23.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Mimun Refruɛ yedwel-dd ɣer wazzerg n uɣennij arifi s yijjen ubidyu-klip d aɣebbi

Mimun Refruɛ

Le Rifain

Awarn i umi iɣab x wazzerg n uɣennij Arifi, yedwel-dd unaẓur Mimun Refruɛ s jjehd s yijjen uɣennij qqaren-as “Min yiggʷej ujenna”.

Aɣennij-a i ittennḍen x usentel n tayri, isewwer-as Mimun Refruɛ ijjen ubidyu-klip i das-yernin tcuni. Yeswiza akid-s deg usufeɣ-nnes Ɛebdessamad Akif, d Ɛebdessamad Amimun. Asinaryu n Brahim Lmurabiṭ.

Refruɛ, zeg inaẓuren i yeggin amkan-nsen la di Arif la di berra i Arif. Ɣer-s iɣennijen ttɣiman lebda ddren, s wawalen i deg-sen d tcuni n llɣa-nsen d tmijja-nnes yizdigen. Suɣennij-a, yessijj-dd Refruɛ zi tburjet n ufaji x imeḍfar-nnes. Asijji-ya i yellan d tabrat teqqar belli Mimun Refruɛ ɛad aqqa-t akid-neɣ deg yiger n uɣennij Arifi yecnan. Ɛad ɣer-s min ɣa yewc ɣer zzat deg wazzerg-a.

Timaynutin

Fser-itt