20.1 C
Nador
Lexmis 20 Yunyu 2024

Mayemmi dewlent tiɛejjuja aṭṭas di Arrif?

Msarent aṭṭas n tḥaryaḍin min ked dd-tettas aṭṭas n tɛejjajt deg useggʷas-a di Arrif. Manaya ila wer kid-s nnumen ca Irifiyen.

Maca, mayemmi dewlent tiɛejjuja-ya s waṭṭas ?

Tamrarut tamezwarut, aya yeqqen ɣer ubeddel n uklima i yellan deg iseggusa i yeɛdan, nettaf-it deg umaḍal amen yekmel, uca Arrif wer zzag-s yenjim ca.

Abeddel n ukima, ittban-d wami immerni leḥmu s 1.5 deg useggʷas-a. Ɛawed, wami din lazaɣ d wenẓar i idewlen ittenqis cḥal mma neggur ɣer zzat.

Ijjen ameknaw Muḥemmed Saɛid Qerruq, aselmad di tesdawit n Ḥassan II, iqqar : “isemmiḍen dewlen, zegga ttyarita, jehden kṭer deg umaḍal amen yekmel maci ḥa di Lmuɣrib waha”.

Yeqqar ɛawed uselmad-a n uklimatuluji “asemmiḍ, ittnhezza s waṭṭas deg imukan mani wer telli tuffet umi anẓar d aneqsi s uya i yellant tiḥeryaḍin n tɛejjajt di ccerq d yeffus-nnes d izegnan-nniḍen n tmurt, minzi din aṭṭas n iseggusa n lazaɣ i yemseḍfaren”.

Abyas azegza” izemmer ad ifekk amxumbel-a?

Aṭṭas n imerzuten d yenni i itterran taynit i tikulujit qqaren belli ixess ad yettwaẓẓu ijjen webyas d azegza s tcejjura deg wadday n ccerq. aya maḥend ad issenqes zi jjehd n tɛejjuja-ya i yettemḥeryaḍen.

Xelli ttwalan aṭṭas n yewdan, ila aḥezzam-nni azegza izemmar a ɣer-s yili aṭṭas n nnfeɛ, maca qqaren belli weḥḥed-s wer ittfekki di walu, minzi tiḥeryaḍin ca n twalatin ttmuttuyent zi tmenẓawt ɣer tenniḍen.

Ijjen ameknaw Muḥemmed Benɛeṭṭa yettwala ila tayerza i ittegg bnadem i waṭṭas n tmura yejja taḥeryaḍin-a ad ilint s waṭṭas. Minzi ifellaḥen ttekksen ari d izri zi tmura, x uyenni wer yeqqim wi ɣa iḥebbsen ijdi-nni i d-ittmunen aked tḥeryaḍt.

Min teɛna tuɛeffna n tḥeryaḍin?

Ttarunt-id tiḥeryaḍin aṭṭas n txessura, dag-s i yettilint aṭṭas n laksayeḍ, minzi iciffuren tili wer ttwilin ca mliḥ abrid. Ɛawed, iḥemmasen d tḥuna d tsebbabt tettbedda. Bla ma nettu min tettegg d imxumbal i seḥḥet n bnadem, ula kṭer x tarut d tiṭṭawin.

Banku amaḍlan, yettwala ila tiɛejjuja i d-ittekken zi seḥḥra tameqqrant tettejja awern-as aberru n txessura, manayenni ittakkʷaḍ ar imelyunen n ddular.

Amek yettwassen ila xmi i d-tettnekkara ca n icten, tkessi-d akid-s ca n tnayen n melyar ṭun n icalen d yejdi kul aseggʷas di leɛwin.

S manaya i tegga ONU ijjen tyemmunt d tamaḍlant i zi tḍeffat afinumin-a i yettraḥen ittmernay melmi tehrura tuzzegzewt n tmurt, ittɛeqqab cal yeḍɛec kter.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt