22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Mayemmi wer nzemmar a neɛdel iḍes?

Tudert sennej i tmurt am nessen, tettemɛawad x 24 n tseɛɛatin. Aɛawed-a marra imudar lemden akid-s ddren: Iɣemmuyen, ibeɛɛac ula d iwdan. Marra iwḍen ɣer ij n arritem, ɣer ij n tseɛɛt tabyulujt, i yeqqaren, melmi d lweqt n yiḍes, melmi d lweqt n ufaqqi. Tiseɛɛet-a teḍḍebbara di arrimet-tekmel. Maca min mamec tettektuk tseɛɛet, d wenni i di tt-idd-teqqim. 

20 ijinen i daneɣ iḍḍebbaran di tseɛɛt-a, ḥekkmen deg-neɣ ma a nili zeg yenni yettfaqan zik, niɣ inni umi itteɛjib ad ɛeḍlen deg yiḍes. Tirezzutin d tiqellaybutin zi massani x yewdan, mlint belli tiseɛɛt-a, d ij arritem n arrimet, wer deg-s iḥekkem walu zi barra. Waxxa ɣa nili adu tmurt bla tfawt, bla tiseɛɛet. Tiseɛɛt-a teggur nnit, xelli ɛad tettemɛawad x kṭar i 24 n tseɛɛatin.  Xelli urid teqqar-aneɣ melmi ɣa nfaq waha, maca teqqar-aneɣ la cḥal n tzemmar i ɣer-neɣ awarni ufaqi.

Iwdan ittfaqan zik, ttilin meḥḍen x ssbaḥ. Nnhar-nsen deg-s qell i 24 n tseɛɛati. 

Iwdan i ɣer tella tieɛɛt tabyulujt teggur cwayt cwayt, ittili nnhar-nsen d azegrar kṭar zi 24 n tseɛɛatin, ttɣiman s llilet tsehharen,

Tfawt n tfukt, tettic-as i arritem nneɣ minzi ɣa yessen ma d ass ma d llilet. Xmi daneɣ tettadef di tiṭṭawin, din imesselqiten i yesxeddamen ahurmun n Yiḍes Melatonin. Maḥend tiseɛɛt nneɣ n daxel d tenni n barra ad mquddant.

Manaya itteqqen-aneɣ aked wemkan i di nella. Minzi akuḍ i  ɣer dd tneqqar tfukt, mkul ma neggur ɣer ccerq, ineqqes. Suya nettaf deg waṭṭas n tmura, iwdan n ccerq, ttfaqan qbel i yewdan n lɣerb (bla tiseɛɛt).

Di lweqt n tessmed ileḥḥem arritem-nneɣ ɣer deffar. Wer ibeddi bu zik, minzi la d tfukt wer dd-tneqqar zik. Waxxa narrigla iḍes, niɣ negga min negga. Tettɣima tseɛɛet tabyulujt d tenni i daneɣ yesseguran.

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt