27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Muḥa Azɣay: ADJUN N MIKA

G ijn uɛecci n tfeswin, rbuɣ tagitart-inu x weɛrur, ṭṭfeɣ abrid ɣer waylal, ad siɣiɣ x tɣimitin n llɣa ag imeddukkal g ij n tenwalt (tcabula) uɣanim… 

Ad berrḥeɣ x watay ad qqimeɣ a redad idurar n Biya, mani tɣedji tfukt… Ajenna axmi yirḍa ddfin, aylal am tisit, ittebsissiq s tewreɣt ixxumblen ag tezweɣ, aqqa d aɣedji n tfuyt, tiṭṭawin ssirident s tcuni n lxezrat ag llɣa n ɣabyutat “nnawras” d iɣarruba ttefɣen-dd zi lmuyyi n Biya am yenni idd-issenyen tasslit. Ya lxir n tɛeccit, d tzuri n wakuc ameqqran. Ag watay ad yemmers x missa ukeccud ittwaggen s ij n tewwart n taddat ucar… A dd-kseɣ ssebssi zi ttqacar ad seqteɣ ij n ccqef, ad rnuɣ wenneɣni… Ah ya amaḍal mani ɣa yarezfeɣ!

Innay ucɛaḍ ksi-dd tagitart uxa adef gi rallaɣ n udenden n ifiran… D amsawaḍ ag yixef i dayi i ttejjan ad ddreɣ tazuri s ɛuskuti n buḥber.

Yusa-yi-dd ij n yezli ɣer leɛqel: 

-A cal-inu wadem-ayi. 
-Aẓru-inek issekmeḍ-ayi. 
-Amnus-inek yujer-ayi. 
-A fad-inek issru-ayi. 

kneɣ ifiran n tgitart, uxa siɣiɣ gi llɣa, ttɣennajeɣ s ij n lefsaset amux fsusent lemwaj n weylal… Necc ɛad ttmuttuyeɣ gi lɣa ad ttesliɣ i ḥed iccat allun ittades-dd ɣer-i… Issemxerwaḍ-ayi, isweddar-ayi arritem… Sbeddeɣ, xezreɣ deg-s, nniɣ-as:

“ahya bu becxaḍ aqa ifassen ni rid n tiyti n wallun, ɣẓer ci n lmasset ad terẓed ikentar”
Yenna-yi-dd: “iwa qa mli d allun n yilem n wuccen tili snekkerɣ-c ad tewted s nnes”

Niɣ-as: jjay ad ddreɣ ag tɛeccit-a ha nɛiɣ ad snekkaɣ taharyadt ad temmekssid la cekk la yallun ni la d tanwalt-a uɣanim”

Yesfirnen-dd a ɣer-i yenna-yi-dd: 
“Allun n mika a ccif-inu, Allun n mika, yeslaw, idwel am usrix-nni mix yekka unẓar” 

Nesfirnen, nɣebba tadeḥḥakt… Niɣ-as:
“mara tennid d allun n mika qa d tidet ay axxay” 

Teɣli tfukt, ssijjen-dd yetran… Siɣiɣ ag tgitart-inu tɣennajeɣ:
-Ay allun n mika, wenni ma d allun. 
-Ay allun n yilem, isbeddan atmun. 

Mmernun-dd imddukal, sserseɣ tagitart g uqrab-ines, nessewca-tt i tmaziɣt d deḥḥakt nelha nettqessa, a lami nufa xeccen-dd kid-neɣ (ijardamiyyen), tetteslid ɣir: „ara lakart, cnu xebbeɛti f rremla…“

Necnin n xeẓẓer deg wayawya, ij n umeddukel yenna: 
“iwa ckun ifekkit a drari”

Timaynutin

Fser-itt