26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Lxezrat deg wungal : « Imeṭṭawen n tayri » n tmarit : Samira LMERRAQI

Samira LMERRAQI, niɣ mamek tettwassen deg yiger n tsekla Tamaziɣt, Samira yelli-s n idurar n Arif. Awarni 21 n iseggʷusa zeg wami dd-tessufeɣ ungal-nnes amezwaru « Taslit n weẓru » (2001), 21 n iseggʷusa nettat deg useɣdi, wer dd-temmarni s ca n wedlis ɣer tsedlist Tamaziɣt, al ami d aseggʷas (2022), tarzef-dd s wungal-a amaynu « Imeṭṭawen n tayri ».

Wi dinni d tamɣart, d tamarit n wungal, di tsekla Tamaziɣt Tarifiyt, bla nettat? qeε iseggʷusa-ya wer d teswiẓẓeḍ ula d ijt ɣer wanaw-a! awarni qeε iseggʷusa-ya d nettat i dd-immarnin twalat-nneɣni, d nettat i dinni d tamezwarut, d nettat i dinni ɛad d tameggarut. Manaya d taxessart d tameqqrant i tsekla d tira n Tmaziɣt. Maca umi dd-teɛqeb awarni wanict uya n wakud, tewca-s tcuni i tsekla, amen tewca azal ula i yixef-nnes.

Anict uya n useɣdi, d tdewla-ya i d tegga tmarit-nneɣ, yexs ad yini aqqa tamɣart d tamesneflult, waxxa tessɣed, wer teswizi di tsekla x uɣezdis n wargaz. Yexs ad yini ɛawed aqqa dinni abarru n temɣarin ttarint, deg wanaw-a, d wanawen-nneɣni, maca sseɣdent s tɛenkraf tent-ikerfen.

Tedwel-dd Samira LMERRAQI s tira-nnes amen ttuɣa tent-nessen. Wer deg-sent ibeddel walu, tira-nni yulmen s usefru, tira-nni yerbun abarru n tewlafin d itemrusan tawlaft x tewlaft, abarru n tewlafin yembun s tummedyezt, amen ɣer-s nettaf ula d timeɣruḍin, tameɣruḍt teḍfar tenneḍni, wer tejji ansa wer deg-s telli zi arramet n wungal. D manaya i zi tettemsebḍa Samira x imariten-nneḍni, tettari s usefru, walli drust waha, zi ɣa tessenta al ɣa tenfarar. S uya, nzemmar a nini aqqa Samira yellis n idurar n Arif ɣer-s tmamekt-nnes di tira weḥḥdes, nzemmar a nini d tazlawit, waxxa nettat tettini- (teqqar-)aneɣ illa  ɛemmars wer turi asefru.

Min nzemmar a nini x tira n tmarit? ma d ungal? ma d tanfust d tazegrart? niɣ d ungal yulem s usefru? niɣ walli la d ungal, la d tanfust? niɣ a xaf-s nini d taqessist d tazegrart? amecnaw taqessist n Ḥmed ZZEYYANI « Ɛellal » (1986). Ɣir tira n tmarit zzuggartent ujar. D yina d iseqsan i xef ixess ad yerr umeɣri amerzu, aseklan, anezɣan…

«Imeṭṭawen n tayri » yusa-dd ad ikemmel x wungal amezwaru « Taslit n weẓru ». Minzi mala tuɣa amezwaru issmel-aneɣ-dd tidet-nneɣ aked uḥewwas, wiss sin (tnayen) yusa-dd a daneɣ-issmel min dd-yejja uḥewwas-nni awarn-as, bla ma a dd-iban di tira, bla a t-idd-tidar tmarit nican, tidar-it-idd s warusrid, aqqa-t din innuffar. Netta d axenzir-nni izedɣen acal-nneɣ d tazeddiɣt, axenzir-nni i zeg-neɣ yiwyen abarru, ɛad aqqa-t zeg-neɣ ittawi! 

Tayri d tasɣart d tameqqrant deg wungal, maca tayri-ya d imeṭṭawen, d beṭṭu-nni idd-yejja ujemmaḍ, ajemmaḍ i deg-neɣ yenɣin aṭṭas n tmeslayin wer tent-nettwili, ajemmaḍ i nettɣil neccin d tudart, netta inɣa-tt deg-neɣ, ajemmaḍ i di nettarja tilelli, netta deg-s tissumɣa, minzi wer dinni bu tlelli bla ten-yellan di tmurt tanicant n wefgan, mala tammurt-a s izerfan-nnes. Ajemmaḍ daneɣ-yebḍan x weḥsin n tmurt nneɣ d wi yellan-nneɣ… manaya ad t-tafem deg ugensu n wungal. 

Tiɣri ula d nettat d ijt n tɣawsa deg wungal-a, tiɣri i yejjin tifeqqaɛ deg imarawen-nneɣ, uca teqqim degsen d imezran, dewlen ssnen azal-nnes min teɛna, smigilen zeg-s tarwa-nsen. Nettaf-itt ula d nettat beṭṭant-aneɣ x-as aṭṭas n tɛenkraf; tawuri, aṭṭan, ẓẓleḍ… zeg-sent ula d ajemmaḍ-nni idd-nidar sennej. 

Amen da nettaf ɛawed aɛraq, aɛraq di tɣarruba i ywardan buḥbel n waṭṭas n irifiyyen i tisi n yilel, manaya yella zzman, aqqa-t ɛad yella al ass-a. Irifiyyen waxxa ttwalan ilel yerẓem-dd ɣarsen ajeqmim, ttazzlen ɣer-s, wer t-tteggʷden, s min dinni ddaren.

Deg umeggar, nzemmar a nini aqqa tamarit Samira d tazlawit, tettari s min das ittḥadan taycitin-nnes, tettagem d tira-nnes zi tilawt, zi ca yella d tidet, zi ca teddar-it, teẓra -t… wer lli tettagem-dd tira zi ca wer yelli. Tettagem-itent-idd zi twennaḍt-nnes, zi Arif; mani nettaf tettidar: Aɣbar, Tazaɣin… d yemxumbal n irifiyyen.

Halim El Madani  05 – 11 – 2022

Timaynutin

Fser-itt