22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Min inna Mulay Muḥend x lmewt n Muḥemmed Ameẓẓyan

Min x-as nnan Ispunya

Ammu i ikemmer unhezzi n tnezbayt Tarifit n Ccrif Muḥemmed Ameẓẓyan. Ispunya msebḍan jar wenni i t-ittwalan d amrabed n tidet, d buḥbel n yemjahden, d Amɣar n Irifiyen, wenni ɣa yella Lbaraka i dd-isnekkren tiqebbal Tirifiyin.

Din wi t-ittwalan ɛawed d aɛdaw ameqqran i wer iqebblen aslaḥ, wenni ikerhen iberraniyen, wenni ixsen ad isɛulla Lislam.

Manaya nzemmer a t-naf deg ijjen terfiqt Taɛeskrit ttuɣa tettɣennej ijjen uɣennij di tecli-nnes :

Si quires ver como un hombre (mala texsed ad tessned bnadem)

Se convierte en un caiman (mamec itteddakkʷal d caiman)

Ti diré cual es su nombre (Qqareɣ-ac isem-nnes d tnayen n yismawen)

Es Mohamed el Mizian (Netta d Muḥemmed Ameẓẓyan)

Izlan-a Ispunya, tticen-aneɣ ijjen ufuṭu x mamec ttuɣa xezzren ɣer Muḥemmed Ameẓẓyan. Ameggaru-ya ttuɣa itthudda ula x tilit n Ispunya di Arrif amen yekmel.

Γezzu n Lmexzen d tebrat n Mulay Muḥend  

Neqqim nettebheḍ deg wenni yeggin ɣezzu di lmewt n Muḥemmed Ameẓẓyan d amezwaru, netta d Lbacir Ben Sennaḥ, wenni issawalen s yisem n lmexzen di Arrif acerqi, i yuzzlen ɣer Mlilet d amezwaru bac ad iẓer amettin. Yura Sennaḥ s ixef-nnes : « ɣer tuffut-nni nruḥ a t-nẓer aked ujemmuj n yewdan, netta d ameẓẓyan s ixef-nnes.. ». Wis tnayen ḥuma ad iwwec sslam zeg ujinral Aldavé x trennawt-nnes i yegga x ijjen « ufettan » i yettwassnen.

Zeg yewdan i iruḥen ẓrin-t, a naf lqaḍi mmi-s n Ɛebdelkrim ; ijjen zeg imerzuten yeqqar « Di lweqt-nni ttuɣa mmi-s n Ɛebdelkrim d lqaḍi x Mlilet, iẓra manayenni s tiṭṭawin-nnes, iqqim dag-s ». Ijjen tebrat n mmi-s n Ɛebdelkrim yura dag-s « newweḍ ass n larbeɛ x tseɛɛet n xemsa n uɛecci ɣer lmuyyi n Mlilet, wami nesla ila Ameẓẓyan yemmut deg wass-nni. Lexbar bdan iwdan qqaren-t uca ajiniral iwca iwarditen bac ad raḥen a t-ẓren yewdan. Wer tewwiḍ tiseɛɛet n tmenya ar mani t-ttewweḍ macina n wuzzal d nettat teysi lxecbet-nnes … Ahimun ruḥen a tẓren di Spiṭar, ẓriɣ-t aked yewdan-nni di Spiṭar, uca nfa Ameẓẓyan iẓẓel x weɛrur-nnes dag-s ijjen uqerṭas deg wul-nnes. D Ispunya ceṭṭḥen s lefraḥet. Zi lxezrat tamezwarut ssneɣ-t, tifras n targast x wudem-nnes… »

Awerni umi yemmut, aṭṭas n Irifiyen jullen ad rren lḥar zeg wenni i t-yenɣin. Din wi yeqqaren ila skemḍen-t qaɛ. Aṭṭas n yezlan i x-as yettwannan x lmewt-nnes. Zeg yezlan-nni ad dd-neydar :

A sidi Muḥend a Lmalik n teqbitc

A yuzzer x urumu issidef-it ar Mritc

Asagem: Racid Yeccuti (Tifraz n Arrif, ut. 39, asb. 12-13).

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt