33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

La flama del Cangó niɣ asfeḍ n tmessi takatalant.

Amaknaw qqaɛ ayduden imiditirraniyyen, Katalunya tetteg tafaska n tɛanṣart kul 23 zi yunyu ɛla ḥasab akalindar agriguri.

Maca gi Katalunya, ass n tɛanṣart d ijj n wass d ameqqran. Ɛlayen ataf zeg ussan imeɣren qqaɛ x yenneɣni. Aydud akatalan ittɛayan ar wass n tɛanṣart s wul d ixsan. Ittɛayan ar tmessi, ittɛayan ar waman, iitɛayan ar tmunt ag leḥbab d uqessar ɣer tfawt n tziri gi llilet ittwaḥsaben d llilet tameqqarnt qqaɛ deg useggʷas. Asewjed i tɛanṣart ittsenta ussan qbel s umtawi x min ɣa ggen, may ɣa munen, min ɣa ccen, atg.

Din ijjt n tmesmunt aṭṭaṣ zggʷami teksi amnus n tutlayt d tdelsa takatalant, qqaren-as “Òmnium Cultural“, aṭṭas zeg wami i das-tuca i tɛanṣart ijj n wazal nneɣni d ijj n usexdem nneɣni. Axezzar n tmesmunt-a ar Katalunya lebda iẓẓeggʷa igmiren n Katalynya n yiḍa, ar tmura tikatalinin, mani ssawalen iwdan takatalant, waxxa sadu ismawen nneɣni; Falinsya, Andurra, Katalunya tafransist, Sardinya, Tigzirin Tibaliyarin. Amnus-ines tutlayt d tdelsa takatalant ad qqiment ddrent gi tmura-ya marra, amuk ɣa qqimen ddren leɛwayed-ines idqimen, amaknaw Tɛanṣart ittwasemman s San Jwan (tafaska izwaren tamasiḥit maca tus-idd tmasiḥit tḥewwes-as isem).

Min ɣa tegg tmesmunt-a i tɛansart?

Adrar n Ukanigu i dd-yusin gi Katalunya tafransist, netta d adrar issenɛaten ar tmagit takatalant. G Udrar-a wa i fekkren (aṭṭas zeggʷami) ad sserɣen tafeggirt tamezgarut n tɛansart. Ssin i dd ɣa awin marra ibilajen d tneddam n tmura tikatalanin asfeḍ n tfeggirin- nsen. Maci kulci tteggen-tt, maca azgen ameqqarn, ttsekkan ass n 23 zi yunyun ijjt n tkemmict n yewdan ttraḥen s uḍar-nsen niɣ s tnuci, ad dd ccaren timessi zeg udrar n Ukanigu am wi ittagmen aman zi tala. Gguren ag tuffut, tawḍen-dd tameddit.

Adrar n ukanigu

Deg usarrag n ubliaj niɣ tamdint, zdat i lbaladiyya, ḥuma ad ɣer-s yili wazal d unṣib ar umugger-nni, ttarezzfent-idd tmesmunin ḥuma ad ksint tasɣart-nsent zi tmessi. X umezgaru qqaren amanifist may ssawalen x imunas mig tettidir tutlayt d tdelsa takatalant d imunas nneɣni, ttettren ktar n tseqqar d wafra d teɣdemt i umaḍal. Zi  sin d tsawent, kul tamesmunt tettawi asfeḍ-ines n tmessi ar lḥuma-ines may ssruɣan tifeggirin-nsen, may tettsenta tfaska tameqqrant n tɛanṣart. Din timesmunin ur ɣer-sent may ɣa ssarɣent tifeggirin, maca xelli ammen kessint asfeḍ-nni, ttsewwarent zeg-s, fessrent tiwlafin gi wantirnit, ssexsayent timssin-nni din, niɣ ggurent zeg-s ar yilel, mani ssruɣant tifeggirin d timeẓẓyanin ttmunen x-sent.

Kul tamesmunt tessfuglay s tɛanṣart muk txes. Din s umedya wi itteggen ccḍiḥ n tɛansart (ɣer-s iwdan-ines i t-issewjaden) niɣ tabirfurmunst n tɛanṣart. Ad dd-iydareɣ s umedya, tafugla n ijj n zzenqet qqarn-as San Jwan. Zi d ɣa awin asfeḍ n Kanigu, ttmunsiwen gi zzenqet. Imeẓyanen ssewjaden lefnar n lkiɣed ssruɣa g-s ticumɛatin, imeqqranen kessin lefnayer n wuzzal terɣa g-sent tmessi-nni s ixef-ines, ayt d suyt tamesmunt ksin isefḍawen deg ifassen. Ar 11:30 tbedda tiwsi ar tfeggirt. Ijjt n tseḍma n temɣarin qqaren-as Tiseḥḥarin, ttraḥent zdat, s ccḍiḥ d uẓawan, ttedfaren-tent iwdan. Ar ɣa awḍent ar usarrag may swejden taffa n ikeccuḍin tuca i ujenna, mig ɣa sserɣen tafeggirt. Ttɣiman ceṭṭḥen ccaten deg iṭamṭamen ar dd ga taweḍ 12 n llilet. Luxennit ad sserɣent tseḥḥarin-nni timessi gi taffa-nni. Ttwasemman-tt s tseḥḥarin, mizi gi zzman alemmas, ila ssekmaḍen qqaɛ timɣarin min ɣer tella ci n tussna, ḥessben-tent d tiseḥḥarin. Iḍa d tiseḥḥarin i issruɣan timessi.

Iwdan ssemɣaran s ficta-ya s usekmeḍ

Amaknaw necnin ila deg Arrif, timessi n tɛansart tssekmaḍ marra min ur iknin: axiyyeq, lekruhiyyet, amenɣi, tusmin, atg. Xmi teddeɛdid tmessi n tfeggirt-nni tameqqrant, ttnuquren as 7 n twalatin, s llɣa d uɣennej. Ttsiyyaben g-s ci n tmeslayt nwan ad g-s siyyben min ur iknin, ad ikmeḍ ad yaggʷej tudert-nsen. Ttawin-dd ula d ci n txuncay yuri deg-sent s umedya: girra, kullunialism, afraz, … tterran ɣer-sent gi tfeggirt.

Amakanw necnin ila deg Arif, xmi tettmẓi tmessi, neṭṭwen, neddun aceɛɛal, tteggen careḥ melleḥ.

Timaynutin

A.Aouattah
A.Aouattah
Asmaa Aouattah

Fser-itt