21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Necc d necc!

Aqqa-yi da deg yijjen teɣmert deg wa i umi qqaren amaḍal, isem-inu Ɛebdelwaḥed, wah Ɛebdlwaḥed, deg-s “Ɛebd” deg-s “waḥed”. “ɛebd” texs ad tini “ismeɣ”, “waḥed” texs ad tini “ijjen”. Isem-inu ittawi-dd s tmaziɣt: “Ismeɣ n yijjen”. D wa d isem i dayi-ixḍaren, minzi din ijjen uxarres belli merra wenni ɣa yeggen i ca n mmi-s isem ibedda s “ɛebd”, a das-mmernint lḥasanat. Necc zeg yewdan-a i umi wcin isem deg-s “ɛebd” maḥend ad adfen jjennet x weɛrur-inu.
Kkreɣ-dd deg yijjen ddcar deg-s iẓeɣran d iɣebrawen d ddmani d ituma d tɣaɣrin d zzwayel d iqubac n waman mmersen x tmewwa n yebriden maḥend ad swen yemsebriden… ula d iqubac tteggen-ten x webrid maḥend ad awyen “lḥasanat”…

Irareɣ iksan iḍerɣalen, ggiɣ carreḥ melleḥ, ukreɣ lbakur d lmecmac zi leɛrasi, yewta-yi lefqih umi i das-dd-rewleɣ zi tmezyida, ggiɣ ddbazi, ggiɣ timesbedda, qellbeɣ taryazt-inu deg iɣerwaḍ, nedyeɣ i yejḍaḍ, ɛummeɣ di tnedwin d sswarej… manaya ggiɣ-t deg yijj n llṭa ttuɣa ttɣileɣ amaḍal d wenni mani lliɣ.

Alami d ijj n wass, amen i ttuɣa nettcerra lqurɛan di arrwa n tmezgida, am yizan, kul ijjen mani ittzebzib weḥḥd-s, uca a dd-yadef ijjen butenyart tettsiqsiq, yus-dd akid-s lemqeddem. umi i dd-udfen isur yesseɣd uzebzeb-nneɣ di twala d ijjt! yebda bu tsenṭuḥt-nni yessawal akid-neɣ s ca n wawal, s tuddarɣelt i ma neqceɛ walu di min yenna. Xenni ɛad i dd-yenḍu lemqeddem, yenna-neɣ: Ad traḥem ad teɣrem di “sekwila”, ad tarim s “stilawat” ca d azeggʷaɣ ca d azegza, ad tenḍrem ssmex…

Nudef ɣer “sekwila “-nni, nenḍer aɣimi x ujertil n tyiẓḍent i daneɣ-yeccin tideynitin, iɛejb-aneɣ uɣimi x lekrasa, uca yebda uqeccar-nni ittseqsa-aneɣ:
– Ma hada? (yesskan aneɣ ɣer tewwurt)
Netterra x-as neccin:
– D tawwurt.
Ad ihezz asenṭuḥ, uca a daneɣ-yini:
– hada babun, ɛawduha.
A das nini neccin:
– Hada babun.
A daneɣ yini:
– ɛawduha.
A das-nɛawed:
– Hada babun..
Amenni i neqqim nettɛawad: babun, baqaratun, kalbun, rukbatun…
xmi i ttuɣa dd-nettrewwaḥ ɣer taddart, nettseqsa yemma-tneɣ: mamek das-qqaren a yemma i ta? teqqar aneɣ: ta d tawwurt. nḍeḥḥek, uca neqqar-as: a lla a yemma, hada babun, uca lexdenni a daneɣ-tini: iwa sseɛd-nwem a tarwa-inu teɣrim, tessnem mamek i das-qqaren, aqqa necc ta ssneɣ qqaren-as tawwurt waha, mani ufiɣ min dayi-teqqarem ammu?!

Zeggami nḍareɣ ajertil, qqimeɣ x lkursi n teflewt, d nitni ttebbaren-ayi ijjen yiles s uɣil deg uqemmum, qqaren-ayi d wa d iles i cekk ɣa inefɛen, wenni i ɣer-k mɣar nḍar-it x-ak ssenni!

Yeɛdu min yeɛdun, kkseɣ axarres n ddcar-inu i ttuɣa ttwaliɣ d amaḍal-inu, uca xergeɣ ijjen uxarres nneɣni yiẓeḍ s imunas n Lquds d Falasṭin… Cwayt s cwayt, xarrseɣ aked yexf-inu, ufiɣ necc ssa nitni qqaren ayi cekk zeg yinin diha…
haaaaa! sixenta necc d necc, inin d inin!…

Zi ssenni, yebda wemɛutrus-inu maḥend ad dewleɣ d necc, ad ɛefseɣ x min dayi-sseɣren netnin!…

Ɣer ɛawed: Tamaziɣt d useqsi n tira

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt