25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Ma s tidett ttekksen x ca n imeɣnaj n Arrif deg ifistivalen?

Ila yezwar-aneɣ nura di “Tifray” x ẓẓeyyar ittemsaren x tseḍma n Agraf, wami din ijjen ubelleɛ zzat i tseḍma-ya ɣer ifistivalen i yettemsaren di Arrif.

Din wi yennan ila manaya ad yili yeqqen ɣer wecrak n tseḍma-ya ɣer Lḥirak n Arrif i ttuɣa iḍḍuqqẓen di 28 Ktuber 2016.

Mayen yejjin, amek i nenna, aṭṭas n tseḍmiwin, ad rzunt x tebridin-nniḍen ɣer berra i tmurt ḥuma ad msawaḍent aked wegdud i tent-ittexsen.

Ad nerni ɣer manaya min d-tura tnaẓurt tarifit Silya Ziyani x Facebook-ines wami i tenna: “ila zi lebda ttexseɣ iger n tẓuri […] la zzat i lḥirak niɣ awern-as […] ula d ijjen ḥajet ma tzemmer ad ayi-tesbedd x webrid-inu waxxa din ijjen ẓẓeyyar d asistimatik x min tteggeɣ”.

Terni tenna, amen tettwekked min d-tenna sennej “ixḍareɣ abrid n uɣennij Arifi, ḥuma ad seddreɣ agla-ya, s waṭṭas n uɛeffer, wer sɣeṭṭleɣ fus waxxa ttekksen xafi.. Zeg waṭṭas n ifistivalen ɣir s minzi ila lliɣ akked tarwa n wegdud-nneɣ, d tameɣnast deg ussan n lḥirak, wer fekkreɣ qaɛ deg wetlaɛ maca ila xeddmeɣ kul ass ḥuma ad ugureɣ ɣer zzat, da gi Arrif aked nnhel-nneɣ d leḥbab-nneɣ”.

Min irennin ccek deg yiger-a; aṭṭas n imeɣnas i ttuɣa yellan di Lḥirak n Arrif kksen x-asen adaf ɣer lxedmet min yejjin ijjen uzgen d ameqqran zzag-sen ad ḍefren abrid n weltaɛ zi tmurt n Arrif.

Mayen tenna Silya x tafart-nnes n Facebook

Timaynutin

Fser-itt