19.1 C
Nador
Jjemɛa 12 Yebril 2024

Lerifain ittɛezza twacunt n “Azɣay”

Iwweḍ-aneɣ-d lexbar n tmettant n umeɣnas Amaziɣ tawmat Saɛid Azɣay i yettwassnen s yisem n “Buɛli n Sswani”. Igellin ila yella d ameɣnas n Tmaziɣt deg umussu adelsan Amaziɣ, raq n Wejda. Mamec ttuɣa iḥeṭṭer deg waṭṭas n imseksiten ittwaggen x Tmaziɣt. Bla ma a nettu ila netta ɛawed d uma-s n unaẓur “Muḥa Afriwen”.

Nettetter-as i twacunt n Azɣay d umeddukel-nneɣ Muḥa Afriwen ssbar, ad isseres rebbi ixsan n Saɛid di jennet.

Neccin i Rebbi, d ɣer-s i ɣa-nedwel.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt