25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Lɛahed Uɛerwi. Tabrat n llayhennik yura-tt yijj uɛeskri d Aseppanyu

Tabrat-a ufin-tt aseggʷas n 2012 zzat i lqecla i umi dd-nnḍen yemjahden irifiyen aseggʷas n 1921. Ufin imerzuten ijjen rrimet n yijjen uɛeskri d aseppanyu, ufin akid-s tabrat-a i iturjem umerzu Ḥamid Keɛwas ɣer taɛrabt, zi taɛrabt, rriɣ-tt-dd necc ɣer tmaziɣt n Arif.

Ha min teqqar tebrat:

Ɛemmers wer xarrseɣ ad ariɣ tabrat-a, Min dayi-yejjin a tt-ariɣ; d min x-aneɣ ittekken ammu deg wussan-a. Ɛdun wussan neccin aqqa-neɣ ɛad neṭṭef acbar di teɛrurt n Uɛerwi. Aman d macca ɛlayen wer ɣer-neɣ walu. Bdan Murus (Irifiyen) ttqerrben-dd ɣer-neɣ, ccaten-dd s uqerṭas. Kul ass ttmettan zeg-neɣ iɛeskriyen, x ufus n yeɛdawen, niɣ s leḥmu. Wer ɣer-neɣ bu ddwa, wer yelli wi daneɣ ɣa idawan.

Qqaren aqa xiniral Berenguer yewca awal i Navarro bac a das-dd-yesqad tamɛawant zi Mrič, Maca wer da bu ttebcayar n temɛawant n ca. Irgazen da wer llin di ca, merra kɛan. Din wi yeqqaren belli ad yili wemsawal bac a nessili ifassen, a nesmeḥ deg wazzerg-a. Maca wer nessin ca aṭtas x manaya, wer ibin walu x min ɣa yemsaren. Tekka x-aneɣ d taberkant deg wemseksi-ya aɛeffan, maca walli qeɛ am min x-aneɣ ittekken lexxu di teɛrurt n Uɛerwi. Ɛad wer tessinem mamek i tteggen Murus, Tenɣa-yi tiggʷdi s uxarres di min izemmaren ad yemsar, Aqqa-neɣ deg ufus-nsen, wer ssineɣ ma nzemmar a neṭṭef acbar kter arendad i usugi i x-aneɣ dd-tteggen.

Da mani i nella, nettegg tizemmar bac a negg ul deg wayawya, nettxarres ɛawed, ass awarn i wenneɣni, deg wawal n ixiniralen xmi i daneɣ-ssawalen x min yeɛna bac ad tilid d aɛsekri d aseppanyu. Maca walli min x-aneɣ ittfajan cwayt, illa tuddukla i daneɣ-yesmunen deg wakud-a amerẓag.

Ad iniɣ min yellan, wer ssineɣ mayemmi i dam-dd-ttɛawadeɣ merra manaya. Ttwaliɣ belli manaya ttekkseɣ zeg-s x wul-inu bac ad fewwjeɣ cwayt x yexf-inu s tewriqt-a waha. Wer xseɣ bu ad snuffreɣ lebɛaḍ n iseṭṭiren zi tebrat-a, minzi tabrat-a i cem a tsa-inu, a tamment n wul-inu. A tudert-inu, a tenni i yeẓẓuyet wul-inu. A titrit i dayi yemmalen abrid s waẓẓri-nnes di llyali yessullsen. Necc, d cem weḥhḍ-m i umi ddreɣ, Ittfaja wul-inu xmi i ttfekkreɣ belli a cem ẓreɣ di min yudsen, a dam-derrɛeɣ, a m-ggeɣ taqemmunt, uca a cem-awyeɣ di min yudsen. D rebbi i iregben x mecḥal i cem-ttexseɣ.. Ttexseɣ-cem aṭṭas.

