18.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n useggʷas, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg useggʷas n 2004.  

Mehran Karimi Nasseri, i yellan d aḍlib d asertan d Ayrani i yeddren ca n 18 n useggʷas deg uzaggʷez n Roissy-Charles de Gaulle, d netta i das-iwcin axarres i wemssufeɣ Steven Spielberg maḥend ad yegg afilem n « Le Teriminal », yemmut deg wass n ssebt, amec i dd-tenna AFP, zi ca n taliwin deg uzaggʷez s yexf-nnes. Yemmut nurmal deg wass-a n ssebt i yeɛdun di terminal 2F.

Yexleq Mehran aseggas n 1945 di Masjed Soleiman, di Jjihet n Khouzistan deg Yiran, Mehran Karimi Nasseri, ittwassen s yisem n « Sir Alfred »  mani i ttuɣa izeddeɣ di Roissy, deg yeẓẓelmeḍ n Paris, di Nufember 1988, awerni ijjen umuddu d azegrar – d netta irezzu x tyemmat-nnes – i t-iwwin ɣer Lundun, di Berlin d Amsterdam.

Di kul twalat, neṭṭren-dd ipulisen Mehran Karimi Nasseri, minzi tiwriqin-nnes wer llint ca d tinni nitenti. Deg useggʷas n 1999, idwel d aḍlib di Fransa, mamec das-ɛedlen tiwriqin-nnes. Zegga i iɣasṭar merra ttmenyat-nni i yewwḍen ca n 250.000 dular x ufilem i x-as ggin, Mehran Karimi Nassersi, yedwel-dd awerni ca n simanat ɣer uzaggʷez. Ca n luluf n Yuruten ittwafen akid-s.

Di Roissy, idwel nnumen akid-s deg uzggʷez, merra ttemddukulen akid-s, xenni ɛeqben ttasen-dd ɣer-s aṭṭas n ttlibizyunat d arradyawat ifransisen maḥend akid-s ggen imsawalen, qbel ma ad x-as ggen ijjen ufilem. Deg useggʷas n 2004, yirar-it Tom Hanks deg ufilm umi i yeggin isem n Le Terminal i dd-issufuɣen Steven Spielberg. Awerni i ufilem idder deg ijjen taddart di Paris.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt