18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Muḥa Azɣay: Timlullay n useɣdi (taxrazt tameggarut)

Lemdeɣ min Lemḏeɣ…
Tudert amux i tt-ttwaliɣ nec, rid amux tt-ttwalan iwdan… Mkul ijjen d lxezrat-ines ɣer tudert…
I mala din ḥedd yiweḍ ɣer tyawan ad isselmed yenni yelluẓen, ma tikkesst n uẓummi ur tiri s tnuffra… Leɛyaret n tudert ur das-izemmar ḥedd!

Taddart n bu tyawant, d taddart n ixarriqen!
ur ssineɣ ma tabridt i ɣa wyeɣ, ɣer uxeccab usennan d ddriz n uɣzar Abarkan d usuḍi n waḍu… Nniɣ-as i yixef-inu: dwel ɣer texxamt-inek, aqqa llilet tecca azedjid.
Ḍellɛeɣ tissira, zedmeɣ-dd ijjen ukeccuḍ maḥend ad ssaɣeɣ tafeggat ad ttwaliɣ min day d- inḍen x ubrid.

Selleɣ i hedd ibarreḥ-ayi-dd: aaaa bu tfeggat, ɣḍes ɣḍes! aaaa bu tfeggat sexssi tafeggat! Beddeɣ, rriɣ x-as: kenniw d iwlafen n tiggʷdi, tessawalem-d zi laggʷaj, adsem-d ad ẓreɣ aɣembub-nkum ma yessagʷad! Rajiɣ ma xafi d-yerr ḥedd, walu isɣed lḥal…

Nniɣ s jjehd : d kenniw i ɣa yɣeḍsen ayenni i tteggʷden tfawt, a tarwa n talles.
Siɣiɣ x ubrid-inu ar ami xeḍreɣ ɣer texxamt, udfeɣ, qqneɣ tawwurt,ssexsiɣ tafeggat… Nniɣ-as i yixef-inu: qqen tiṭṭawin, qqen aqemmum, aqa timlullay n useɣdi ujarent timlullay n tiggʷdi…

Aqa tyawant rid d tidett, skuta ar ɣa msagaren ussan ag ifilan n tfuyt… ad t-immeksi tayyut ɣer laggʷaj.

ittawy-ayi, iḍes, ttnudumeɣ, qqareɣ:
Atiɣ d askuti, rid d aẓummi.
Atiɣ d askuti, rid d aseɣdi.
Aseɣdi-inu ag tarwa n tagant, d agenfi.
Yih, d agenfi d tyawant n wawal.

Timaynutin

Fser-itt