33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Min nessen x “Ifri n Ɛmar” isnuffren abarru n umezruy?

Yettwaḥsab Ifri n Ɛmar, i yellan deg Ufsu (50 klm x yeffus n Nnaḍur), zeg iraqqen i yudfen di taysi i yeksin jer ibeḥrar-nnes aṭṭas n umezruy d tdelsa i yuɣban, maca taysi-ya tarkiyulujit, xelli amenni wer tiwiḍ ca ad tt-ssnen aṭṭas n midden, wer tudif ca di ca n lxezrat i yettawin ɣer ca n tyumi d tasusyu-ikunumit di jjihet-a.

S tidett, aqqa tirezzutin tirkiyulujiyin wcint-as ijjen lhimmet temɣer, maca zeg uɣezdis-nniḍen, wer ttwaggent bu tzemmer ḥuma ad snekkren zeg uraq-a, ad t-ssussnen, ad yili zeg imuṭuren i ɣa issenhezzen tyumi x webrid n usari adelsan d umezruyan.

Xenni, tirezzutin i yeggin imrezzuten n usinag anamur n tussniwin n yedrizen d taysi (INSAP) iḍeffren i tewzirt n kultura d usinag Aliman n terkiyulujit, wwḍent ad kksent tduli x yedrizen (traces) iqdimen n tɣerma Taɛatirit deg uraq n Ifri n Ɛmar, i yeddakkʷalen ɣer 175 alef n useggʷas.

Semman taɣerma-ya s “Taɛatirit” minzi ufin later-nnes amezwaru deg uraq n Bir Lɛater di Dzayer. Mani i din ufin ixsan tteɛqaben ɣer 20 alef d 40 alef n useggʷas, maca abeqqec i yettwaggen di ca n imukan di Arrif, iwweḍ ad yaf ixsan n yewdan i yetteɛqaben ɣer 110 alef n useggʷas.

Mayen i yettwafen deg Ifri n Ɛmar, yewca ijjen uxarres d jjdid x mamec i ttuɣa yettɛic bnadem aqdim di jjihet-a tanita d mani i ttuɣa yettawa. Min issadasen s waṭṭas ɣer uɛawen n wefham n tebridt n tudert i ttuɣa yellan deg wakud-nni.

Tirezzutin-a, ila ibedd x-asent Ɛebdesslam Meqdad d Josef Eiwanger uca di sebɛa n iseggusa n ubeqqec, wwḍent ad afen aṭṭas n tleqqa, zzag-sent tixfawin n flitcat, ca n yeẓra qeḍɛen i issexdem bnadem ḥuma ad yegmer, d ca n imassen-nniḍen i zi ttuɣa ɣerrsen, ttqessasen aysum, ɛeddlen ilem n lewḥuc.

Zi mayen yettwafen, ca n ijɣulen n “Nassarieus” i yessxdem bnadem-a Aɛatiri, axmi d iqcucen. D aya i yufin ula deg yeffus n Tefrikt d Dzayer.

Manaya ila ttɣilen aqqa iban-d aked bnadem i yellan deg Uruppa ca n 40 n iseggusa zi mani, maca lux ufin belli bnadem-a i ttuɣa yellan di jjwayeh-a, izwar-as s waṭṭas.

Zi lebda, tettrent timesmunin n Arrif ad wcent azal i taysi-ya tanita, ad ggen tuskiwin i ɣa iɛawnen ɣer usari adelsan. Mamec ad tteggen isariten i imeḥḍaren ḥuma ad ssijjen x uɣezdis-a zeg umezruy.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt