33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Ma s tidett afistibal n sini di Nnaḍur, iɣeṭṭel zeg inaẓuren Irifiyen ?

Deg ussan-a imeggura innurẓem ufistibal n sini d twengimt icerken di Nnaḍur (FICMEC Nador).

D amsagar i x-as d-ismunen ca n inaẓuren d Imeɣrabiyen, iwwi-d ɛawed ca n ifilmen i ɣa isseɛda aseggas-a.

Di beddu-nnes, am kul aseggʷas, aṭṭas n inaẓuren Irifiyen wer dasen-iɛjib bu lḥal x usinef i dasen-ittegg ufistibal-a wa. Qqaren ila afistibal-a « wer dasen-itterri bu taynit, waxxa netta ittwagg di Nnaḍur ».

Mamec qqaren ila « ixess ad iwwec addur d amezwaru i inaẓuren n Arrif. Mamec ɛawed i ɣa issreɣ tifawin x lexdayem i itteggen kul aseggas ».

Aseggʷas-a temsar ij n ḥajet ca n ddegg, ij n ufilem d aquḍaḍ qqaren-as « aɣennij n ddnub », issufeɣ-t-id Xalid Meɛdur, irar dag-s Mimun Zanun, Siliya Ziyani d Muniya Meẓyani. Artistat-a d umessufeɣ-a i ixedmen x lxedmet-a ttuɣa wer ḥḍiren s merra idsen di lweqt mani afilem-nnsen ila iɛedda deg ufistibal.

Kṭer zi manaya, ila wer ssinen ila afilem-nnsen ad yeɛda beɛda deg ufistibal. Min ijjin artistat-a qqimen reẓmen aqemmum. Meɛdur, i yellan d amessufeɣ n ufilem-a aquḍaḍ yemsawaḍ aked tmessugurt n ufistibal-a, maca walu, la d ijjen ma irra-as-d lexbar. Amek d-iwwi lexbar-a Buzeggu Muḥemmed x lḥiḍ-nnes x Facebook.

Munya Meẓyani, i icercen deg ufilem-a tenna : « Ttaciɣ s tfeqqeḥt, axmi wer x-aneɣ ḥessben qqaɛ, ssanafen-aneɣ kul nhar, ḥemdeɣ Rebbi minzi telɛeɣ ɣer ijjen tmurt-nniḍen mani ɣa aciɣ ila nec d bnadem ».

Ch.A i yellan d ijten zi tinni i yeḍfaren tɣawsa-ya, tura-d « Tmaziɣt teqqim d zzwaq waha! aḥeqqa ma zeɛma qqa nesseḥḍar-itt, war day-wem ittɣimi bu lḥal »  

Inniḍen nnan-d belli afistibal-a wer ittic bu lhimmet i tarwa n Nnaḍur, iksi zi sini ḥa yisem waha.

Afistibal-a n sini, i yettuqiɛen kul char n Nwanbir zeg useggas, ittili di Nnaḍur, tamedint-a i di wer telli ula d axxam n sini ar nhar-a.

Timaynutin

Fser-itt