27.1 C
Nador
Lḥed 16 Yunyu 2024

“Llqeb n Bu Lḥaḍara” zeg udlis n : “Zi taɣzuyt ɣar Villa Sanjurjo”.

Asuɣel ɣer Tmaziɣt : El Morabet Abdelilah

Zi taɣzuyt ɣar Villa Sanjurjo: Udmawen d inagan n temdint n Mass Ɛabdelḥamid Rrayes.

Llqeb n Bu Lḥaḍara

“… ad yili ɣir ijjen umeddukel ttlaɣan-as “AL-INSAN” d netta i dayi-iggin lleqeb n BU LḤAḌARA, uca izzuzzar jar imeddukal imaḥḍaren, dewleɣ ttwassneɣ zag-s ktar zeg isem-inu, “AL-INSAN ” iḍelq-it xafi, laḥeqqac tiggʷdi- inu spisyal di tɣuri d tudert, am :

Imeddukal-inu marra ttkemman, necc lla, maca zellgeɣ-asen igarruten.

Lebda aqqa-ayi deg iseqsiyen d ufesser i waṭṭas n isental, tussna, falsafa d tsekla.

Tuɣa-ayi ttwaẓlayeɣ (spécialist) deg ucceddi n kurbaṭat (cravates), fsuseɣ, ccḍareɣ…

Aṭṭas n imaḥḍaren ttettaren zag-i ad asen-tt-qqneɣ x yiri…

Ict twalat tuɣa-ayi di tḥanut taspanyut, xseɣ ad sɣeɣ ca n leḥwayj, msagareɣ dinni aked rebɛa n Ispunya fqiqqsen deg ucceddi n kurbaṭat, walu, ur zemmaren… nniɣ-asen: « ucem-ayi-d, ad awem-ɛedleɣ acceddi »

Xezzaren deg wayawya s usfixex…

Issiɣ-ayi-t-id ijjen zag-sen, deg umcan ɛedleɣ-tt… uca wtin-ayi tacarrift .

Rni x manawya, necc ttuɣa itteɛjib-ayi ad yerḍeɣ mliḥ d tazdugi n warruḏ.

Mamec ma yella lḥal, ttuɣa ussan n Lmeɛhed Ddini, ussan sebḥen, cnan di temdint n VILLA SANJURJO (AL-HOCEIMA) ufiɣ-t d ict tudimt n tussna d uxarres di tudert, dinni i lemdeɣ tilelli, ktar axmi ttmuniɣ aked imeḥḍaren imɣaren xaf-i, uca ufiɣ ixf-inu di lwesṭ n iɣuyyan n waydud…”

Ttwaksen-d zi tudemt 394 n udlis : AL-HOCEIMA

ZI TAƔZUYT ƔAR VILLA SANJURJO.

Udmawen d inagan n tamdint.

Mass Abdelhamid RAÏS.

Timaynutin

Fser-itt