22.1 C
Nador
Larbeɛ 19 Yunyu 2024

Qulit

Yura-tt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Deg wexxam d azegrar, mrubbuẓen deg-s yayt bab n ddcar, mdeqqasen ijjen ɣer wenniḍen. lefqi yeqqar-dd tisuratin, wer yessefriz min yeqqar. εawed yessefrez niɣ wer yessefrez, wi das-ɣa ifehmen?

Ca n izellifen ttemḥennaḍen nitni d tcucay i di udfen… Xmi ɣa isala lefqi zeg ucarri, ad smunen atemtem wer tettessned min qqaren, manahuwa nnan “sadaqa llahu lεaḍim“! Uca ad sekfen zi lkisan min yeqqimen n tjeɣɣimin n watay…

Yemmers-dd umensi, ccin s wesxuncef d wesgiḥgeḥ d wemseɣmaz d wemεani… Icekkʷi Qulit zi leḍruf n weksum, uca yesraggab amen wer itteffeẓ. Idxem-it Deḥman i ttuɣa yeqqimen ṭṭerf-nnes s teɣmert n uɣil, yenna-s: “Ecc cwayt n lxuḍert, sisen cwayt n rrwa, ma tdewled d lbaz niɣ?”

Wi ttuɣa din yeqqimen yegga tibeɛɛijin s tḍeḥḥakt, lebɛaḍ zeg-sen yewḍa-sen-dd uleqquz zeg uqemmum amen ḍeḥḥken. yudef-dd cclal temmers deg-s tsabunt, aman ttfewwren zi tbuḍt n tmeqrajt. Yunnuḍ-dd x-asen mmi-s n bab n taddart ijjen s yijjen, ḥuma ad ssehwan min ilesqen n leydam deg iḍewḍan-nsen d wancucen-nsen… Umi salan, yeksi lmeεruf lefqi, yessawal s lxeffa, nitni ssehrubbuzen-dd “amin” s min εlamen di jjehd.

Ɣrin ij n tsurt ssnen-tt aṭṭas n yinni i ttuɣa dinn, maca Qulit ttuɣa igeεgeε aked lḥiḍ, yeqḍeɛ lḥess! Arami dd-yiweḍ lefqi ɣer “subḥana rabbika rebbi lεizzati εemma yasifun…”, uca yeksi deg-s s min yeεlam di jjehd, tmijja-nnes tuεεla x merra timijjawin n yinni i ttuɣa din.

Yenḍeq-dd Deḥman zi teɣmert n wexxam, yenna-s: “Lexxu cek a Qulit ayenni i xef tufid taysart; illa x “yasifun” !

Ksin s wesgiḥgeḥ arami εlayen a dd-ɣeḍlen tiḥnayin n wexxam … uca kkren kul ijjen yeḥret x tsila-nnes, yextuttel di tallest ad yexzar mani ɣa ireẓ luḍu!

Ɣer ɛawed: Tefreɣ tfeqqust!

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt