. Yenna dag-s di live-nni ila netta: “Wer ittettu wer isemmeḥ”.

Awal-a yenna-t zegga ibda ittεawad x uweddeb i das-ggin di lkumisariya n Biyya umi yalleh i t-ṭṭfen. Lablak yenna: “Yallah kksen-ayi txincit-nni, ufiɣ Ɛ. [iɛarren-ayi] iseqqilen. Tanitin ɛemmers ad tt-ttuɣ, ɛemmers ad dag-s semḥeɣ […] Cekk d bnadem ɣer-k lminuṭ ɣer tkermin. Ijemɛ-ayi iḍaren inḍar-ayi gi tmurt, iɛfes xaf-i s iḍaren, iskuffus-dd xafi“.
Yerni yenna Rabiɛ ila: “Lmexzen mala ixes ad aneɣ-irewweḍ netta qa isxerriq x ixef-nnes. Minzi amezwaru ila netteggʷd ad aneɣ-ṭṭfen, maca zegga nesseɛda mayen x-aneɣ ikkin, luxa ul-nneɣ yufer“.

Deg ijjen useqsi nniḍen immewc-as i Rabiɛ, x tidet n tḥajit-nni i yeqqaren ila din wi ixsen ad t-issexdem maḥend ad ṭṭfen Naser. Tḥajit ig iɛawed Rabiɛ x yiri-nnes iqqar dag-s, usin-d ca n yiwdan zi lmexzen nnan-as: “ad d-ilaɣa ijjen zi lxarij, ad d-issek ijjen ɛecra melyun, ad traḥed ad as-tettewced i Naser, neccin ad t-nsewwer.. Tinɛacin ad ilint zeg uɣezdis n Saɛid Ceɛɛu“. Ɛawed inna: “Rezzun ad ssidfen Ceɛɛu d bezzez. Manaya ḥuma ad zza-s saqaren “ttemwil lxariji” s uɣil“. Ig iqqar Rabiɛ Lablaq x yiri-nnes.

Timaynutin

Fser-itt