33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Qabu – Beɣdad Mesbaḥi

Beɣdad Mesbaḥi

Deg wass amezwaru i di iwyeɣ mmi ɣer temzida n tɣuri ucin-as-dd ij n tmeqyast n plastic uran deg-s: “Wer sseḥqart ḥedd, ttenhellat deg wayawya”. Tamzida n mmi tetteg tizemmar ḥuma ad tekkes aseḥqar i tteggen imeḥdaren jer-asen, a dasen-teaselmed amuni d uweqqar.

Tameqyast-nni tetterr-ayi aṭṭas iseggusa ɣer deffar. ɣer wass i di raḥeɣ twalat tamezwarut ɣer temzida n tzallit ḥuma ad ɣereɣ lqurɛan. la ɛad lliɣ d afrux n xemsa iseggusa. Ass-inu amezwaru issentar s tigwdi d unexreɛ. Lla ssneɣ illa ca n tɣawsa wer telli ca deg uraq-nnes di temzida. Zarreɣ ibriɣen ca yettru ḥmi ittraḥ ɣer temzida ca yetru ḥmi d ittarewwaḥ. Udfeɣ ɣer temzida, ssizwareɣ s uḍar-inu afusi, amen dayi-yenna baba, ẓureɣ-as fus i Lefqi ssenni ggiɣ-as tteḥra deg weḥsi. Netta yessemɣer-ayi araq mani ɣa qqimeɣ. Ij uḥenjir yemɣar xafi cwayt issemel-ayi min ɣa ggeɣ s lluḥ-nni i dayi-dd-yesɣa baba.

Ag uεecci n wass-nni neqqim x ujertil n wari di tili n wezqaq n temzida. Lefqi yeqqim x ij n wesrix yerra-s taḍuft ɣer tmurt minzi ilem icarri ittili cwayt yesmed x tḍuft-nnes. Lefqi iṭṭef ttesbiḥ deg ufus-nnes aẓelmad d ij n uqabu n aremman deg-s ca n tnayen mitru deg ufus-nnes afusi. Necc tteggeɣ min tteggen imeḥḍaren, smuniɣ akid-sen tiɣri s jjehd waxxa wer ssineɣ min qqaren.

Tili d leεwin deg wussan unebdu ag ucarri n iḥenjiren ittawi-dd iḍes. Ammu i das-temsar i Lefqi, netta yeṭṭes, neccin imeḥdaren nedfar-it ij awarni yij ar-mani neṭṭes marra-idneɣ.

Lefqi isqar-xas lḥal uca yennexreε-dd zeg yides netta d amezwaru.

Umi yeɣzar yuffa imeḥdaren d wefrid-nnes marra ṭṭsen. Lefqi iεesseb, yekfar, uca yeksi qabu-nnes yessenta yeccat deg-neɣ. Neccin nfaqq-dd zi ljenna-nni i netturja deg ides-nneɣ ɣer jahennama n wezqaq n temzida d εezrayen-nnes ssi lefqi. Tekkar fertuna d iɣuyyan. Imeḥdaren mkul ijjen mani i trekwal weḥḥdes. Lefqi iffeɣ-as-dd ukuffu zeg uqemmum itazzel isɣuyyu yeccat deg-neɣ aḥmi itazzer x ca n tḥimmart n yeɣyar deg wendrar.

Ayezzim i dayi-yegga lefqi isgenfa-t umarru-nni i deg-i teqqen yemna i uzellif, maca tifeqqeḥt-nnes tegga deg-neɣ ɣezzu, tezdeɣ tudart-nneɣ, tkerf-aneɣ zeg ifassen d iḍaren, tedwel d aṭṭan tugi ad teggenfa.

Tiqqest tettɣima tettmarnay am mamek ittmarnayen wussan d iseggusa.

Teggur zzat-neɣ am tiri n tfuct i daneɣ-dd-iccaten deg wɛrur, ktar ḥmi tettafed ura d ijen zi tarwa n ddcar wer das-yeqqar manaya. Mala yewta-c lefqi tettawid belli cekk teggid min xef, iwa mala tennid-tt i baba-c d yemma-c ad-ac renyen iseqqilen. Minzi lefqi netta am nnabi irezzu-yac illa min illan yekna, irezzu ad tlemeded ḥuma ad tɛemmared tamzida. Timzidawin tɛemmaren-tent illa yenni yexs rebbi.

Refkuyat ɛawed ɣer-sen ij n tudart wer x-asen tt-iḥessed ḥed. Imxumbal n lefqi wer ten-ittwili ḥed. Isemmeḥ di tarwa-nnes d temɣart-nnes wer ten-iẓer illa zi tfeska ɣer tenneɣni. Netta iterra jjnun i deg-s illan x iḥenjiren imeẓyanen.

Ibriɣen d tebriɣin di tmurt n amurrakuc wer ɣer-sen wi ten-ɣa-yeḥdan. lmexzen i ɣa llant tzemmar ad yeḥda aydud-nnes iqen tiṭṭawin-nnes x tmeslayin-a. Netta s ixef-nnes s uqabu i zi yeqqim i tareyya.

Qabu itmun ag lxedmet n lefqi. Ewa lefqi mani-mma iraḥ ittɣima d lefqi. Waxxa di Hullanda nettaf qabu di temzidawin.

Wenni yennumen ca n tmaggit iqseḥ ad tt-ibeddel. Lefqi ḥmi ɣa iɛesseb uca twaqqanent-as tiṭṭawin wer ittxarris di tesɣart n yewdan n tmurt mani ixeddem. Ra d iwdan i ɣer-s ittawyen tarwa-nsen ɛad tsedḥan-t am umezwaru. Waxxa mmi-tsen yecca iseqqilen di temzida wer zemmaren ad zeg-s cetkan.

Atarras aqqa-t di tmurt i yesɣuran aydud-nnes s lxaḍar, maca lxaḍar-a n irumiyyen, ugin a das-fehemen.

Tamzida-nni i di cciɣ nec qabu renyen-as di ririwett, ggin-as ssumεet d tazirart d lbuq deg ixef. Lefqi ssi εmar yemmut yejjed illa tifeqqaε awan-as. Lefqi-nni amaynu idd-yusin deg uraq-nnes waxxa d amaziɣ maca wer ireṭṭi ad tt-issiwel. Aḥenjir-nni i kidi yeṭṭfen umi udfeɣ tamzida yugur inya di tɣarrabut wer yessin ḥedd man amkan mani yella. yeksi leḥriq d tamara-nnes inḍer-itent deg wayel.

Nec, zeg wass-nni julleɣ s tseklut n wartu d uzemmur d tewrirt n Muna, d teqbilt n Ayt tuzin amen tekmel i ma ad ggeɣ imi di ca n lefqi ura ad ṭṭseɣ mani yella.

Timaynutin

Fser-itt