16.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

Mayemmi neqqar « aqqa-ayi mliḥ » amen wer nelli bu mliḥ ?

Cḥal n twalatin ili tesseqsid inniḍen, mamec tellam? Maca cekk di tidett qaɛ wer dasen(t)-tetterrid lexbar i mamec llan(t), nzemmer a nesseqsa ila aseqsi-nnec day-s tidett anict n tidett i dac-ɣa-inin :  iwa aqqa-ayi mliḥ. Aṭṭas n twalatin, neqqar i yewdan-nniḍen belli aqqa-aneɣ « mliḥ » amen wer nelli bu mliḥ.

Manaya izemmer ad yejj later-nnes deg yewdan i di illa udiprisyu, ad ten-yejj ad acan s tyerzawt minzi wer llin bu mliḥ. Mamec ittejja later-nnes ula deg yewdan i wer yelqif udiprisyu minzi kul tminut ttneqlaben di lḥal i di llan.

Iqqseḥ ad tafed ḥedd iqqim d netta izmummug adu yemxumbal-a d usufrar i x-aneɣ ittekken kul ass, aya ittejjen imezran n bnadem hwan ɣer tmurt, xenni wer ittif min ɣa yegg mɣer ad isbissem waha.

Tiḥramin i dd-yulyent ammen ɛad, d nitenti itteggen aṭṭas azmummeg-a mzewwar jar marra iklussay n wegdud, minzi din ijjen uɛebbeẓ x-asent ixess ad tent-yejj lebda ad ‘ilint mliḥ’, amec i zzag-sent yettraja wegdud.

Amek yenna uprufisur d umerzzu Jason W. « zegga nsala zeg wawal-nneɣ x uzmummeg izewwren, raeɣ ɣer umeddukel-inu, sseqsiɣ-t x mamec yella, yenna-ayi-dd belli « Wer yelli bu mli aṭṭas ! » Xenni rriɣ x-as « Ammu mliḥ, aqqa-c di top lux ! Cek ḥsen zi mamec i cek-ttuɣa, zemmreɣ a x-as cehdeɣ ! » maca yerr-dd xaf-i s ijjen uzmummeg mzewwer mani dayi-inna ila timeslayin aqqa-tent mliḥ.

Min ittejjan imsawalen lebda ttsalan s ijjen uxerriq, d aɛbubbeẓ n wegdud, lebda qqaren « waxxa, ḥsen ad texzred mani ɣa traḥed, minzi ssneɣ ila qa tceɣled ». ddegg-a n wawal nzemmer ad t-neqbel ḥsen zi « zi ssa d usawen wer qqimeɣ ad kid-k ssiwleɣ ».

Maca di tnayen-nni n yewdan i yettmumnan, iqqar llif i tnubyut-nnes « ẓẓuyteɣ-cem », tetterra-dd x-as « ẓẓuyteɣ-cekk ula d nnec ».Tabridt-a ḥsen zi mala tusid-as-dd nican, uca tennid-as « Aqqa sɛeddiɣ ijjen lweqt yecna maca qqaɛ wer cek-dd-fekkreɣ ».

Ma deg yemsawalen  i yettuqiɛen xminni tettegged ixef-nnec aqqa tfehmed uca teqqared « wah, fehmeɣ-am ». Mani wer tzemmred ad as-tinid nican ila : « wer ɣer-i ula d ijjen uxarres x mayen teqqared ammu, minzi ila ttpinsareɣ deg umecli».

Iqqseḥ aṭṭas ad tessḥḍred lebda taynit-nnec, di ca n imumintuten, taynit n bnadem tettɣaba, ittsemma imsawalen maci lebda zemmren ad awḍen ɣer imejjan n imesḥissa, maca qa tzemmred ad txellsed cwayt mala wer yuqiɛ bu ca n wemsfham.

Mala tennid « aqqa ttesliɣ-am/c » d asebḥan, maca wer dag-s walu mala tenɛmed ila qa ila teshid cwayt uca ad tinid « Raja, qa ila shiɣ cwayt, tzemmred ad dd-tɛawded min tennid ? » ḥsen zi mala tesniɛmled s ijjen wemsawaḍ wer yelli.

Ijjen ameknaw Jimmy Kemmel, i dd-isɛeddun iprugramen n ttlibizyu, ixeddem x uɛebbeẓ-a bac ad dd-ijbed ixarriqen, mani qqaren ineɣmasen ca n iseqsan x ca n yewdan di berra, maca iseqsan-nni ttuɣa sswejden-ten qbel.

Ameknaw n manaya, xminni ttseqsan midden x lxezrat-nnsen x wemsawal asertan di llilet i yeɛdan, maca di tidett, ttuɣa qqaɛ wer din ttuɣi bu ca n wemsawal d asertan, xelli amenni iwdan ad ssiwlen ad inin « lmurecce-inu ttuɣa-t kalm » niɣ « issiwel x waṭṭas n tmeslayin tisebanin »  niɣ « wennien ila iddiqq minzi wer yufi min xef dd ɣa yerr ».

Deg uɣawas n Lie Witness News Kimmel ittseqsa midden x ca n inhezziten n tmurt ttuɣa wer llin, rrin-dd x-as “wah, uciɣ akid-s” niɣ ittseqsa-ten x ca n grupput n musika icerken deg ufistibal n Kwatcilla.

Iseqsan ttuɣa-ten ameknaw « Min dac-dd-ibanen di Slow Mo d J.A Klinxes niɣ Opissty Apedimic » xenni iwdan tterran-dd x-as d niteni zmummgen ijjen uzmummeg mzewwer x ddegg-a n beṭṭu i wer yellin, Kimmel iqqar « fci ckel umi ddegg-a qaɛ wer yelli ».

Aqqa min ttuɣa qqaren ca n yewdan x useqsi-nnes « Wah, tteɛjib-ayi mamec ttɣennjen » niɣ « Filpes, wah, qa ttuɣa lebda ttesliɣ-asen di arradyu umi ila lliɣ di kanada ».

Aprisyu itteggen manaya, minzi mala ca n ijjen inna « lla, ɛemmers ma sliɣ-asen » ataf ɛemmers ad dd-banen di ttlibizyu.

Amaḍal-nneɣ iɛerren bnadem ad ibedd zzat i macina n usewwer, ijebbed-dd zi bnadem azmummeg nni mzewwer i ɣer-sen illan, di tudert-nneɣ tanamunt d tɣuniwin tzemmred ad temmled ijjen wudem-nneɣni bla wudem-nni ɣer-k illan, maca merra manaya din awern-as ijjen ttaman, ixess-ak lebda ad teqqimed tessawaled nican, tullɣed, minzi manaya i c-ɣa-yejjen ɣer tuddikliwin ibnan x sseḥ.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt