20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Azalaɣ n imudaren

Yura‑t Anir Maziɣ.

Azalaɣ n imudaren ( s teglinzit : Animal Farm), d ijjen wungal yura-t umari George Orwell, ittwafser deg Uglinzi ass n 17 zi ɣuct 1945, mala teɣrid ungal-a bla ma ad tfehmed asatal-nns, a dak-ittɣil d tanfust n usurar waha, maca nettat d aseɣḍel n min imsaren zdat umi i yeḥkem Stalin. Manaya marra zdat i girra tamḍlant wis 2.

George Orwell, ttuɣa-t yekreh Joseph Stalin d tsertit-nns, yenna x wungal-nnes (Animal Farm) belli yegga-t kuntra i Stalin. Azalaɣ n imudaren ittwasuɣel (tetwarjem) ɣer waṭṭas n yilsawen n ddunit, zeg-sen : tafransist, d taɛrabt. Maɣar lla ca n wass ad t-nɣer s tmaziɣt. Nessitim zeg imariten n Arif i ixeddmen x usuɣel , ad xarsen di manaya.

Azalaɣ n imudaren, yus-dd wis 31 di yuf n tallasin n lqern n 20 ɛlaḥsab taddart n wefsar “Modern Library”, tixḍar-it tesɣunt n “Time” zi yuf n 100 n tallasin i yuran s teglinzit (zi 1923 ar 2005), yerbeḥ tasemɣurt(Prix) n Hugu deg useggʷas n 1996, am mamek yudef di “Great books of the western world” itfessar Britanika.

Azalaɣ n imudaren, yessawal x mamek ca n twalatin tagrawla tessawaḍ ɣer ca n tmeslayin wer ḥlint s lesbab n imeqqranen-nns (tagrawla), teqqarasn i imussuten n wegdud d tsertit i iɣṭṭlen tidiktaturin, ad awin ḥadur wer ttsiren deg ifayuten-nni i ten-yejjin ad snekkren tagrawla-nni x umezwaru.

Animal Farm, a t-tafem di internet s furma n pdf baṭel, s waṭṭas n tutlayin i wenni i yexsen a t-iɣer, ula d wenni i itteɛgizen i teɣri, izemmer a t-iẓer d lfilem, din aṭṭas n pirikulat irarent x min yemsarn deg wungal-a.

Timaynutin

Fser-itt