25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Mayemmi nettagi a nessiwel x tsikswalit s tutlayin-nneɣ?

Tlata n iseggusa zi mani, reẓmeɣ ijjen “sex shop” di Dakar. Xenni bdiɣ znuziɣ dag-s iprudwiten, tticeɣ-asen i yewdan issaɣen mamec ɣa ggen ad ten-sxedmen.

Ass-a ɛerrḍen-ayi-d x utlibizyu mani mma, deg umezwaru iwdan qqimen stranyaw! Mamec ɣa tegg ijjen tḥudrit, d tamɣart, ad tessiwel s tlelli-ya x ufilu nican?

Nec meɣreɣ di Louga, di ẓelmeḍ-uɣelluy n Sinigal, deg ijjen twacunt labas x-as. Di taddart-nneɣ ɛemmer-s ma nessiwel x usikes. Di llisi, tasdawit, maci d nnec i ttuɣa yessawalen x usikes. Ttuɣa ttesliɣ min qqaren waha.

Leqḥen-d iseqsiten wami melkeɣ, nec d wergaz-inu nedwel nettessen tasikswalit-nneɣ merra, zeg umezwaru nebda nettemseqsa x manaya. Xmi wer ttikkʷiḍeɣ ca ɣer urgazem-inu, nessawal x manaya, nettegg tirezzutin x wantirnit. Uca asentel-a yedwel yeṭṭef-ayi.

Xmi ssawaleɣ x tsikswalit, azgen ameqqran s tefransist. Di twuluft (iles n sinigal) ittban-d axmi qqareɣ tifeṭṭiḥin. Mala sxedmeɣ awal n “abeccun” – nec s ixef-inu tettas-ayi-d d lefḍiḥet a t-iniɣ -, iwdan ttɣilen axmi ttekkʷreɣ-ten. Maca di tefransist, ittraḥ yefsus x yiles. Xmi ssawaleɣ s twuluft, sxeddameɣ akniwen (isinunimen), zellyeɣ awal, ccateɣ-d lmeɛna s wawalen waha.

Xelli amenni, ttɣimeɣ nnurẓmeɣ. Xmi i d-tettas ca n tḥudrit wer temlik ca tus-d ad ayi-tɛawed x tɣuniwin tisikswalin-nnes, walli tteḥkameɣ x-as, waxxa di lislam ḥaram manayenni. Netta wer ɣer-s ula d ijjen umi i ɣa tessiwel x manaya; ca n twalatin ttseqsiɣ mani llant tiyemmatin d tweltmatin…

Deg umezruy, nettaf ila d “ɛent-s n tḥenjirt” d nettat islemmaden taḥenjirt qbel ma ad temlek. Teqqar-as mamec i ɣa tyerḍ i wergaz-nnes, tessawal-as x uẓemmi… Maca plizir n temɣart walli wi xas ɣa yessiwlen. Merra awal ittgewwad ɣer plizir n wergaz waha, maca di twalat d icten, mulay-nni, ula d ijjen ma yessiwel-as x mamec izemmer ad as-d-yawi plizir i temɣart-nnes.

“D lislam, plizir s lhimmet-nnes”.

Di lislam aqqa plizir s lhimmet-nnes. Xeddmeɣ aked ca n lefquyat d isinigaliyen i yessawalen x mamec “aḥadi” ɣer-s lhimmet d tameqqrant. Maca aqqa tabrat-nnsen wer tettikkʷiḍ ca ɣer-neɣ! Din ɛad irgazen, ttexsen ad t-ssidfen s uɣil, bla ma ad ggen iḥaditen, d ubeddel n tqemmumin d usudem.

Xmi ttwessiɣ ḥedd, ttweṣṣiɣ s baṭel. Maca iprudwiten i znuziɣ azgen ameqqran tili ɣlan (ca n 20 Euro ɛlaḥal) minzi nessadaf-iten-d zi berra, din aṭṭas n isemsaren. Wer znuziɣ ca iprudwiten i yettsennaɛen di tmurt. Wer ssineɣ ca iprudwitena ma ttweqqaren tazdugi. Maca nec znuziɣ iparatuten i yella qellben-ten iḍbiben n temɣarin d inni n yilem. Min znuziɣ aṭṭas d ijjen marka n tammemt d taḥurrit. Kumasant timɣarin ad fehment, neccin walli nettirar aked uplizir-nneɣ!

Ca n twalatin, ttasent-id ɣer-i timɣarin di lɛumur n yemma. Icten zzag-sent tenna-ayi: “a yelli ḥenna, wer ssineɣ zi melmi wer t-id-wyeɣ! Ma wer ɣer-m bu ca n lḥajet i nec, am ca n jil isebḥen?” “Wah ɣer-i jil-nni min xef tessawaled, maca zemmreɣ a cem ɛawneɣ ḥuma a t-id-ttawyed.”

Timɣarin wer ssinent bu arrimet-nnsent, wer ssinent ca ila plizir-nnsent zemmrent a t-id-awyent s uḥadi n tilest n ubeccun-nnsent. Qqareɣ-asent nican: “Cem, wer tessined bu ixef-nnem, argaz-nnem wer cem-issin ca. Mamec ɣa tegged a tt-id-tawyed?”.

Dinni timɣarin ttsufrant, ula kṭer tinni i yellan d tacniwin (imlek x-asent wergaz.) Ttekksent ttiqqet deg ixef-nnsent. Xmi i ɣer-i d-ttasent, qqareɣ-asent wer kent-yuɣi walu, irgazen-nnkent i yellan d ifɣulen waha. Ttwessiɣ-tent mamec ɣa ggent, zemmrent ad xesrent aṭṭas n ttmenyat x kwarpa n yergazen-nnsent. Tabrat-inu tban; “Raḥ xsar ttmenyat-nnem di mindi ɣa ttawyed tinneɣni kter. Argaz-a wa, a cem-yeḍfer minzi tɛelmed agla-nnem”.

Réam Ka: Lemonde.fr

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt