33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Lɣelbzuri, issufeɣ-d ijjen udlis x lḥirak n Arrif

Adlis n Lɣelbzuri

Deg ussan-a yeɛdan, issufeɣ-d Muḥemmed Lɣelbzuri. Aselmad n izerfan di tesdawit n Nnaḍur. Ijjen udlis d amaynu x Lḥirak n Arrif. Adlis-a i yura s Teɛrabt, igga-as i wezwel: “Ddewla d usugur n lḥirak n Arrif”.

Lɣelbzuri, yenna belli adlis yewwi-as rebɛa iseggusa n lxedmet. Tuɣa irezzu ad dag-s ibedd ɣer waṭṭas n temxumbal, zzag-sent: Mayemmi i yekker lḥirak di Arrif? Yinaw-nnes. Tanettit n Lḥirak d min xef ittbedda lḥirak. Uca issufeɣ-as-d adlis-a ig ittakkʷaḍen ar 437 n tefray. Lɣelbzuri, yerni yenna: “umi drus n trezzutin ittwaggen x Lḥirak, ggiɣ imsawalen aked waṭṭas n imeɣnas n Lḥirak d lwacunat n inecraf. Akid-sen ula d ibuɣawen…”

Timaynutin

Fser-itt