33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Min ɛnant tideyyanin i di yella lḥejj?

Mala nessiwel x wawal n “lḥejj” nettraḥ nican ɣer Mekka d ddin ameslem, maca qa aṭṭas n tdeyyanin-nniḍen tteggent ca n leɛwayed temserwas aked min tteggen imselmen… Imselmen ɣer-sen ijjen ujemmuɛ ɛawed d ameqqran, wenn amezwaru di Lɛiraq, wis tnayen di Pangladic, maca min ɛnan ijemmuɛen-nni di tdeyyanin d s minzi ttɣilen?

Lislam

Ttmunen imelyunen n imselmen zeg umaḍal amen ikmel kul aseggʷas di Mekka di Ssaɛudiya ḥuma ad ggen lḥejj deg wayyur n Di Lḥijja deg ukalendir ahijri. Mala lḥejj n Mekka, cerken dag-s imselmen merra zzag-sen sunna d cciɛa. Maca ɛawed ilaqq a nini ila cciɛa ttraḥen s imelyunen ɣer wemḍel n Lḥusayen di temdint n Karbalaa taɛiraqit kul aseggʷas.

Maca di mkul Dujembir zeg useggʷas n 1966, ttmunen imelyunen n imselmen kul aseggʷas di Bishwa deg ijjen wemkan umi qqaren Tongi x tma n yeɣzer n Turag ɣer berra i Daka, akapiṭal n Bangladic, deg wemkan-a ttagin ad ssiwlen x seyyasa, maca ssruɣan tfawt x wafra waha.

Tahindusit

Kumbh Mela d ijjen wurar di thendusit mani ttraḥen lḥujjaj ihindusiyen jer yannyer d febrayer ɣer waṭṭas n iraqqen zeg wasif n Gange, ula kter di temdint n Allahabad ḥuma ad cerken deg udutcar i yettilin ict twalat kul tlata n iseggusa. Kumbh Mela d ajemmuɛ adeyyani ameqqran i yellan deg wemɛdan, cerrken dag-s jer 60 d 70 melyun n yewdan.

Tudayt

Ɣer wudayen, ixess-asen ad ḥijjen ɣer Lqudes ula kter ɣer lḥiḍ n inexsisen “Lburaq” niɣ lḥiḍ n uɣelluy, ttwalan nitni d ayenni i yeqqimen zi lhikel n Sliman, ɛawed ixess-asen ad ẓuren ttabut n sidi Rebbi di Lqudes ɛawed. Manaya ixess a t-ggen iwtman bli tiwetmin d imehlak, wenn wer ittriḥen ittxiss-as ad yewwec ssedqet.

Tamasiḥit

Xelli deg udlis n injil wer issiwel ca x ca n wemkan mani ixess-asen ad t-ẓuren, maca imasiḥiyen ttraḥen ɣer waṭṭas n iraqqen ameknaw lkanisa n lmahed i yellan di Bi Laḥem tafilisṭinit, mani i dinni d-ilul lmasiḥ, d wasif n lurdun mani i t-ɛemmden dinni x ufus n Yuḥenna. Ttḥijjan imasiḥiyen di 06 yennayer kul aseggʷas.

Tabudit

Lḥejj di tbudit maci d ca n lfariḍa, bdan ibudiyen ttraḥen s jjmaɛet ɣer ca n imukan zegga i yemmut Buda aṭṭas zi mani. Amkenaw ttraḥen ɣer wemkan mani ilul Buda umi qqaren Lumbini di Nnipal. Ɛawed ɣer Bud Ɣaya mani i das-d-yusa lwaḥey sadu tcejjert n tazart, d Sarnath di Lhend, mani i yettwaɛellem di twalat tamezwarut d Kusinara mani i yettwamḍel.

Tacintwit

Imelyunen n yewdan zeg inni iḍeffren Tacintwit kul aseggʷas ɣer wemḍel n Ise-jingū zeg imukan ittqeddsen icintwiyen di Yappan, Ise d ijjen wemkan dag-s ca n 100 n imeḍlan ameknaw amḍel n daxel Nayku i yellan d ijjen uraq n takuct n tfukt Imatirasu d wemḍel n berra Ɣiku i yeqqnen ɣer takuct n tmegra.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt