26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Mellen asinef.. Imaziɣen n Libiya xsen ad ggen ijjen jjihet-nneɣni nnsen

Inna useqqim ameqqran n Imaziɣen n Libiya, tameddit n lḥedd, belli iggur ad qeḍɛen x « istayen » i ɣa yilin x ddustur Alibi s wudem-nnes i yellan luxa. Mamec wekkden ila aqqa-yen x usurif ḥma ad ggen « ijjen jjihet tis rebɛa ». Yus-d usiweḍ n useqqim zegga ggin « ijjen ujemmuɛ n merra tiɣiwanin i yellan adu fus-nnes d igmamen ittwastiyen zi tneddam Timaziɣin yettwaggen di Jadu ». Amec yessiwel usiweḍ n useqqim x « usinef itteggen i tseqqar n Imaziɣen Tidusturyin».

Aseqqim s yixef-nnes yugi x tmufaɣ n wegraw yemsaren di temdint n Lɣerdaqa Tamisriyt. Yerni yenna, ila netta ittweqqar ijjen udustur yettwaru di tmurt bla ma ad ssuḍen di tmeẓẓuɣt zi lberrani. Ittweqqar ijjen udustur ttafen dag-s Ilibiyen isitam-nnsen d inuraẓ-nnsen.  Asinef-a i d-yusin “zi tawmat zi ddin d tmurt”, amec yenna useqqim, yejj-it ḥuma ad yegg ijjen jjihet tis rebɛa, ijjen jjihet n Imaziɣen waha.

Timaynutin

Fser-itt