25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Plasa n kulturat di Mlilet.. issemɣara s useggʷas amaynu

Terẓem tamdint n Mlilet min ɣer yella uṭunumiya-nnes, ass n lexmis i yeɛdun aked uɛecci “ssuq Amaziɣ” i ɣa yeṭṭfen amkan i “ssuq n Noel”, ssuq-a ad dag-s ilin tesɛa n tqiḍan imsebḍan, min ssugurent aṭṭas n tmesmunin, fessrent-id lexdayem n ufus d ssenɛet tabeldit. Zzag-s min iqqnen ɣer warruḍ d macca i d-immalen ijjen ucwiḥ zi kultura Tmaziɣt n Arrif.

Tenna Fadela Mohatar tawzirt n kultura d wagla adelsan di temdint n Mlilet i yessrɣen tfawt x ddikur “ajiyumitrik” d “tfawt” i yettwaggen di plasa, “merra ɛawen-aneɣ, ca s ixarrisen-nnes d usenflul-nnes, maḥend a nɛemmer plasa n ikuluriten”. Aya, merra i yettwaggen maḥend ad ggen ficta s useggʷas amaynu yennayer 2974 di plasa n kulturat di temdint-a.

Aked manaya, nettaf ila zabuq n Juan Carlos I, ittwagg dag-s ijjen usefser s yisem n “tẓuri n tudert tamaziɣt” n artista Zahira Tigate i ɣa yeqqimen ar ass n 31 zi yennayer.

Min dag-s ɣa yilin deg uprugram?

Inhezziten i ɣa yettwaggen deg useggʷas amaziɣ amaynu di temdint ad siɣan ass-a n ssebt 13 aked ijjen tmezgunt d waṭṭas n tsawurin n tira n Tmaziɣt aked iḥenjiren imeẓẓyanen, ccḍiḥ Amaziɣ d tiggaz d lḥenni.

tala: Mellila hoy

Timaynutin

Fser-itt