20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

“Mmi-s n tmurt-inu” taqessist n Ɛbderraḥim Dadi Tassouli i yessawalen x lḥal n Irifiyen n yiḍ-a.

Mamec i yella lḥal n iḥudriyen Irifiyen ass-a? Arrif ittɛic x zzhir n zudyakat d tɣarruba n llilet i yettfɣen. Iḥudriyen iqeḍɛen layas di tmurt-nnsen, yessulles x-asen lḥal, ttexsen ad ẓren mani i ɣa xtuttlen.

D wa d “mmi-s n tmurt-nneɣ” min xef issawal Ɛbedderraḥim di tqessist-a tasebḥant, tenn i yesruɣan tfawin x mamec bnadem “ineṭṭer ixef-nnes g waman yarwen”, zegga iqḍeɛ layas yufa ixef-nnes “ittedder am wejḍiḍ bla afriwen”. D ijjen ddat waha bla tilelli, tudert d tenni, maca man-tt lmeɛna i ɣer-s mala bnadem wer das-itterri mezri di taẓyuḍi n tlelli.

Uca d wa “mmi-s n tmurt-nneɣ”, wenn i ɣa yella layas-nnes “ad izemmem tudert-nnes ɣer ujemmaḍ i lebḥer“. Xenni, issitim ataɣ ul ad iggenfa, ad yaf lehna. Maca amnus yettɣima d wenni netta, wer itteffeɣ bnadem mani mma, uca aqqa-t din “ineddi g tserfin […] iḥettcet-d aked uma-s tiɣuyyawin”.

Taqessist-a i yura mass Ɛebderraḥim Dadi Tassouli, tettzemmam ixef-nnes deg yiger n min ittemsaren yiḍa n uxellu i yẓerr Arrif. D ijjen tqessist tecna, tebbeɣbeɣ s lemɛni d taẓyuḍi.

Mmi-s n tmurt-inu
Mmi-s n tmurt-inu
Ileqqeḍ-d leɛwin,
I tqqimed timssi jar n wa d win,
Inettar ixef-ines g waman yarwen.

Mmi-s n tmurt-inu
Ittedder am ujḍiḍ bla afriwen,
Ssuḍusn-t ag ibaɣliwin,
Tenqar-d xaf-s tfuyt d tiɣuyyawin,
Ar ɣa teɣli netta ɛad ittneqruda g tarjewin.

Mmi-s n tmurt-inu
Ajemmaḍ-in i lebḥar i tudert-ines ittzemmam,
Ittraja ad yehna zeg wakud asemmam,
Ad yedder tudert-nni isnusa g-s ittxemmam,
Ad iggenfa ul, ad iceyyar s slam.

Mmi-s n tmurt-inu
Ineddi g tesrafin,
Isneɛmil isruɣa tifawin,
Itteẓẓu tisnnanin,
Iḥettecṯ-d aked uma-s tiɣuyyawin.

Mmi-s n tmurt-inu
Ittagem-d aman n tara,
Iggur-d zzig-sen ittawi itterra,
Ittfada, maca amenni netta ittsara,
Ar ɣa ten-tessu tfuyt ammen marra.

Mmi-s n tmurt-inu
Yeknunni-yas lefnar,
Iqqim g tallest ur yufi wi ɣa yeḍfer,
Irezzu x wudem n tziri ad yedder,
Irezzu x ixef-ines ad ibedd ad yekker.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt