22.1 C
Nador
Larbeɛ 19 Yunyu 2024

Mimun amsebrid yura: Amaziɣ

Yura-tt: Mimun Amsebrid

Amaziɣ d ijj n udrar

Zeg idurar n Arrif :

Iḍaren g waman

Azellif g ujenna,

Tiɣarḍin iriwint

Iri-nnes d azegrar, 

Iɣezdisen qquren

Ifadden d imeɣta,

Udem-nnes di tfuct

Tili ur xaf-s ca.

Amaziɣ d ijj n udrar

Di tmurt-nnes iwta, 

Ur issin amuṭṭi

Ur itteggwed, ur ittider,

Mala issuḍ-d usemmiḍ

Ur zzig-s ittiwi ca,

Itticc-as idmaren-nnes

Ittarra-t mays d-yusa,

Ur ittader, ur ixennes

Ur iddikkwil ɣer deffer.

Iẓẓifen n Umaziɣ zeg inehhimen n wajjaj,

Awalen n Umaziɣ zeg waḍu g ifran :

Smi nni issawal, d tamurt i issawalen !

Ils-nnes ur imsebḍi

Ancucen ur ttnedlifen,

Awal-nnes ifra,

Ur inniḍ, ur yerriẓ,

Itteffeɣ-d zeg idmaren yareqqen s tudert.

S warcti n tidet ittwaggw wawal-nnes, –

S untun n arrimet ttinbiyen wawalen :

Ttarẓigen niɣ ttiẓiḍen, maca ur ttemsisen.

Awalen n Umaziɣ ḍḍuqẓen-d zeg idmrawen

Amacnaw taliwin, amacnaw inessisen, 

Ur llin d areṭṭal

Ur llin d imerwasen,

Usin-d zeg iḍennaṭ, –

Iḍennaṭ i yiggwjen,

Qqimen ttalyen-ṭṭaṛen jer tiziwin d iɣezran,

Jer ifran d izilalen

Jer imula d isummar.

S zig-sen i issiwel Btulimius d ufulay

S zig-sen i ismun Masin irgazen,

S zig-sen i mmenɣen

Tarwa-nnes d wayyawen,

S zig-sen i ukkwer Yugerten itumiyen,

S zig-sen i iberreḥ Ziri  d Yeɣmurasen,

S zig-sen i tiẓẓif Tgellidt n Udrar :

“Mmtem xef tmurt-nwem, mala trim a teddarem!”

S zig-sen i ssiwlen igeldan

Aked ugdud n Imaziɣen, –

Ssilyen s zig-sen tigelditin,

Nnan : NECCIN SSA !

Ffɣen-d zi tmijja n Umɣar Muḥand Ameẓyan

G Wass n Temzyida, s tmulla ttudumen :

Wen ixsen ad idder, iffeɣ – ur xaf-s ca !

Wen ixsen ad immet d amjahed, ibedd-d da !

Ɣer Tsirt n Uɣbal, wami ismun tiqebbal,

S zig-sen i issiwel Mmis n Ɛebd Krim :

“kkrem ay iryazen a tewtem x ucal-nwem !

Ur telli d tudert, tudert s wadda-nsen !”

S zig-sen i isɣuy Muḥa u Ḥemmu  aẓayan :

“kkrem ay imaziɣen, beddem x iḍaren-nwem!

Afransis ira ad yawi Lalla tamurt-nneɣ !” 

S zig-sen i immuḍ izlan-nnes umedyaz,

S zig-sen i turja tḥenjirt aḥenjir, 

Dig-sen i tessgem imma-s mmi-s ar d-imɣer,

Tegga s hellararu di tbambast n tejrest,

Tssekn-as ɣer ujenna itran d tziri :

“sst a mmi, sst a yelli

Baba-m ur da illi !

Iẓwa ajemmaḍ-in,

Ur ssineɣ min d ɣa yawi !”

S zig-sen i tettru temɣart aked tsirt,

G wul n tallest tettru, –

Tettru x uxxam-nnes :

Ay ul-inu a mmi

A wen meḍleɣ nnit,

Kseɣ aryam n wurɣ

Arriɣ din tawaryit,

Kseɣ aryam n wurɣ

Arriɣ din tawaryit !

D nitni d awalen imezwura i zi ssiwleɣ :

S zig-sen i rzuɣ x waman d wɣrum,

Dig-sen i yenndlef yiles-inu g umzwar

Lemdeɣ-ten akd umurdi d ticli d ubeddi,

Tessyem-yi imma x wanya-nsen,

Xaf-sen i tteṭṭṣeɣ, s zig-sen i ttekkreɣ

Jjin ur ɣileɣ nitni d awalen !

Ur xaf-sen sseqsiɣ, ur xaf-sen ssiwleɣ :

Man wenn ittseqsan x ufus-nnes niɣ d ḍaṛ ?!

Am tezwut n tudert

Di arrimet tettali-teṭṭaṛ :

Ur xaf-s bu wawal, maca s zig-s i nedder !

Maziɣ ahya Maziɣ !

Ay amɣar n Udrar !

Swiẓẓiḍeɣ-d ɣar-k : uca-yi-d fus-nnec !

Ittawi-yi wannay, tteggwdeɣ ad uḍiɣ,

Iqḍu-d ɣari wazir, qeḍwen-d imerẓa,

Tfawt texsi xaf-i, iweḍḍer-yi ubrid,

Di tallest steftufeɣ amacnaw aḍerɣal,

Ad rnuɣ ɣer zdat, niɣ ad dewleɣ ɣer deffir ?

Ɣar tfiqqit-nnec ttmurudeɣ d amurdi,

Tteggwdeɣ xaf-s a teɣli, tteggwdeɣ xaf-s a texsi,

Ad fesyeɣ di tallest, ad kseɣ ur ttiliɣ :

S wudm-nnec a Maziɣ i lliɣ, mala lliɣ !

Ṭṭef-d dayi a Maziɣ, ur yi-ttejja ad uḍiɣ !

Susf-yi g uqemmum ataɣ ad ggenfiɣ !

Ad iggenfa yiles

Ur ittɣimi ibḍa !

Ad s zig-s iniɣ awalen ddren, d imiẓiḍen,

A cekk  s zig-sen iniɣ i yinni ur cekk issinen,

Ad asen-iniɣ : Maziɣ idder,

Ur illi wi t ɣa inɣen !

Mala ur t-tettwilim

D kenniw d iḍerɣalen !

Mala ur s-ttslim

Kenniw d iḍerḍuren !  

Timaynutin

Fser-itt