22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Kuruna di Arrif tegga ḥala, d spiṭar n Ddriwec ɛad ibelleɛ.

Ɛad Spiṭar n Lḥasani di Nnaḍur issnewju imehlak i yelqef uvirus n Kuruna la zi Nnaḍur niɣ zi Ddriwec amec i ttuɣa zi beddu n Mars 2020. Waxxa amenni, spiṭar n Ddriwec yegga ma ad innurẓem waxxa imeɣnas lebda tettren ad yerẓem zegga mmernin imehlak n Kuruna di jjihet n Ddriwec. D uɛebbeẓ yettwaggen x spiṭar n Nnaḍur.

Aṭṭas n imeɣnas ttarin-d belli axxam mani ttilin imehlak n « Covid-19 » di spiṭar n nnaḍur idwel ittɛemmer. Qqaren manaya izemmer ad yedwel d twaɣit. Ẓẓeyyar d umɛubbeẓ aqqa-t ula d uksijin. Mala nessen belli Nnaḍur d Driwec dewlen ttzemmamen dag-s kul ass ijj n nnumru d ameqqran s imehlak n Covid-19.

Hespress tiwi-d lexbar ila qa spiṭar n Ddriwec yewḍ asujed-nnes ar 80%. Mamec i d-nnan ila izemmer ad yerẓem tiwwura-nnes deg ussan i d-igguren. Minzi, amec d-inna, iḍbiben d ifirmiruten i dag-s xeddmen, lux qa « ttrinaran » di sspiṭarat n Wujda d Nnaḍur d nitni ssujadan ixef-nnsen i werẓam n spiṭar.

Timaynutin

Fser-itt