Ɛad wer ttuɣ umi i cem ẓriɣ i twalat tamezwarut s tebluzt-nni taḥmaymit, d ucewwaf-nnem aberkan i imunen am kuku (cocos). D tiṭṭawin-nnem tirbiɛin i izemmren ad sḍerɣlent kter zi tfukt-a tafriqant , i izemren ad rrent ca n wergaz mamek ma yella, am lesnam n tmellaḥt, ɣir s yijjen lxezrat zeg-m waha. wer ttuɣ ɛawed umi i dd-tdewled zi ssuq, teksid-dd ijjen tsullet teggid-dd deg-s iselman, necc ttuɣa senndeɣ x lḥiḍ n taddart-nneɣ i iwalan abrid. Qqimeɣ reẓmeɣ aqemmum deg waẓẓri i deg-m. Umi i xaf-i dd-teɛdud, qqimeɣ neṭṭreɣ-am-dd ca n tawalin, necc ttɣileɣ wer dayi-dd-terrid taynit, Minzi tennumed neṭṭren-am-dd yergazen-nniḍen awalen d imiẓiḍen. Maca cem tenqelbed-dd s wudem-nnem asebḥan, teggid-dd deg-i ijjen lxezrat tessur aked wesfirnen. Ttuɣa-t d ijjen useyyeḍ yegga deg-s rebbi lbaraka. Ttreɣ zeg-m a cem-seɛɛfeɣ deg webrid ɣer taddart, bac a kid-m ssiwleɣ deg webrid. wer tugid ca.

Zi lexdenni neccin nmun, wer nemsebḍi. Wer nniɣ alami sqenɛeɣ baba-m bac a xaf-i yeqbel. Mamec tessned, necc wer ssiliyeɣ ifassen deɣya. Ɛad iḍaren-inu tterjijin xmi i dd-ttfekkreɣ taqemmunt tamezwarut i dam-ggiɣ ɣer tewwurt n xalti-m. Lexdenni, ukiɣ belli dduneyt i daneɣ dd-yennḍen tbedd.

Ɣer uneggar, din aṭṭas n min zemmreɣ a dam-dd-ɛawdeɣ… Ssneɣ ila ad yettwarcem wesfirnen d ameqqran x tancucin-nnem amen teqqared tabrat-a. Xseɣ a dam-iniɣ belli iseṭṭiren-a i di x-am ssiwleɣ, ssettun-ayi cwayt di min xaf-i ittekken da. Ad teqqimed lebda d cem d ddwa i yesgenfan merra lehlakat-inu. Tessned illa di beddu n tebrat-a, nniɣ-am belli wer xarrseɣ ca bac a tt-ariɣ. Wa d llayhennik a tsa-inu. Mala teṭṭfed tabrat-a, ssen illa necc wer qqimeɣ ca lliɣ.

Wer xseɣ bu ad iliɣ n yexf-inu, s uya ttettreɣ zeg-m bac wer tḥezzned ca x lmewt-inu. wer xaf-i ttxeyyaq ca. Di min yudsen, xseɣ ad tɛeqbed ad teddred tudert-nnem axmi ca wer yewqiɛ. wer xaf-i ttecniḍ, minzi necc a kid-m iliɣ di merra isuraf n tudert-nnem. Ssitimeɣ ad teddred di lehna, ad tawḍed ɣer merra min tessitimed d min tetturjid. Necc tirja-inu kemmleɣ-tent zeggami i dayi-tejjid a cem-xseɣ. Xseɣ-cem ad tessned aqa ixarrisen-inu ineggura ad ilin i cem. A cem-xseɣ i lebda. A deg-m thelliɣ mani ma ɣa tilid.

Taɛrurt n Uɛerwi,
Ass n 8 zi ɣuct 1921
Aɛsekri-nnem ameẓẓyan Pedro.

yerra-tt ɣer tmaziɣt n Arif: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Ɣer ɛawed: Ayt Buremmana d tegrawt n Umejjaw, Melmi ɣa iḥinn rebbi?

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt